Ve­li­ler pa­nik­te!

FİGEN ACARAn­tal­ya’da da Su­ri­ye­li öğ­ren­ci­le­rin MEB okul­la­rı­na da­ğı­tıl­ma­sı­nın ar­dın­dan baş­la­yan bir dizi olum­suz ge­liş­me ve­li­ler ara­sın­da ra­hat­sız­lık ya­rat­tı. Söy­len­ti­ler ara­sın­da,

Devam