Depremlerde fail aynı

Figen ACARDep­rem haf­ta­sı ne­de­niy­le İnşaat Mü­hen­dis­le­ri Odası ta­ra­fın­dan “Afet bi­lin­ci ve dep­rem” ko­nu­lu kon­fe­rans dü­zen­len­di. AFAD İl Mü­dür­lü­ğü ça­lı­şa­nı Pe­ri­han Akbaş Kay­han, ‘Bun­dan son­ra­ki dep­rem­ler­de biz yine bi­na­lar yü­zün­den öle­ce­ğiz’ dedi.

İnşaat Mü­hen­dis­le­ri Odası An­tal­ya Şu­be­si’nde dü­zen­le­nen “Afet bi­lin­ci ve dep­rem” ko­nu­lu kon­fe­ran­sa ka­tı­lan AFAD An­tal­ya İl Mü­dür­lü­ğü ça­lı­şa­nı Pe­ri­han Akbaş Kay­han, ya­şa­nan tüm dep­rem­ler­de bi­na­lar yü­zün­den ölün­dü­ğü­nü bil­di­re­rek, ya­şa­na­cak olan dep­rem­ler­de yine bi­na­lar yü­zün­den ölü­ne­ce­ği­ni kay­det­ti. Kay­han, bütün afet­le­rin doğal bir olay ol­du­ğu­nu dile ge­ti­re­rek, “Ne za­man­ki işin içine insan fak­tö­rü gi­ri­yor ve ya­şa­dık­la­rı alan­lar­da mey­da­na ge­li­yor işte o zaman iş afet bo­yu­tu­na dön­me­ye baş­lı­yor” diye ko­nuş­tu.
“SEBEP, İNSAN­LAR”
Doğal olay­la­rın afete dön­me­si­nin se­be­bi­nin ta­ma­men in­san­la­rın yap­tı­ğı ha­ta­lar ol­du­ğu­nun al­tı­nı çizen Kay­han, do­ğa­nın kendi dü­ze­ni­ni kur­muş du­rum­da ol­du­ğu­nu vur­gu­la­dı. Kay­han, “Kar­şı­mız­da çok büyük bir güç var ve in­san­lar ola­rak enin­de so­nun­da o güçle bir­lik­te ya­şa­ma­ya alış­mak zo­run­da­yız. Biz­den çok kötü coğ­raf­ya­lar­da ya­şa­ma­la­rı­na rağ­men olay­lar­la bir­lik­te ya­şa­ma­yı öğ­re­nen ül­ke­ler var. Biz neden on­lar­dan bi­ri­si ol­ma­ya­lım? Bizim ül­ke­mi­zin dep­rem böl­ge­si ol­ma­sı sa­de­ce coğ­ra­fi ko­num­dan kay­nak­lı değil, dün­ya­nın ha­re­ke­tiy­le ala­ka­lı” dedi.
“YUNANİSTAN İLE BİRLE­ŞE­CEĞİZ”
Tür­ki­ye’nin Av­ras­ya Pla­ka­sı içe­ri­sin­de Ana­do­lu Pla­ka­sı ola­rak geç­ti­ği­ni ifade eden Kay­han, te­mel­de 2 büyük fay hattı ol­du­ğu­nu bun­la­rın ise Doğu Ana­do­lu Fay Hattı ve Kuzey Ana­do­lu Fay Hattı ol­duk­la­rı­nı ifade etti. Kuzey Ana­do­lu Fay Hattı’nın 17 Ağus­tos Dep­re­mi’ne neden ol­du­ğu­nu kay­de­den Kay­han, “Kuzey Ana­do­lu Fay Hattı dünya üze­rin­de­ki en uzun 2’nci fay hattı. Tür­ki­ye or­ta­la­ma her sene 21 mi­li­met­re Ege De­ni­zi’nin içine gi­ri­yor. Hiç­bi­ri­miz bunun far­kın­da de­ği­liz. Bun­dan 100 mil­yon yıl sonra Yu­na­nis­tan ile bir­leş­miş ola­ca­ğız” şek­lin­de ko­nuş­tu.
“NE YAP­TIK?”
Dep­rem­den kaçış şansı ol­ma­dı­ğı­nın al­tı­nı çizen Kay­han, “17 Ağus­tos’tan bu güne 18 yıl geçti. 18 yıl bo­yun­ca dep­rem ger­çe­ği de­ğiş­me­di. Ve bu ger­çek hiç­bir zaman de­ğiş­me­yecek. 18 yıl bo­yun­ca Tür­ki­ye için ne yap­tık?” dedi. Van’da İstan­bul’a kı­yas­la çok kayıp ol­ma­dı­ğı­nı be­lir­ten Kay­han, Van’da dep­re­min 13.40’ta ol­du­ğu­nu ancak İstan­bul’daki dep­re­min 03.00’te ol­du­ğu­nu vur­gu­la­dı. Kay­han, “Dep­rem in­san­la­rı uyur­ken ya­ka­la­dı. 1999 Göl­cük Dep­re­mi’nde dev­let mü­da­ha­le ko­nu­sun­da çok sı­kın­tı­lıy­dı. 2011 Van Dep­re­mi’nde ise en azın­dan mü­da­ha­le aşa­ma­sın­da çok daha iyiy­dik” dedi.
“BİNALAR YÜ­ZÜN­DEN ÖLE­CEĞİZ”
Kay­han, “Ama bizim şuna ulaş­ma­mız ge­re­ki­yor. Göl­cük dep­re­mi­nin et­ki­si­ni kötü ya­pan­da bi­na­lar­dı” diye ko­nuş­tu. Van Dep­re­mi’nde de dep­re­mi kötü du­ru­ma ge­ti­re­nin gene bi­na­lar ol­du­ğu­na dik­kat çeken Kay­han, bun­dan sonra ya­şa­na­cak bütün dep­rem­ler­de de yine bi­na­lar yü­zün­den ölü­ne­ce­ği­nin al­tı­nı çizdi. Kay­han, dep­re­mi de­ğiş­tir­me şansı ol­ma­dı­ğı için, için­de ya­şa­nı­lan bi­na­la­rın de­ğiş­ti­ril­me­si ge­rek­ti­ği­ni bil­dir­di. 
 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir