Bes­len­me­ye dik­kat!

Bes­len­me ve Diyet Uz­ma­nı Emine Al­ka­ya Toplu, Ra­ma­zan ayın­da sağ­lık­lı kal­mak ve kilo al­ma­mak için bes­len­me ko­nu­sun­da tav­si­ye­ler­de bu­lun­du.


Ra­ma­zan ayın­da bes­len­me şe­kil­le­ri ile il­gi­li açık­la­ma­lar­da bu­lu­nan Bes­len­me ve Diyet Uz­ma­nı Emine Al­ka­ya Toplu, diğer yıl­lar­da ol­du­ğu gibi bu yılda Ra­ma­zan ayı­nın yaz mev­si­min­de en uzun gün­le­re denk gel­di­ği­ni kay­det­ti. Öğün sa­yı­sı­nın azal­ma­sı, öğün ara­la­rın­da­ki sa­at­le­rin alı­şıl­mı­şın dı­şın­da uza­ma­sı ve suya olan ih­ti­ya­cın vücut rit­mi­ni bo­za­bil­di­ği­nin al­tı­nı çizen Toplu, “Or­ta­la­ma 16 saat aç­lık­tan sonra iftar sa­atiy­le bir­lik­te fazla yemek alımı ma­ale­sef sin­di­rim sis­te­mi ra­hat­sız­lık­la­rı başta olmak üzere pek çok sağ­lık so­run­la­rı­na sebep ola­bi­lir. Açlık du­ru­mu­nun uzun süre devam et­me­si hal­siz­lik, yor­gun­luk, baş ağ­rı­sı, baş dön­me­si, unut­kan­lık, dal­gın­lık, dik­kat­siz­lik, uy­ku­ya meyil, si­nir­li­lik, ha­zım­sız­lık, şiş­lik, ek­şi­me gibi so­run­la­ra neden olur, iş ve­ri­mi düşer. Özel­lik­le iftar saati yak­laş­tık­ça si­nir­li­lik, ani öfke pat­la­ma­la­rı, kon­sant­ras­yon bo­zuk­lu­ğu, baş ağ­rı­sı, mide bu­lan­tı­sı ve hal­siz­lik gibi be­lir­ti­ler artar” dedi.

'DİYETE DEVAM EDİLEBİLİR’
Toplu, oruç tut­ma­sı sa­kın­ca­lı olan ki­şi­ler­den de bah­se­de­rek, kro­nik has­ta­lı­ğı olup sü­rek­li ilaç kul­lan­mak zo­run­da ve ilaç sa­at­le­ri önem­li olan has­ta­la­rın, em­zi­ren an­ne­le­rin, ha­mi­le­le­rin, di­ya­bet has­ta­la­rı­nın, 65 yaş üzeri ki­şi­le­rin, di­ya­li­ze ba­ğım­lı böb­rek has­ta­la­rı­nın ve mi­de-ba­ğır­sak gibi sin­di­rim sis­te­mi has­ta­lık­la­rı olan ki­şi­le­rin oruç tut­ma­la­rı­nın sa­kın­ca­lı ol­du­ğu­nu vur­gu­la­dı. Ciddi kilo prob­le­mi olup Ra­ma­zan’dan önce za­yıf­la­ma di­ye­ti­ne baş­la­yan ki­şi­le­rin ise bu dö­nem­de hem oruç tutup hem de sağ­lık­lı bir şe­kil­de kilo ver­me­ye devam ede­bi­le­cek­le­ri­ni be­lir­ten Toplu,” Ra­ma­zan­da oruç tu­tar­ken di­ye­te ara ver­me­ye gerek yok­tur. Bunun için açlık sü­re­si­ni bir nebze de olsa azal­ta­bil­mek için mut­la­ka sa­hu­ra kal­kıl­ma­lı, sa­hur­suz oruç tut­ma­ya ça­lış­ma­ma­lı­yız. İftar ile sahur ara­sın­da en az 2-2,5 litre su içil­me­li­dir. Tatlı ter­cih­le­ri mey­ve­li ve sütlü tatlı ola­rak ya­pıl­ma­lı­dır. İftar­dan 1-2 saat sonra hafif yü­rü­yüş­ler ya­pıl­ma­lı­dır” diye ko­nuş­tu. 

ÖZEL LİSTE
Kilo al­ma­dan uzun süre tok kal­mak is­te­yen­ler için bazı se­çe­nek­ler ol­du­ğu­nu dile ge­ti­ren Toplu, sa­hur­da tü­ke­ti­lecek gı­da­lar için şu lis­te­ye dik­kat çekti: 
• Ta­hıl­lı-ke­pek­li pey­nir­li tost ve süt
• Yu­laf­lı-lor­lu omlet 
• Lor sa­la­ta­sı
• Yo­ğurt­lu ka­ra­buğ­day gibi ye­mek­ler sahur da hem tok tutar hem de kilo alı­mı­na engel olur” 

Bes­len­me­ye dik­kat! Haberine Yorum Yapınız