GÜNAYDIN

Bu ya­zı­yı okur­ken çok et­ki­len­dim ve siz­ler­le pay­laş­mak is­te­dim. Oku­yan her­kes kendi için­de bir te­ra­zi ku­ra­cak­tır sa­nı­rım.Ki­li­se ta­ra­fın­dan ya­kı­la­rak öl­dü­rü­len Gi­or­da­noBruno (1548- 1600) Rö­ne­sans fel­se­fe­si­ni bi­çim­len­di­ren fi­lo­zof­la­rın en önem­li­le­rin­den biri olup ev­ren­sel ve zaman mef­hu­mun­dan uzak "iki şey" öğ­re­ti­si ku­la­ğa küpe ola­cak cins­ten.


İki şey 'Ka­li­te­siz İnsan'ın özel­li­ği­dir:
1- Şi­ka­yet­çi­lik
2- De­di­ko­du
... 
İki şey çö­züm­süz gö­rü­nen prob­lem­le­ri bile çözer:
1- Bakış açı­sı­nı de­ğiş­tir­mek
2- Kar­şın­da­ki­nin ye­ri­ne ken­di­ni ko­ya­bil­mek

İki şey yan­lış yap­ma­nı en­gel­ler:
1- Şahıs ve olay­la­rı akıl ve kalp süz­ge­çin­den ge­çir­mek
2- Hak ye­me­mek

İki şey ki­şi­yi göz­den dü­şü­rür :
1- De­ma­go­ji (Laf ka­la­ba­lı­ğı)
2- Ken­di­ni ağıra sat­mak (övmek, vaz­ge­çil­mez gös­ter­mek)

İki şey in­sa­nı 'Ni­te­lik­li İnsan' yapar:
1- İra­de­ye hakim Olmak
2- Uyum­lu Olmak

İki şey 'Ekst­ra Değer' katar:
1- Hi­ta­bet ve dik­si­yon eği­ti­mi almak
2- An­la­ya­rak hızlı oku­ma­yı öğ­ren­mek

İki şey geri bı­ra­kır:
1- Ka­rar­sız­lık
2- Ce­sa­ret­siz­lik

İki şey kaşif yapar:
1- Ni­te­lik­li çevre
2- Biraz de­li­lik

İki şey ömür boyu boşa kürek çek­me­me­ni sağ­lar:
1- Bas­kın ye­te­ne­ği bul­mak
2- Sev­di­ğin işi yap­mak

İki şey ba­şa­rı­nın sır­rı­dır:
1- Us­ta­lar­dan us­ta­lı­ğı öğ­ren­mek
2- Ken­di­ni gün­cel­le­mek

İki şey ba­şa­rı­yı mut­lu­luk­la be­ra­ber ya­ka­la­ma­nın sır­rı­dır:
1- Ni­ye­tin saf ol­ma­sı
2- Ruh­sal far­kın­da­lık

İki şey mil­yon­lar­ca in­san­dan ayı­rır:
1- So­ru­nun değil, çö­zü­mün par­ça­sı olmak
2- Ha­ya­ta ve her şeye yeni (özgün, ori­ji­nal, fark­lı) bakış açı­sıy­la yak­la­şa­bil­mek

İki şey ge­liş­me­yi en­gel­ler:
1- Aşı­rı­lık (mü­ba­la­ğa, abar­tı, ifrat)
2- Fe­la­ke­te odak­lan­mış olmak

İki şey çözüm ge­ti­rir:
1- Te­bes­süm (gü­lüm­se­me)
2- Sükut (sus­mak)

İki şeyin de­ğe­ri kay­be­di­lin­ce an­la­şı­lır:
1- Anne
2- Baba

İki şey geri alın­maz:
1- Geçen zaman
2- Söy­le­nen söz

İki şey ulaş­ma­ya de­ğer­dir:
1- Sevgi
2- Bilgi

İki şey "ha­yat­ta önem­li olan her şey" için­dir:
1- Nefes ala­bil­mek
2- Nefes ve­re­bil­mek

"Allah, ira­de­si­ni hakim kıl­mak için yer­yü­zün­de­ki iyi in­san­la­rı kul­la­nır"

"Yer­yü­zün­de­ki kötü in­san­lar ise kendi ira­de­le­ri­ni hakim kıl­mak için Allah'ı kul­la­nır­lar. "

Gi­or­da­noBruno (1548- 1600)
Oku­yan her­kes mut­la­ka bir ke­si­tin­den ders al­mış­tır sa­nı­rım. 
Esen kalın

GÜNAYDIN Yazısına Yorum Yapınız