De­ği­şi­min kod­la­rı

REKLAM ALANI
24.08.2017
2.075
A+
A-

Daha ‘Evet’, ‘Hayır’ re­fe­ran­dum se­çim­le­ri ol­maz­dan evvel bir dost soh­be­tin­de bir ar­ka­da­şım ‘Cum­hur­baş­ka­nı eğer se­çim­ler­den ‘Evet’ çı­kar­sa AK Parti’yi ka­pa­ta­cak’ diye çok ra­di­kal bir iddia at­mış­tı or­ta­ya. O soh­bet­te buna ka­tı­lan­lar­da oldu, ka­tıl­ma­yan­lar­ da.

AK Parti’de il ve ilçe de­le­ge se­çim­le­ri An­tal­ya ile baş­la­dı. Ya­pı­lan se­çim­ler bize AK Parti ka­pan­ma­dı, ama ka­pan­mış kadar oldu fik­ri­ni uyan­dır­dı. Kad­ro­la­rın hemen hemen hep­sin­de bir de­ği­şim rüz­ga­rı var. As­lın­da Er­do­ğan ‘Yeni Ömer­ler’ di­ye­rek de­ği­şi­mi res­men açık­lı­yor. Cum­hur­baş­ka­nı neden Hz. Ali de­mi­yor? Neden Hz. Osman de­mi­yor? Ne diyor Hz Ömer…
İkinci ha­li­fe Hz. Ömer ada­le­ti ile ün sal­mış bir Ha­li­fe. Kü­çük­lü­ğü­müz­de bize şu hi­ka­ye­yi an­la­tır­lar­dı. Bir gün bir Ya­hu­di bir hı­şım­la Hz. Ömer’in ma­ka­mı­na girer ve ‘Ömer senin ada­le­tin bu mu ?’ diye sorar. Hz Ömer durum kar­şı­sın­da şa­şı­rır ko­nu­dan ha­be­ri ol­ma­yan Ha­li­fe, ‘Neden benim ada­le­ti­mi sor­gu­lu­yor­sun ya­ban­cı’ diye sorar Ya­hu­di baş­lar ko­nu­yu an­lat­ma­ya.’ “Efen­dim benim bir ara­zim var, si­zin­ki­ler bu­ra­ya cami ya­pı­yor bende ara­zi­min üze­ri­ne cami ya­pıl­ma­sı­nı is­te­mi­yo­rum” der, Hz Ömer hemen ya­nın­da­ki­le­re ko­nu­yu sorar ve şu ya­nı­tı alır. “Efen­dim biz ken­di­si­ne ara­zi­si­nin pa­ra­sı­nı ver­mek is­ti­yo­ruz o sat­mak is­te­mi­yor, biz ca­mi­nin in­şa­atı­na baş­la­dık cami hemen hemen bit­mek üzere” der, bu ce­va­bı duyan Hz. Ömer, şu dil­le­re des­tan ce­va­bı­nı verir, “Eğer bu Ya­hu­di ara­zi­si­ni sat­mak is­te­mi­yor­sa zorla al­ma­yın, zaten böyle zorla alın­mış bir yerin üs­tü­ne cami ya­pıl­maz. Bir Ya­hu­di de olsa CAMİYİ YIKIN FAKAT ADA­LETİ YIK­MA­YIN” der. 
AK Parti’de de­ği­şim tar­tış­ma­sı sü­rü­yor ama zaten Er­do­ğan’ın, par­ti­nin ba­şı­na dön­me­siy­le bir­lik­te as­lın­da en önem­li de­ği­şim ger­çek­leş­ti. Er­do­ğan, ikin­ci adım ola­rak de­ği­şi­mi dev­re­ye sokup, par­ti­de yeni bir he­ye­ca­na neden oldu. “Metal yor­gun­lu­ğu” söy­le­miy­le par­ti­yi ye­ni­leş­me sü­re­ci­ne soktu. Bütün bun­lar 21 Mayıs ta­ri­hin­den bu yana geçen kısa süre zar­fın­da ger­çek­leş­ti. Gö­rü­len o ki Cum­hur­baş­ka­nı Er­do­ğan, yu­ka­rı­da ar­ka­da­şı­mın de­di­ği gibi belki par­ti­yi ka­pat­ma­dı ama yap­tı­ğı ham­le­ler ile ona ben­zer bir şey yaptı. Er­do­ğan, se­çim­le­re güçlü bir AK Parti ola­rak gir­mek is­ti­yor, bunu ya­par­ken kendi de­yi­mi ile ‘ Metal Yor­gun­la­rı­na’ siz ke­na­ra çe­ki­lin bir zah­met diyor. Se­çim­le­rin ayak ses­le­ri­nin gel­di­ği şu gün­ler­de ik­ti­dar bun­la­rı ya­par­ken mu­ha­le­fet ne ya­pı­yor?…
Sevgi ile Kalın… 

REKLAM ALANI
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.