DEVECİ İLE YOLA DEVAM

CHP An­tal­ya İl Kadın Kol­la­rı mev­cut Baş­ka­nı Ni­lü­fer De­ve­ci, 240 de­le­ge­nin oy kul­lan­dı­ğı Kadın Kol­la­rı İl Kong­re­si’nde, 238 oy ala­rak güven ta­ze­le­di. Baş­kan De­ve­ci, "Ül­ke­mi­zi dinci, ırkçı an­la­yı­şa tes­lim et­me­ye­ce­ğiz" dedi


CHP An­tal­ya İl Kadın Kol­la­rı 13. Ola­ğan Kong­re­si, Nazım Hik­met Fuar ve Kong­re Mer­ke­zi’nde ya­pıl­dı. Kong­re­de mev­cut Baş­kan tek aday oldu. 240 de­le­ge­nin ka­tıl­dı­ğı kong­re­de, mev­cut Baş­kan Ni­lü­fer De­ve­ci 238 oy alır­ken, iki oy ge­çer­siz sa­yıl­dı. CHP İl Kadın Kol­la­rı Kong­re­si'ne, CHP İl Baş­ka­nı Ahmet Kum­bul, CHP An­tal­ya Mil­let­ve­ki­li Dev­rim Kök, CHP Kadın Kol­la­rı Genel Baş­ka­nı Fatma Köse ve CHP İlçe Kadın Kol­la­rı Baş­kan­la­rı ka­tıl­dı. 
"TESLİM OL­MA­YA­CA­ĞIZ" 
Ka­dı­nıy­la, gen­ciy­le ve er­ke­ğiy­le 2019'a ha­zı­rız diyen Baş­kan De­ve­ci, "Biz ka­dı­nıy­la, gen­ciy­le, er­ke­ğiy­le 2019'a ha­zı­rız. Biz bu kad­roy­la re­fe­ran­dum sü­re­ci­ni ya­şa­dık. Biz An­tal­ya'daki kadın eme­ği­ni gö­rü­nür kıl­mak için büyük bir çaba sarf ettik. 5 Ara­lık­ta büyük kadın bu­luş­ma­sı­na An­ka­ra'ya gi­der­ken, 30 oto­büs kadın ar­ka­da­şı­mı­zı bir araya ge­ti­recek nok­ta­ya gel­dik. Biz ka­rar­lı­yız, inanç­lı­yız ve ba­şa­ra­ca­ğız. Bir­lik­ten kuv­vet doğar. Kim­se­yi öte­ki­leş­tir­me­den, her­ke­sin inan­cı­na saygı du­ya­rak bir­lik­te­li­ği sağ­la­ya­ca­ğız. Biz kur­tu­luş sa­va­şın­da var­dık ve bun­dan sonra ye­ni­den ver­di­ği­miz kur­tu­luş sa­va­şın­da var ol­ma­ya devam ede­ce­ğiz. Ül­ke­mi­zi dinci, ırkçı an­la­yı­şa tes­lim et­me­ye­ce­ğiz" şek­lin­de ko­nuş­tu. 
"EN KA­RAN­LIK DÖNEM" 
Son beş yılda, Cum­hu­ri­yet ta­ri­hi­nin en ka­ran­lık dö­ne­mi­nin ya­şan­dı­ğı­nı söy­le­yen Baş­kan Kum­bul, Os­man­lı ta­ri­hi­nin son dö­nem­le­rin­den örnek verdi. O dö­nem­ler­de ka­dın­la­ra ikin­ci sınıf mu­ame­le­si ya­pıl­dı­ğı­nı söy­le­yen Baş­kan Kum­bul, "Son beş yıl­dır, Cum­hu­ri­yet ta­ri­hi­nin en ka­ran­lık dö­nem­le­ri­ni ya­şı­yo­ruz. Biz ül­ke­nin du­ru­mu­na bakıp asla olum­suz­lu­ğa ka­pıl­ma­ya­ca­ğız. Os­man­lı­nın son dö­nem­le­ri­ne ba­kar­sak, özel­lik­le ka­dın­la­rı­mız ikin­ci sınıf mu­ame­le­si gö­rür­ken, ül­ke­nin dört bir yanı işgal edil­miş­ken, kadın, erkek, bütün ülke bir araya geldi ve dün­ya­da ki em­per­ya­list dev­let­le­re karşı savaş verdi. O kadar im­kan­sız­lık­la­ra rağ­men, dün­ya­nın öbür güç­le­ri­ne karşı bu sa­va­şı biz ka­zan­dık. Her şey bir­bi­ri­mi­zi sev­mek­le baş­la­ya­cak. Her şey o güzel in­sa­nı an­la­mak, onun yo­lun­da git­mek­le baş­la­ya­cak. Ulu önder Mus­ta­fa Kemal Ata­türk'ün bize aç­tı­ğı bu yol­dan gi­de­ce­ğiz" ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı. Eda Yüzer/ GÜN­DEM HABER 

DEVECİ İLE YOLA DEVAM Haberine Yorum Yapınız