GO­OG­LE, AN­TAL­YA’DA

Go­og­le “Di­ji­tal Atöl­ye” pro­je­si ile 15-17 Mayıs ta­rih­le­ri ara­sın­da An­tal­ya’da ka­tı­lım­cı­la­rı di­ji­tal ge­le­ce­ğe bir adım daha yak­laş­tı­ra­cak. An­tal­ya­lı­lar Go­og­le’ın eği­tim fır­sa­tın­dan üc­ret­siz ya­rar­la­na­bi­lecek.


Go­og­le’ın üc­ret­siz di­ji­tal Atöl­ye eği­tim­le­ri An­tal­ya’da. An­tal­ya Ti­ca­ret ve Sa­na­yi Odası ve Ak­de­niz Üni­ver­si­te­si’nde dü­zen­le­necek Di­ji­tal Atöl­ye eği­tim­le­ri; ya­ra­tı­cı fik­ri­ni işe dö­nüş­tür­mek, di­ji­tal dün­ya­da ka­ri­yer fır­sat­la­rı­nı keş­fet­mek is­te­yen An­tal­ya­lı genç­le­re, gi­ri­şim­ci­le­re; iş­le­ri­ni di­ji­tal fır­sat­lar­la bü­yüt­mek is­te­yen KOBİ’lere, medya men­sup­la­rı­na ve sivil top­lum ku­ru­luş­la­rı­na açık ola­cak. Yüz yüze eği­ti­me ka­tı­la­ma­yan­lar, g.​co/​dijitalatolye ad­re­sin­de­ki on­li­ne içe­ri­ğe Tür­ki­ye’nin her ye­rin­den ula­şa­rak Di­ji­tal Atöl­ye ser­ti­fi­ka­sı­na sahip ola­bi­lecek. 
ONLİNE EĞİTİMLER 
Go­og­le Tür­ki­ye’nin, Ça­lış­ma ve Sos­yal Gü­ven­lik Ba­kan­lı­ğı, Tür­ki­ye Oda­lar ve Bor­sa­lar Bir­li­ği (TOBB) ve İşkur iş­bir­li­ğiy­le ha­ya­ta ge­çir­di­ği Di­ji­tal Atöl­ye eği­tim pro­je­si 15-17 Mayıs 2017 ta­rih­le­ri ara­sın­da ya­pı­la­cak. An­tal­ya’da üni­ver­si­te öğ­ren­ci­le­ri, küçük ve orta öl­çek­li iş­let­me­ler, sivil top­lum ku­ru­luş­la­rı ve medya men­sup­la­rı­na di­ji­tal alan­da­ki bilgi ve be­ce­ri­le­ri­ni, on­li­ne ye­te­nek­le­ri­ni ge­liş­ti­re­bi­le­cek­le­ri eği­tim­ler ve­ri­lecek. 
EĞİTİMLER ÜC­RETSİZ 
An­tal­ya Ti­ca­ret ve Sa­na­yi Odası ve Ak­de­niz Üni­ver­si­te­si’nde dü­zen­le­necek ve ta­ma­men üc­ret­siz olan eği­tim­ler­le; ya­ra­tı­cı fik­ri­ni işe dö­nüş­tür­mek, bu alan­da pro­fes­yo­nel ha­ya­tı­nı devam et­tir­mek is­te­yen genç­ler ve gi­ri­şim­ci­ler ile iş­le­ri­ni bü­yüt­mek is­te­yen KOBİ’lerin ge­le­ce­ğe ha­zır­lan­ma­sı­na katkı sağ­lan­ma­sı he­def­le­ni­yor. 
RE­KA­BET­TE ÖNE ÇIK­MAK
Di­ji­tal Atöl­ye prog­ra­mı kap­sa­mın­da KOBİ’ler ve genç­ler için ayrı ayrı eği­tim mo­dül­le­ri ta­sar­lan­dı. KOBİ’ler için ha­zır­la­nan eği­tim­ler kap­sa­mın­da şir­ket­le­rin on­li­ne dün­ya­da var­lık­la­rı­nı oluş­tur­ma, arama ve di­ji­tal pa­zar­la­ma ola­nak­la­rı­nı daha etkin bir şe­kil­de kul­la­na­bil­me­si­ne des­tek ola­cak bil­gi­ler pay­la­şı­la­cak. Dü­zen­le­necek eği­tim­ler­le, KOBİ’lerin ya­rı­nın iş mo­del­le­ri­ni bu­gün­den ya­ka­la­ma­la­rı için bir yol ha­ri­ta­sı çi­zi­lir­ken, iş­let­me­le­rin ve­rim­li­lik­le­ri­ni ar­tı­rıp re­ka­bet­te öne çık­ma­la­rı­na des­tek ve­ri­lecek. 
