CHP KOL­LA­RI SI­VA­DI

Nihat Toklu14.11.2017 09:41:37

89766c875f354ac05869.jpg

CHP An­tal­ya İl Baş­ka­nı Mus­ta­fa Erdem, il baş­kan­lı­ğı­na aday­lı­ğı ko­nu­şu­lan isim­ler hak­kın­da, “Yeni bir ya­pı­nın oluş­ma­sı bizi mutlu eder. Bunun şah­sım ya da baş­ka­sı­nın ol­ma­sı çok önem­li değil” dedi

 

 

Son dö­nem­ler­de CHP İl Baş­kan­lı­ğı’na aday­lı­ğı ko­nu­şu­lan bir­çok isim do­la­şır­ken CHP An­tal­ya İl Baş­ka­nı Mus­ta­fa Erdem, çok aday ol­ma­sı­nın CHP’nin zen­gin­li­ğin­den kay­nak­lan­dı­ğı­nı be­lir­te­rek, bir yapı oluş­ma­sı­nın ken­di­le­ri­ni mutlu ede­ce­ği­ni ifade etti. CHP’de her dönem ‘Ben daha iyi hiz­met ede­ce­ğim, daha iyi görev ya­pa­ca­ğım’ an­la­yı­şın­da aday­la­rın ol­ma­sı­nın ken­di­le­ri­nin bir zen­gin­li­ği ol­du­ğu­na dik­ka­ti çeken Baş­kan Erdem, “Kim aday olur­sa olsun, şim­di­den hep­si­ne ba­şa­rı­lar di­li­yo­rum. Bu par­ti­de ve ül­ke­de hep uz­la­şı­dan yana bir tav­rım oldu. Uz­laş­ma­nın da ön­cü­lü­ğü­nü yap­mak is­te­rim” diye ko­nuş­tu.
“MUTLU EDER”
Hem An­tal­ya’da hem de ül­ke­de çok daha önem­li so­run­la­rın bek­le­di­ği­ne dik­ka­ti çeken Baş­kan Erdem, “Bugün CHP An­tal­ya İl Baş­ka­nı ola­rak, An­tal­ya’da kimin il baş­ka­nı, be­le­di­ye baş­ka­nı, ilçe baş­ka­nı ve de­le­ge ola­ca­ğı­nın öte­sin­de, hem An­tal­ya’nın hem de Tür­ki­ye’nin daha çok çözüm bek­le­yen so­run­la­rı ol­du­ğu­nu dü­şü­nü­yo­rum. Bu so­run­la­ra daha ciddi par­mak ba­sa­cak olan her ar­ka­da­şı­mız zaten o iddia ile aday­dır. Bunun şah­sım ya da baş­ka­sı­nın ol­ma­sı çok önem­li değil” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.
“GE­LE­CEĞİN SİGOR­TA­SI”
Baş­kan Erdem, ken­di­le­ri için asıl önem­li olan nok­ta­nın Ata­türk Cum­hu­ri­ye­ti’nin ül­ke­yi bu dö­ne­me kadar ta­şı­yan olum­lu sü­re­ci­nin 2019’dan sonra de­mok­ra­si ve Cum­hu­ri­yet’in kay­be­dil­me­ye yüz tutan ya da uğ­ra­şı­lan de­ğer­le­ri­nin ye­ni­den ha­ya­ta ge­çi­ril­me­si için CHP’nin Tür­ki­ye’de üze­ri­ne düşen bütün gö­re­vi so­nu­na kadar yap­ma­sı ge­rek­ti­ği­ne inan­dı­ğı­nı vur­gu­la­dı. Erdem, “Kim se­çi­lir­se se­çil­sin, bu amaç, inanç ve umut­la ça­lış­ma­lı. Bu sa­de­ce CHP’nin değil, ül­ke­nin ge­le­ce­ği­nin de bir si­gor­ta­sı­dır” dedi. 
Nihat Toklu / Gün­dem Özel Haber 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

%d blogcu bunu beğendi: