TAK­Dİ­Rİ HALKA BI­RAK­TI

CHP Aksu İlçe Baş­ka­nı Kenan Yıl­dız, re­fe­ran­dum so­nuç­la­rı için ‘Ya­pı­lan her şey göz önün­de­dir. Her zaman ol­du­ğu gibi de yine tak­di­ri hal­kı­mı­za bı­ra­kı­yo­ruz” şek­lin­de yo­rum­la­dı.


Re­fe­ran­dum so­nuç­la­rı­nı de­ğer­len­di­ren CHP Aksu İlçe Baş­ka­nı Kenan Yıl­dız, ter­ci­hi­ni ‘Hayır’dan yana kul­la­nan va­tan­daş­la­ra ses­len­di. Yıl­dız, “Ön­ce­lik­le şunu söy­le­mek is­ti­yo­rum ki hangi par­ti­li olur­sa olsun, hiç­bir baskı al­tın­da kal­ma­dan, özgür ira­de­si­ni kul­la­na­rak Hayır diyen tüm va­tan­daş­la­rı­mı­za te­şek­kür­le­ri­mi su­nu­yo­rum. Kay­be­dil­miş bir şey yok, bun­dan son­ra­da mü­ca­de­le­ye devam ede­ce­ğiz” di­ye­rek söz­le­ri­ni şöyle sür­dür­dü:

İTİRAZ ETTİK

“Aksu ve An­tal­ya Hayır di­ye­rek ge­re­ği­ni yap­mış­tır. Ancak ülke ge­ne­lin­de re­fe­ran­dum­dan Evet so­nu­cu çıktı. Tabi 2 mil­yo­nun üze­rin­de bir oyun da mü­hür­süz ol­du­ğu iti­raz­la­rı var. Bun­la­rı gör­mez­den ge­le­mez­si­niz. Zaten genel mer­ke­zi­miz de bu ko­nu­da ge­rek­li iti­raz­lar­da bu­lun­du ve CHP ola­rak re­fe­ran­du­mun ye­ni­len­me­si­ni talep ettik. Ya­pı­lan her şey göz önün­de­dir. Her zaman ol­du­ğu gibi de yine tak­di­ri hal­kı­mı­za bı­ra­kı­yo­ruz.” 
Ser­can AYTIŞ 

TAK­Dİ­Rİ HALKA BI­RAK­TI Haberine Yorum Yapınız