RA­MA­ZAN’DA KEPEZ’E DA­VETLİSİNİZ

Kepez Be­le­di­ye­si, Ra­ma­zan ayına özel et­kin­lik­ler dü­zen­le­di. 27 Ma­yıs-24 Ha­zi­ran ta­rih­le­ri ara­sın­da dü­zen­le­necek et­kin­lik­ler çer­çe­ve­sin­de bir bi­rin­den güzel hem­şe­ri ge­ce­le­ri ve kon­ser­ler dü­zen­le­necek.


An­tal­ya­lı­lar Ra­ma­zan ayın­da Kepez’e ta­şı­na­cak. Kepez Be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan Ra­ma­zan ayına özel çok sa­yı­da et­kin­lik ha­zır­lan­dı. Kepez Be­le­di­ye­si spor te­sis­le­rin­de dü­zen­le­necek et­kin­lik­le­rin ilki ra­ma­zan ayı­nın ilk günü olan Cu­mar­te­si Ha­ci­vat-Ka­ra­göz gös­te­ri­le­ri ile baş­la­ya­cak. İkinci gün Meh­te­ran gös­te­ri­si dü­zen­le­necek ve Kur-an-I Kerim Ti­la­ve­ti ve İla­hi­ler, 29 Mayıs Ge­le­nek­sel Kepez Ra­ma­zan et­kin­lik­le­ri, 30 Mayıs Müzik atöl­ye­le­ri genç­lik kon­se­ri ve 31 Mayıs’da Haluk Gül­soy kon­ser ve­recek. 
DOLU DOLU ETKİNLİKLER
Kepez Be­le­di­ye­si ra­ma­zan bo­yun­ca va­tan­daş­la­rı­na unu­ta­ma­ya­cak­la­rı et­kin­lik­ler su­na­cak. 1 Ha­zi­ran Meh­met Arcı Ta­sav­vuf Kon­se­ri, 2 Ha­zi­ran Ka­ra­de­niz­li­ler Hem­şe­ri Ge­ce­si, 3 Ha­zi­ran Fer­hat Göçer kon­se­ri, 4 Ha­zi­ran İç Ana­do­lu Hem­şe­ri Der­nek­le­ri et­kin­lik­le­ri, 5 Ha­zi­ran kepez Be­le­di­ye­si Türk Sanat Mü­zi­ği kon­se­ri, 6 Ha­zi­ran Baş­kal Kon­se­ri, 7 Ha­zi­ran Onur Nugay ve Es­ki­ci­ler Kon­se­ri, 8 Ha­zi­ran Amir Ateş Ta­sav­vuf Kon­ser, 9 Ha­zi­ran Sami Çelik Kon­se­ri, 11 Ha­zi­ran Ümmü Erbil Kon­se­ri, 12 Ha­zi­ran Murat Ba­la­ban kon­se­ri, 13 Ha­zi­ran Kay­se­ri­li­ler Hem­şe­ri ge­ce­si dü­zen­le­necek 
MEV­LÜT OKU­TU­LA­CAK
Et­kin­lik­ler bun­lar­la sı­nır­lı kal­ma­ya­cak. 14 Ha­zi­ran Çar­şam­ba günü de 9. Ge­le­nek­sel Karne Şö­le­ni dü­zen­le­necek ve Erdem Kınay ve Merve Özbey kon­ser ve­recek. 15 Ha­zi­ran Tahir Çetin ta­sav­vuf kon­se­ri, 16 Ha­zi­ran Di­yar­ba­kır­lı­lar Hem­şe­ri Ge­ce­si, 17 Ha­zi­ran DJ Ersin, İsmail YK Kon­se­ri, 18 Ha­zi­ran Musa Taş Kon­se­ri, 19 Ha­zi­ran Kars-Ar­da­han-Ig­dır Hem­şe­ri Der­nek­le­ri Ge­ce­si, 20 Ha­zi­ran Salı günü Kadir Ge­ce­si do­la­yı­sıy­la 15 Tem­muz De­mok­ra­si Der­ne­ği­nin Mev­lüt proğ­ra­mı, 22 Ha­zi­ran Yunus Çu­kur­ka­ya ta­sav­vuf kon­se­ri ve 23 Ha­zi­ran’da dü­zen­le­necek kepez kent kon­se­ri Arefe prog­ra­mı ile Ra­za­man ayı et­kin­lik­le­ri son bu­la­cak.