GOLF BEREKETİ

REKLAM ALANI
30.11.2019
1.847
A+
A-

An­tal­ya tu­riz­mi 2015-2016 yı­lın­da ya­şa­nan kriz dö­ne­min­de büyük zor­luk çe­ker­ken, 2018 ve 2019’da yı­lın­da ise rekor sa­yı­da tu­rist ağır­la­dı. Ya­şa­nan kriz­den golf de et­ki­len­miş­ti. Ancak gelen tu­rist­ler­le bir­lik­te ha­re­ket­li­lik ya­şa­yan An­tal­ya geç­ti­ği­miz yıl 125 bin golf­çü ağır­la­dı

An­tal­ya’da 14 tane golf sa­ha­sı bu­lu­nur­ken, geçen yıl 500 bin oyun oy­nan­dı. An­tal­ya’nın spor tu­riz­min­de önem­li bir des­ti­nas­yon ola­rak anıl­ma­sı­na katkı sağ­la­yan spor branş­la­rın­dan biri de hiç şüp­he­siz ki golf. 2008 yı­lın­da Ulus­la­ra­ra­sı Golf Tur Ope­ra­tör­le­ri Bir­li­ği (IAGTO) ta­ra­fın­dan Av­ru­pa’da Yılın En İyi Golf Böl­ge­si ödü­lü­ne layık gö­rü­len Belek’te, yıl için­de 50’nin üze­rin­de ulu­sal ve ulus­la­ra­ra­sı dü­zey­de tur­nu­va dü­zen­len­mek­te. Bun­lar ara­sın­da, dün­ya­da­ki en önem­li ama­tör golf tur­nu­va­sı olma özel­li­ği ta­şı­yan Turkish Air­li­nes World Golf Cup, Av­ru­pa’nın en ye­te­nek­li genç golf­çü­le­ri­ni bu­luş­tu­ran Turkish Air­li­nes Chal­len­ge ve Av­ru­pa Turu Rolex Se­ri­si’ndeki 8 tur­nu­va­dan biri olan Turkish Air­li­nes Open Golf Tur­nu­va­la­rı da yer al­mak­ta­dır. 2018 yı­lın­da 6.sı dü­zen­le­nen Turkish Air­li­nes Open, her yıl Av­ru­pa’nın en iyi golf­çü­le­ri­nin ka­tı­lı­mıy­la ger­çek­leş­mek­te ve 50’nin üze­rin­de ül­ke­de nak­len ya­yım­la­na­rak ülke ta­nı­tı­mı­mı­za da büyük katkı sağ­la­mak­ta­dır. An­tal­ya, geç­ti­ği­miz yıl­lar­da ol­du­ğu gibi 2018 yı­lın­da da ara­la­rın­da Glo­ria Fu­tu­res Tour Events, Turkish Air­li­nes Chal­len­ge Tour, Turkish Air­li­nes Open 2018, Maxx Royal Cup ve Tür­ki­ye Golf Turu ayak­la­rı­nın da bu­lun­du­ğu, ulu­sal ve ulus­la­ra­ra­sı olmak üzere, çok sa­yı­da golf tur­nu­va­sı­na ev sa­hip­li­ği yaptı.


