Madalyalar sahiplerini buldu

Güreş Fe­de­ras­yo­nu ta­ra­fın­dan Kemer’de dü­zen­le­nen 20. Ulus­la­ra­ra­sı Şam­pi­yon­lar Tur­nu­va­sı sona erdi. Tür­ki­ye 7 altın, 4 gümüş ve 6 bronz ma­dal­ya ile şam­pi­yon oldu.


An­tal­ya’nın Kemer İlçesi’nde dü­zen­le­nen 20. Ulus­la­ra­ra­sı Şam­pi­yon­lar Güreş Tur­nu­va­sı, sona erdi. Tür­ki­ye Güreş Fe­de­ras­yo­nu ta­ra­fın­dan Bahri Tan­rı­ku­lu Spor Sa­lo­nu'nda dü­zen­le­nen tur­nu­va­ya 12 ül­ke­den yak­la­şık 400 spor­cu ka­tıl­dı. Genç­ler klas­ma­nın­da dü­zen­le­nen tur­nu­va­da mü­sa­ba­ka­lar, ser­best ve gre­ko­ro­men di­sip­lin­le­rin­de ya­pıl­dı. 
Mü­sa­ba­ka­lar­da er­kek­ler, 50, 55, 60, 66, 74, 84, 96, 120 ki­log­ram­lar­da, ka­dın­lar­da ise 44, 48, 51, 55, 59, 63, 67 ve 72 ki­log­ram­lar­da mü­ca­de­le etti. Tek­nik Ko­mi­te Baş­ka­nı Haluk Koç, ga­ze­te­ci­le­re yap­tı­ğı açık­la­ma­da, tur­nu­va son­ra­sı de­re­ce­ye giren spor­cu­la­rın milli takım aday kad­ro­su­na se­çi­le­ce­ği­ni ve Av­ru­pa Şam­pi­yo­na­sı'nda Tür­ki­ye'yi tem­sil ede­cek­le­ri­ni söy­le­di. Al­man­ya'da ya­pı­la­cak Av­ru­pa Şam­pi­yo­na­sı'nda iyi so­nuç­lar elde ede­cek­le­ri­ne inan­dık­la­rı­nı ifade eden Koç, ka­dın­lar­da da iyi bir çıkış ya­ka­la­dık­la­rı­nı be­lir­te­rek, "Zorlu ra­kip­le­ri­miz var ama her zaman ilk üçü he­def­li­yo­ruz. Sıkı mü­sa­ba­ka­la­rın ola­ca­ğı­na ina­nı­yo­rum." diye ko­nuş­tu. Tur­nu­va so­nu­cun­da de­re­ce­ye giren spor­cu­la­ra ma­dal­ya ve­ri­lir­ken, Tür­ki­ye 7 altın, 4 gümüş ve 6 bronz ma­dal­ya ile 17 ma­dal­ya ka­za­na­rak 79 puan top­la­dı ve şam­pi­yon oldu. 59 pu­an­la Ka­za­kis­tan ikin­ci, 17 pu­an­la da Ro­man­ya üçün­cü­lü­ğü elde etti. 

Madalyalar sahiplerini buldu Haberine Yorum Yapınız