CE­ME­Vİ MÜJ­DE­Sİ

Baş­ka­n Tü­tün­cü, Al­tı­no­va böl­ge­si­ne ya­pı­la­cak olan Ce­me­vi için mül­ki­yet so­ru­nu­nun or­ta­dan kalk­tı­ğı­nı söy­le­ye­rek, “Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ile bir­lik­te bu yıl içe­ri­sin­de oraya büyük bir Ce­me­vi ka­zan­dır­ma ko­nu­sun­da gay­re­ti­miz var” dedi.


Kepez Be­le­di­ye Baş­ka­nı Hakan Tü­tün­cü, Al­tı­no­va böl­ge­sin­de ya­şa­yan Ale­vi­le­re müjde ve­re­rek, böl­ge­ye ya­pı­la­cak Ce­me­vi için mül­ki­yet prob­le­mi­nin kal­ma­dı­ğı­nı söy­le­di. Tü­tün­cü, ön­ce­den Al­tı­no­va böl­ge­si­ne ya­pı­la­cak olan Ce­me­vi’nin mül­ki­ye­ti ile il­gi­li prob­lem­le­rin ol­du­ğu­nu ifade ede­rek, “Mül­ki­ye­ti yeni tes­cil oldu. Ce­me­vi bi­na­sı­nın ya­pıl­ma­sı­nın önün­de­ki bütün en­gel­ler kalk­tı. Re­fe­ran­dum yo­ğun­lu­ğu­nun ar­dın­dan Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si orada ça­lış­ma­ya baş­la­ya­cak­tır. Pro­to­kol­le­ri­miz im­za­lan­dı ve Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si ile bir­lik­te bu yıl içe­ri­sin­de oraya büyük bir Ce­me­vi ka­zan­dır­ma ko­nu­sun­da gay­re­ti­miz var diye ko­nuş­tu.
‘PLANI DEĞİŞTİRDİK’
Al­tı­no­va böl­ge­si­nin bir imar planı ol­du­ğu­nu dile ge­ti­ren Tü­tün­cü planı tek­rar de­ğiş­tir­di­ği­ni be­lirt­ti. Ce­me­vi ye­ri­ni daha kul­la­nış­lı hale ge­tir­mek için imar pla­nı­nı de­ğiş­tir­dik­le­ri­ni vur­gu­la­yan Tü­tün­cü, “Yani park­tan da is­ti­fa­de edil­sin dedik. Böy­le­lik­le üs­tün­de­ki ka­mu­laş­tır­ma yükü ha­fif­le­di ve daha hu­zur­lu bir şe­kil­de in­şa­ata baş­la­na­bi­lecek. Bir­kaç açı­dan fay­da­lı bir imar de­ği­şik­li­ği­miz ol­muş­tu. Ora­da­ki prob­lem artık or­ta­dan kalk­tı ve ya­kın­da Ce­me­vi ya­pı­mı­na baş­la­na­cak” dedi. 

CE­ME­Vİ MÜJ­DE­Sİ Haberine Yorum Yapınız