Baş­kan, pro­je­le­ri­ni an­lat­tı

An­tal­ya İş Ka­dın­la­rı Der­ne­ği’nin Mayıs ayı top­lan­tı­sı ya­pıl­dı. Top­lan­tı­ya ko­nuş­ma­cı ola­rak ka­tı­lan Kon­ya­al­tı Be­le­di­ye Baş­ka­nı Mu­hit­tin Böcek, be­le­di­ye ça­lış­ma­la­rı­nı an­lat­tı.


An­tal­ya İş Ka­dın­la­rı Der­ne­ği her ay dü­zen­le­dik­le­ri top­lan­tı­la­rı­nı­nın Mayıs aya­ğı­nı Akra Barut Otel Lara’da yaptı. Ya­pı­lan top­lan­tı­ya Mu­rat­pa­şa Be­le­di­ye Baş­ka­nı Mu­hit­tin Böcek, ANTİKAD Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Leman Sedef Tuna, der­nek üye­le­ri ve basın men­sup­la­rı ka­tıl­dı. Der­nek Baş­ka­nı Leman Sedef Tuna ve Mu­hit­tin Böcek’in ko­nuş­ma yap­tı­ğı top­lan­tı­da Kon­ya­al­tı Be­le­di­ye­si’nin 19.yılı ne­de­niy­le ha­zır­la­nan “19 Yıl Önce Kon­ya­al­tı’ vi­de­osu da iz­len­di. 
‘KADIN EMEĞİ
An­tal­ya Kon­ya­al­tı Be­le­di­ye Baş­ka­nı Mu­hit­tin Böcek yap­tı­ğı ko­nuş­ma­da, An­tal­ya­nın gü­zel­leş­me­sin­de ka­dın­la­rın ye­ri­nin, eme­ği­nin büyük ol­du­ğu­nu söy­le­di. Böcek “Ka­dın­la­rı­mı­zı her alan­da gör­mek is­ti­yo­ruz. Böy­le­si güçlü iş ka­dın­la­rı ile bir arada bu­lun­mak biz­le­ri onur­lan­dır­dı, şunu da söy­le­me­li­yim ki mec­lis­ler­de en fazla kadın tem­si­li olan be­le­di­ye, Kon­ya­al­tı Be­le­di­ye­miz­dir. Mec­li­si­miz­de 8 kadın üye­miz var. Biz bu ka­dın­la­rın gay­ret­le­ri­ne, emek­le­ri­ne çok önem ve­ri­yo­ruz” dedi. 
PRO­JE­LERİ AN­LAT­TI
An­tal­ya İş Ka­dın­la­rı Der­ne­ği Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Leman Sedef Tuna geç­ti­ği­miz ay­lar­da baş­la­dık­la­rı pro­je­le­rin­den bah­set­ti. Pro­je­nin he­de­fi genç­le­ri madde ba­ğım­lı­lı­ğı­na karşı uyar­mak ve ko­ru­mak. Pro­je­de ortak ça­lış­tık­la­rı ku­rum­lar­dan biri de Ak­de­niz Üni­ver­si­te­si Tıp fa­kül­te­si ol­du­ğu­nu söy­le­yen Tuna, “Ak­de­niz üni­ver­si­te­si Tıp Fa­kül­te­si ile bir­lik­te yap­tı­ğı­mız is­ti­şa­re­ler so­nu­cu or­ga­ni­ze sa­na­yi böl­ge­sin­de ça­lı­şan özel­lik­le anne ve ba­ba­lar üze­rin­de far­kın­da­lık ya­rat­mak is­ti­yo­ruz. Teh­li­ke­nin far­kı­na var­sın­lar ve ço­cuk­la­rı­nı bu mad­de­ler­den uzak tut­sun­lar is­ti­yo­ruz” dedi.
TATİL YOK!
An­tal­ya İş Ka­dın­la­rı Der­ne­ği Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Leman Sedef Tuna, “Bu yaz bize tatil yok, pro­je­ler üze­rin­de ça­lı­şa­ca­ğız. Nor­mal­de der­nek ça­lış­ma­la­rı­mı­za 3 ay ara ve­ri­yo­ruz ama bu yaz der­ne­ğe daha çok zaman ayı­ra­ca­ğız. Özel­lik­le bu pro­je­de yar­dım­cı ola­cak ar­ka­daş­la­rı­mı­za şim­di­den te­şek­kür ede­rim” diye ko­nuş­tu.