SEK­TÖR TO­PAR­LA­NI­YOR

Rusya ile olan iyi iliş­ki­ler re­fe­ran­dum son­ra­sı Al­man­ya ve Hol­lan­da ile si­ya­si yu­mu­şa­ma­nın devam et­me­si An­tal­ya’ya gelen tu­rist sa­yı­sın­da bir önce ki yıla göre yüzde 37’lik bir artış ya­şan­ma­sı­na neden oldu.


RUS TURİST ÖNDE 
2017’nin ilk dört ayı ve­ri­le­ri­ne göre, Rus tu­rist sa­yı­sın­da rekor dü­zey­de artış göz­len­di. 2016 Nisan ayın­da Rusya Fe­de­ras­yo­nu’ndan An­tal­ya’ya gelen tu­rist sa­yı­sı 12 bin 144 olur­ken, 2017 Nisan ayın­da bu sayı 188 bin 914’e çı­ka­rak yüzde bin 455’lik bir artış gös­ter­di. Artış aynı za­man­da Rus tu­rist­le­rin en çok gel­di­ği (210 bin 657) 2014 yılı ra­kam­la­rı­na da yak­laş­tı. 

ÇEŞİTLİLİK YA­ŞA­NI­YOR 
İlk dört aylık is­ta­tis­tik­ler­de Orta Asya ve Orta Doğu ül­ke­le­rin­den An­tal­ya’ya gelen tu­rist sa­yı­sın­da­ki ar­tış­lar dik­kat çekti. Ka­za­kis­tan, Kır­gı­zis­tan, Güney Kore, Katar, Mısır, Ürdün gibi Or­ta­do­ğu ve Orta Asya ül­ke­le­rin­den An­tal­ya’ya gelen tu­rist sa­yı­sın­da yüzde 320’lere kadar yük­se­len ar­tış­lar dik­kat çekti. Bir ön­ce­ki yıla göre Katar’dan yüzde 320, Kır­gı­zis­tan’dan yüzde 223, Güney Kore’den de yüzde 145 daha fazla tu­rist geldi.
 

SEK­TÖR TO­PAR­LA­NI­YOR Haberine Yorum Yapınız