DİJİTAL ATÖL­YE 
Tür­ki­ye’nin sahip ol­du­ğu genç nüfus po­tan­si­ye­li­ni de­ğer­len­dir­me­si­ne ve genç­le­rin pro­fes­yo­nel ha­yat­la­rı­na plan­la­ma­la­rı­na kat­kı­da bu­lun­ma­yı da he­def­le­yen Di­ji­tal Atöl­ye pro­je­si kap­sa­mın­da­ki eği­tim­ler­le genç­le­ri ge­le­ce­ğin iş dün­ya­sı­na ha­zır­la­ya­cak di­ji­tal ye­te­nek­le­ri­ni ge­liş­tir­me­le­ri­ne ve bu alan­da­ki far­kın­da­lık­la­rı­nı art­tır­ma­la­rı­na des­tek ve­ri­lecek. Proje, is­tih­dam ala­nın­da­ki en ön­ce­lik­li ih­ti­yaç­lar ara­sın­da yer alan ni­te­lik­li iş gü­cü­nü ge­liş­tir­me­ye yö­ne­lik adım­lar da içe­ri­yor. 
KARİYER PLAN­LA­MA­SI 
Bu çer­çe­ve­de, genç­ler ka­ri­yer plan­la­rı doğ­rul­tu­sun­da di­ler­ler­se on­li­ne pa­zar­la­ma ile il­gi­li eği­tim­le­re ka­tı­la­bi­le­cek­ler, di­ler­ler­se de ho­bi­le­ri­ni iş fır­sa­tı­na dö­nüş­tür­me­le­ri­ne imkan veren ‘Yo­uTu­be cre­ator’ (içe­rik ge­liş­ti­ri­ci) prog­ra­mı­na dahil ola­bi­le­cek­ler. An­tal­ya’nın ar­dın­dan fark­lı şe­hir­ler­de ya­pıl­ma­sı plan­la­nan yüz yüze eği­tim­le­re ka­tı­la­ma­yan­lar ise Di­ji­tal Atöl­ye’nin zen­gin eği­tim içe­rik­le­ri­ne di­le­dik­le­ri yer­den ve ci­haz­dan on­li­ne ola­rak eri­şe­rek, in­ter­net ala­nın­da­ki bilgi ve be­ce­ri­le­ri­ni ge­liş­tir­me im­ka­nı­na sahip ola­bi­le­cek­ler.
BİLGİ PAY­LA­ŞI­MI 
Di­ji­tal Atöl­ye prog­ra­mı kap­sa­mın­da­ki eği­tim mo­dül­le­rin­de ka­tı­lım­cı­la­ra iş­le­ri­ni ve ka­ri­yer­le­ri­ni ge­liş­tir­me­le­ri, on­li­ne dün­ya­da var­lık­la­rı­nı oluş­tur­ma­la­rı ve di­ji­tal dün­ya­da ba­şa­rı­lı iş mo­del­le­ri ya­rat­ma­la­rı ko­nu­sun­da bilgi pay­la­şım­la­rı yer alı­yor. Eği­tim­ler çer­çe­ve­sin­de di­ji­tal dün­ya­da kam­pan­ya plan­la­ma, pa­zar­la­ma mo­del­le­ri, mobil dün­ya­da iş mo­del­le­ri­ni ta­sar­la­ma, arama mo­to­ru rek­lam­cı­lı­ğı ve sos­yal medya kul­la­nı­mı­nın da yer al­dı­ğı bir­çok ko­nu­da üc­ret­siz kurs­lar su­nu­lu­yor.

GO­OG­LE, AN­TAL­YA’DA Haberine Yorum Yapınız