DÜŞÜŞ “ON­LA­RA” YA­RA­DI

Ya­şa­nan si­ya­si kriz ne­de­niy­le, geçen yıla kadar Tür­ki­ye`nin en büyük tu­rizm pa­za­rı un­va­nı­nı ko­ru­yan Al­man­ya ile yıl san­cı­lı baş­la­dı. Bunun sonucu olarak, Al­man­ya paket tur pa­za­rın­da, Yu­na­nis­tan ve Mısır des­ti­nas­yon­la­rı yük­sek bü­yü­me gös­ter­di.


Al­man­ya ve Tür­ki­ye ara­sın­da ya­şa­nan si­ya­si kriz tu­rizm yı­lı­nın san­cı­lı baş­la­ma­sı­na neden oldu. Alman se­ya­hat cen­te­le­ri­nin re­zer­vas­yon por­ta­lıTra­vel­ta­in­ment'in açık­la­dı­ğı ve­ri­le­re göre, mart ayın­da Al­man­ya'da en yük­sek bü­yü­me­yi gös­te­ren des­ti­nas­yon­lar Yu­na­nis­tan ve Mısır oldu. Aynı ayda, Palma ve Ka­nar­ya ada­la­rı sa­tış­la­rı za­yıf­lar­ken, An­tal­ya sa­tış­la­rın­da­ki düşüş oranı da faz­la­laş­tı. Re­zer­vas­yon por­tal­la­rı,Yu­na­nis­tan'ınKos Adası'na yö­ne­lik paket tur sa­tış­la­rı ise mart ayın­da iki kat artış gös­ter­di. Kos sa­tış­la­rı, ocak ayın­da yüzde 101, şubat ayın­da ise yüzde 76 ora­nın­da art­mış­tı. Mart ayın­da bir diğer Yunan adası Rodos sa­tış­la­rı ise yüzde 61 ora­nın­da arttı. Rodos sa­tış­la­rı da, ocak­ta yüzde 30, şu­bat­ta ise yüzde 44 art­mış­tı. Girit'in ana ha­va­li­ma­nı He­rak­li­on'un paket tur yol­cu­la­rı ise ocak­ta yüzde 36, şu­bat­ta yüzde 31 ve mart­ta yüzde 39 artış kay­det­ti.Öte yan­dan Alman iş ve tu­rizm ga­ze­te­si fvw, ‘Avan­taj­lar ve de­za­van­taj­lar: Tür­ki­ye ta­ti­li sa­tıl­ma­lı mı sa­tıl­ma­ma­lı mı?’ baş­lık­lı ha­be­rin­de, bir­bi­rin­den fark­lı dü­şü­nen iki Alman tu­rizm­ci­nin Tür­ki­ye’ye dair gö­rüş­le­ri­ni kar­şı­laş­tır­dı. ‘’Şu anda Tür­ki­ye kadar tar­tış­ma­lı olan başka bir des­ti­nas­yon yok’’ cüm­le­siy­le baş­la­yan ha­ber­de, FTI Satış ve Pa­zar­la­ma Bö­lü­mü Baş­ka­nı Ric­hard Re­indl’ın Tür­ki­ye des­tek­çi­si gö­rüş­le­ri­ne yer ve­ri­lir­ken, kar­şıt görüş ise Der To­uris­tik’in part­ner şir­ke­ti Fren­zel&Stein’ın baş­ka­nı Karl HeinzFren­zel’dan geldi. 

