SEK­TÖR­LER LO­JİS­TİK­TE KE­NET­LEN­Dİ

An­tal­ya Ti­ca­ret ve Sa­na­yi Odası (ATSO) ile Lo­jis­tik Der­ne­ği (LODER) iş­bir­li­ğin­de, 6’ncı Ulu­sal Lo­jis­tik ve Te­da­rik Zin­ci­ri Kong­re­si ya­pıl­dı. Kong­re­de, ‘Gıda, Tarım ve Soğuk Zin­cir Lo­jis­ti­ği’ ko­nu­şul­du.


An­tal­ya Ti­ca­ret ve Sa­na­yi Odası (ATSO) ile Lo­jis­tik Der­ne­ği (LODER) iş­bir­li­ğin­de, Aska Lara Oteli’nde 6’ncı Ulu­sal Lo­jis­tik ve Te­da­rik Zin­ci­ri kap­sa­mın­da ‘Gıda, Tarım ve Soğuk Zin­cir Lo­jis­ti­ği’ te­ma­lı kon­fe­rans dü­zen­len­di. Dü­zen­le­nen kon­fe­ran­sa, ATSO Baş­ka­nı Davut Çetin, THY Kargo İstan­bul Bölge Mü­dü­rü Murat Yal­çın Kırca, Bo­ğa­zi­çi Üni­ver­si­te­si Öğ­re­tim Üyesi Arzu Tek­taş, Prof. Dr. Bir­do­ğan Baki, Prof. Dr. Mus­ta­fa Gül­mez, aka­de­mis­yen­ler ve üye­ler ka­tıl­dı. 
ÖNEMİ AR­TI­YOR 
Ko­nuş­ma yapan Prof. Dr. Mus­ta­fa Gül­mez, lo­jis­tik ke­li­me­si­nin ami­ya­ne te­rim­le süslü bir ke­li­me ol­ma­sı­na kar­şın öne­mi­nin her geçen gün artan ve daha da ar­ta­cak olan bir kav­ram ol­du­ğu­nu ifade etti. Gül­mez, Ulu­sal an­lam­da bu tarz et­kin­lik­le­rin katma değer sağ­la­ya­ca­ğı­nı ve kong­re­de sa­de­ce aka­de­mis­yen­le­rin ol­ma­dı­ğı­nı bunun yanı sıra sek­tör tem­sil­ci­le­rin­de ol­ma­sı­nın çok se­vin­di­ri­ci ol­du­ğu­nu kay­det­ti.
TEK­NO­LOJİDE GELİŞME 
Prof. Dr. Mus­ta­fa Gül­mez, “Lo­jis­tik de­ni­lin­ce benim ak­lı­ma Yavuz Sul­tan Selim gelir. 1500 yı­lın­da 88 bin ki­şi­lik bir or­du­yu tu­tu­yor İstan­bul gibi bir yer­den Mısır’a kadar ge­ti­ri­yor. Bunun aka­bin­de bir sürü insan bunu de­ne­miş­tir ancak ba­şa­rı­lı ola­ma­mış­tır. Bunun as­lın­da dik­kat­li bir şe­kil­de in­ce­len­me­si lazım” dedi. Gü­nü­mü­ze ba­kıl­dı­ğın­da tek­no­lo­jik açı­dan çok ge­li­şil­di­ği­ni vur­gu­la­yan Gül­mez, kara ve deniz yo­luy­la lo­jis­ti­ğin daha da ko­lay­laş­tı­ğı­nı be­lirt­ti. 
BÜYÜK SEK­TÖR 
Bo­ğa­zi­çi Üni­ver­si­te­si Öğ­re­tim Üyesi Arzu Tek­taş ise, En­düst­ri me­zu­nu ol­du­ğu­nu ifade ede­rek, yıl­lar­dır Bo­ğa­zi­çi Üni­ver­si­te­si’nde öğ­re­tim üyesi ol­du­ğu­nu söy­le­di. 2 yıl­dır tarım sek­tö­rün­de ça­lış­tık­la­rı­nı be­lir­te­rek, ta­rı­mın çok bo­yut­lu bir sek­tör ol­du­ğu­nu ve yap­ma­ya ça­lış­tık­la­rı­nın çok bo­yut­lu sek­tö­re in­dir­ge­me­ye ça­lış­mak ol­du­ğu­nu vur­gu­la­dı.
‘BÜ­TÜN­LEŞİK TEDARİĞE GEÇİŞ’
Bo­ğa­zi­çi Üni­ver­si­te­si Öğ­re­tim Üyesi Arzu Tek­taş, “En­düst­ri’nin önün­de hep tek­no­lo­ji ol­du­ğu­nu söy­lü­yo­ruz ama tek­no­lo­ji­nin ya­nın­da mut­la­ka bun­la­rı ge­liş­ti­recek ve adap­te edecek in­san­lar ve or­ga­ni­zas­yon­lar var. İş mo­del­le­ri­nin de­ği­şe­ce­ğin­den bah­se­di­li­yor. Çok daha ge­le­nek­sel te­da­rik zin­ci­ri mo­de­lin­den, bü­tün­le­şik te­da­rik zin­ci­ri eko­no­mi sis­te­mi­ne geçiş söz ko­nu­su” diye ko­nuş­tu. 
BÜ­TÜN­LEŞİK PLAN­LA­MA 
Her bir te­da­rik zin­ci­ri üye­si­nin diğer üye­le­rin ve­ri­le­ri­ne ve ak­sak­lık­la­rı­na şef­faf ola­rak eri­şe­bil­di­ği­ni söy­le­yen Tek­taş, bu tek­no­lo­ji­ler sa­ye­sin­de eş za­man­lı ile­ti­şi­min müm­kün ol­du­ğu­nu dile ge­tir­di. Tek­taş, te­da­rik zin­ci­rin­de­ki önem­li et­ki­le­rin ön­ce­lik­le bü­tün­le­şik plan­la­ma ile oluş­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni ve eş za­man­lı eri­şim sa­ye­sin­de her bi­ri­nin ortak bir te­da­rik zin­ci­ri ama­cı­na ulaş­ma­sı­nın çok daha kolay ol­du­ğu­nu ifade etti