Rakamlarla müzeler

An­tal­ya mü­ze­le­ri­ni 2016 yı­lın­da 2,9 mil­yon kişi zi­ya­ret etti. Tür­ki­ye’de en çok zi­ya­ret edi­len mü­ze­ler ara­sın­da An­tal­ya Demre Mü­ze­si 7’nci sı­ra­da yer aldı. Ayrıca, Mü­ze­ler hak­kın­da yıl­ba­şın­dan bu yana med­ya­ya ise 73 bin 318 haber yan­sı­dı­ğı açık­lan­dı.


Tür­ki­ye ge­ne­lin­de bu­lu­nan 409 mü­ze­yi her gün yüz­ler­ce kişi zi­ya­ret edi­yor. Kül­tür ve Tu­rizm Ba­kan­lı­ğı ile Tür­ki­ye İsta­tis­tik Ku­ru­mu ve­ri­le­ri­ni araş­tı­ran In­terp­ress, en çok zi­ya­ret edi­len mü­ze­le­ri açık­la­dı. Mü­ze­le­rin 193 ta­ne­si Kül­tür ve Tu­rizm Ba­kan­lı­ğı bün­ye­sin­de, 216 ta­ne­si ise özel müze ka­te­go­ri­sin­de yer alır­ken, Kül­tür ve Tu­rizm Ba­kan­lı­ğı bün­ye­sin­de­ki mü­ze­le­rin 63'ünün ar­ke­olo­ji ve tarih, 44'ünün et­nog­raf­ya ve ant­ro­po­lo­ji, 86'sının ise genel müze ola­rak fa­ali­yet gös­ter­di­ği tes­pit edil­di. Mü­ze­ler hak­kın­da yıl­ba­şın­dan bu yana med­ya­ya ise 73 bin 318 haber yan­sı­dı­ğı açık­lan­dı. 
ZİYA­RETÇİ SA­YI­SI ARTTI 
Kül­tür ve Tu­rizm Ba­kan­lı­ğı’nın son ve­ri­le­ri­ne göre, An­tal­ya mü­ze­le­ri­ni 2,9 mil­yon kişi zi­ya­ret etti. Tür­ki­ye’de en çok zi­ya­ret edi­len mü­ze­ler ara­sın­da An­tal­ya Demre Mü­ze­si 7’nci sı­ra­da yer aldı. Araş­tır­ma­ya göre Tür­ki­ye ge­ne­lin­de müze zi­ya­ret­çi sa­yı­sı en yük­sek olan il 13,2 mil­yon zi­ya­ret­çiy­le İstan­bul oldu. Kül­tür ve Tu­rizm Ba­kan­lı­ğı'nın ve­ri­le­ri­ne göre en çok zi­ya­ret edi­len mü­ze­nin İstan­bul Aya­sof­ya Mü­ze­si ol­du­ğu be­lir­len­di. Son on beş yılın ve­ri­le­ri göz önüne alın­dı­ğın­da ise genel bazda zi­ya­ret­çi sa­yı­la­rı­nın yak­la­şık beş kat art­mış ol­du­ğu or­ta­ya çıktı. 

Rakamlarla müzeler Haberine Yorum Yapınız