REİSE­BÜ­RO’LAR TEŞVİK EDİLSİN
TÜROB Al­man­ya ile ya­şa­nan bu Pazar da­ral­ma­sı­nın çe­şit­li ön­lem­ler­le mi­ni­mi­ze edi­le­bi­le­ce­ği kay­det­ti. TÜROB, tu­rizm ra­po­run­da, halen Kül­tür ve Tu­rizm Ba­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan ve­ri­len uçak ya­kı­tı teş­vi­ği­nin, se­ya­hat acen­te­le­ri ye­ri­ne tu­rist ba­şı­na olmak üzere di­rekt sa­tı­şı yapan fir­ma­la­ra (Re­ise­bü­ro) ya­pıl­ma­sıy­la bu pa­za­rın ye­ni­den yük­se­li­şe ge­çe­bi­le­ce­ği öne­ri­sin­de bu­lun­du. TÜROB’un diğer tes­pit ve öne­ri­le­ri ise şöyle sı­ra­lan­dı:
*Bir ön­ce­ki yılda ol­du­ğu üzere, 2017 se­zo­nun­da da, sek­tör­de­ki da­ral­ma­yı bir nebze azalt­mak için otel­ler ta­ra­fın­dan ko­nak­la­ma fi­yat­la­rın­da önem­li oran­da in­di­rim­le­rin ya­pıl­dı­ğı, bu ne­den­le sa­yı­sal do­lu­luk­lar sağ­lan­sa dahi gelir ka­le­min­de çok önem­li ka­yıp­la­rın ya­şa­na­ca­ğı bir yıl ola­rak ka­yıt­la­ra ge­çe­cek­tir.
*Tur Ope­ra­tör­le­ri ta­ra­fın­dan ha­va­yo­lu ku­ru­luş­la­rı ile ya­pı­lan an­laş­ma­lar çer­çe­ve­sin­de Tür­ki­ye’ye yö­ne­lik kol­tuk ar­zın­da ta­şı­na­cak risk­ler dik­ka­te alı­na­rak büyük oran­da düşüş ol­du­ğu, kol­tuk söz­leş­me­le­ri için uygun ko­şul­la­rın oluş­ma­sı­nın bek­len­di­ği tes­pit edil­miş­tir.
*Ül­ke­miz­de mey­da­na gelen te­rö­rist sal­dı­rı­lar ne­de­niy­le Av­ru­pa­lı tu­rist­ler için Tür­ki­ye önem­li gü­ven­lik al­gı­sı ve en­di­şe­si oluş­tu­ru­yor. Son ola­rak İstan­bul İstik­lal Cad­de­si’nde ya­şa­nan sal­dı­rı son­ra­sın­da İstan­bul’a ve ül­ke­mi­ze yö­ne­lik çok sa­yı­da re­zer­vas­yon ve kong­re ip­tal­le­ri ya­şan­dı. Sek­tö­rü­müz açı­sın­dan içe­ri­sin­de bu­lun­du­ğu­muz dö­nem­de tü­ke­ti­ci açı­sın­dan fi­yat­lar­da­ki ast­ro­no­mik in­di­rim­ler önem ta­şı­mı­yor. Fi­yat­tan zi­ya­de gü­ven­lik ol­gu­su ön plana çı­kı­yor.
*Ber­lin-Da­la­man ve Ber­lin-An­ka­ra uçak se­fer­le­ri­nin THY ta­ra­fın­dan tek­rar baş­la­tıl­ma­sı önem­li ve ya­rar­lı ola­cak­tır.
*Sam­sun-Çar­şam­ba Ha­va­li­ma­nı'nın ta­mi­rat için ka­pa­tıl­ma ta­ri­hi­nin Ağus­tos 2017'den Kasım 2017'ye alın­ma­sı­nın, Al­man­ya’ya tatil dö­nü­şün­de ola­cak Türk va­tan­daş­la­rı için önem­li bir ko­lay­lık ola­cak­tır.
*Kru­va­zi­yer tu­rizm­de gerek gü­ven­lik al­gı­sı ge­rek­se Ga­la­ta­port’ta baş­la­tı­lan in­şa­at ça­lış­ma­la­rı ne­de­niy­le 2017 yı­lın­da Tür­ki­ye ve İstan­bul’a ya­pıl­ma­sı plan­la­nan kru­va­zi­yer tur­la­rın ta­ma­ma ya­kı­nı iptal edil­di. Öte yan­dan, Alman va­tan­daş­la­rı­nın kru­va­zi­yer tur­la­ra il­gi­si ar­tı­yor. Bu artan il­gi­yi Tür­ki­ye le­hi­ne de­ğer­len­dir­mek ge­re­ki­yor.
Se­la­tin Yet­kin

DÜŞÜŞ “ON­LA­RA” YA­RA­DI Haberine Yorum Yapınız