BU KA­DAR­DA OLMAZ

Tülin KOR­KU­TEL­MA­LI­OĞ­LUTop­lum ola­rak ku­ral­la­ra uy­ma­yı halan öğ­re­ne­me­dik. Ak­de­niz Üni­ver­si­te­si Tıp Fa­kül­te­si önün­de­ki üst ge­çit­te bu­lu­nan en­gel­li asan­sö­rü­nü, en­gel­li­ler­den çok bi­sik­le­tiy­le

Devam

YÖRÜK GÖÇÜ BAŞ­LA­DI

Ceren KAYAAn­tal­ya Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’nin, An­tal­ya Yö­rük­ler Der­ne­ği ile bir­lik­te or­ga­ni­ze et­ti­ği 3’üncü Ulus­la­ra­ra­sı Yörük Fes­ti­va­li, coş­kuy­la kut­lan­dı. Kut­la­ma­lar sı­ra­sın­da Yörük

Devam