AN­TAL­YA ÜÇÜN­CÜ KENT
Geçen yıl Paris ve Lond­ra’dan sonra dün­ya­nın en çok tu­rist ağır­la­nan üçün­cü kenti ko­nu­mun­da­ki An­tal­ya, golf tu­riz­min­de de Por­te­kiz ve İspan­ya’yı takip edi­yor. Tür­ki­ye ge­ne­lin­de­ki 22 golf sa­ha­sı­nın 14’ünün bu­lun­du­ğu An­tal­ya’da, yer­li- ya­ban­cı çok sa­yı­da golf spor­cu­su­na hiz­met ve­ri­li­yor. Belek böl­ge­sin­de­ki golf sa­ha­la­rı­nı kul­la­nan golf­çü­ler, mem­nu­ni­yet­le­ri­ni dile ge­ti­re­rek, tu­riz­me kat­kı­da bu­lu­nu­yor. Yeni açı­la­cak sa­ha­lar­la il­gi­li ise Kül­tür ve Tu­rizm Ba­kan­lı­ğı’nın proje üze­rin­de ça­lış­tı­ğı öğ­re­nil­di. Tu­rizm­ci­ler, golf tu­riz­mi­ni 12 aya yay­mak is­ter­ken, sa­ha­la­rın ta­ma­mı­nın dünya stan­dart­la­rın­da ol­du­ğu­nu ve gelen mi­sa­fir­le­rin çok öv­güy­le bah­set­ti­ği­ni be­lirt­ti­ler. Tu­rizm­ci­ler 2012-2014 yıl­la­rın­da­ki sa­yı­la­ra, bu sene sezon ya­rı­sın­da ulaş­tık­la­rı­nı vur­gu­la­dı­lar. Bu ra­kam­la­rın daha çok art­ma­sı için saha sa­yı­sı­nın ar­tı­rıl­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni be­lir­ten tu­rizm­ci­ler, se­zo­nun ya­rı­sın­da ge­li­nen nok­ta­nın hem oyun, hem de gelir açı­sın­dan mem­nun edici se­vi­ye­de ol­du­ğu­nu söy­le­di. Bunun yanı sıra bu yıl sezon ya­rı­sın­da 80- 90 mil­yon do­lar­lık ge­li­re ulaş­tık­la­rı­nı ifade et­ti­ler. Bu ge­li­rin sa­de­ce golf tu­riz­min­den ol­du­ğu­nun da al­tı­nı çiz­di­ler. Geç­ti­ği­miz yıl 125 bin golf­çü ağır­la­dı­ğı­mı­zı söy­le­yen Pro­fes­yo­nel Otel Yö­ne­ti­ci­le­ri Der­ne­ği (POYD) Baş­ka­nı Ülkay At­ma­ca, bu yılki bek­len­ti­le­ri­nin yük­sek ol­du­ğu­nu ve golf için ciddi bir talep ol­du­ğu­nu söy­le­di. Baş­kan At­ma­ca, yeni golf sa­ha­la­rı­nın ya­pı­la­ca­ğı­nı, ancak bun­la­rın hala proje aşa­ma­sın­da ol­du­ğu­nun da al­tı­nı çizdi. Golf tu­riz­mi­nin ciddi bir gelir bı­rak­tı­ğı­nı söy­le­yen Pro­fes­yo­nel Otel Yö­ne­ti­ci­le­ri Der­ne­ği Baş­ka­nı Ülkay At­ma­ca, golf re­zer­vas­yo­nun baş­la­dı­ğı­nı ifade ede­rek, An­tal­ya’ya en çok Av­ru­pa ül­ke­le­ri­nin ilgi gös­ter­di­ği­ni söy­le­di. Baş­kan Ülkay At­ma­ca, “An­tal­ya’da 14 tane golf sa­ha­mız var. Geçen yıl 125 bin golf­çü ağır­lı­yo­ruz. Bu 125 bin golf­çü top­lam­da 500 bin oyun oy­na­dı. Elim­de gelir ola­rak bir rakam yok. Ancak her­ke­sin bil­di­ği gibi golf zen­gin­le­rin yo­ğun­luk gös­ter­di­ği bir oyun ve An­tal­ya tu­riz­mi­ne ciddi bir gelir bı­ra­kı­yor. En çok gelir bı­ra­kan spor­la­rın ba­şın­da golf var. Geçen yıl güzel bir golf se­zo­nu ge­çir­dik. Bu yıl 125 bin sa­yı­sı­nın çok üs­tü­ne çık­ma­yı he­def­li­yo­ruz. Şu­an­da gelen golf re­zer­vas­yon­la­rı çok iyi gi­di­yor. 14 tane golf sa­ha­mız var. Ancak bu­nun­la il­gi­li pro­je­le­rin ol­du­ğu­nu duy­dum. Golf sa­ha­la­rı ço­ğal­tı­la­cak. Fakat bun­lar hala ha­ya­ta geç­me­di. Golf spo­ru­na en çok Av­ru­pa­lı­lar ilgi gös­te­ri­yor. Yıl­lar­dır bizde golf tu­riz­mi var. Fakat 2015-2016 yıl­la­rı ara­sın­da ya­şa­dı­ğı­mız kriz­den do­la­yı golfe ilgi azal­mış­tı. Bu yıl tu­riz­min iyi git­me­siy­le bir­lik­te golf tu­riz­mi de ha­re­ket­len­di. 2018 yı­lın­da iyi bir golf tu­riz­mi ge­çir­dik. Bu yılda çok umut­lu­yuz. Golf için ön­ce­den re­zer­ve ya­pıl­ma­sı ge­re­ki­yor. Bunun için 6-7 ay ön­ce­den haber ve­ril­me­si ge­re­ki­yor. Şu anda ciddi bir talep var” şek­lin­de ko­nuş­tu. YAPRAK ÖZER / ANTALYA GÜNDEM ÖZEL HABER

REKLAM ALANI
YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.