RA­MA­ZAN’A UCUZ PİDE

Fı­rın­cı­lar Odası Baş­ka­nı Musa Kazım Bu­hur­cu, 300 gram­lık Ra­za­man pi­de­si­nin 1.5 TL.’den sa­tı­la­ca­ğı­nı açık­la­dı. Bu­hur­cu, resmi pide satış fi­ya­tı­nın 2 TL. ol­du­ğu­nu, ancak va­tan­da­şa hiz­met için pide fi­ya­tı­nı dü­şür­dük­le­ri­ni bil­dir­di.


Ra­ma­zan ayı ge­lin­ce en çok merak edi­len konu Ra­ma­zan pide fi­yat­la­rı olu­yor. An­tal­ya Fı­rın­cı­lar Odası Baş­ka­nı Musa Kazım Bu­hur­cu, 300 gram ra­ma­zan pi­de­si­nin 1.5 TL’den sa­tı­la­ca­ğı­nı açık­la­dı. Ra­za­man pi­de­si­nin fi­ya­tı­nın geçen sene ile aynı ol­du­ğu­nu be­lir­ten Fı­rın­cı­lar Odası Baş­ka­nı Musa Kazım Bu­hur­cu, pide fi­yat­la­rı­na zam yap­ma­dık­la­rı­nı bil­dir­di. 
FİYAT ART­MA­DI
An­tal­ya Fı­rın­cı­lar Oda­sı­nın pide resmi satış fi­ya­tı­nın 2 TL. ol­du­ğu­nu bil­di­ren Fı­rın­cı­lar Odası Baş­ka­nı Bu­hur­cu, “Ancak biz fı­rın­cı­lar ola­rak pi­de­yi bu sene 2 TL’ye sat­ma­ya­ca­ğız. Bu­ra­da ama­cı­mız Ra­ma­zan ayın­da va­tan­daş­la­rı­mı­za en iyi hiz­me­ti ve­re­bil­mek. Bunun için pide fi­yat­la­rı­mı­zı art­tır­ma­dık” diye ko­nuş­tu. 
DE­NET­LEN­MELİ
Fı­rın­cı­lar Odası ola­rak en büyük is­tek­le­ri­nin fı­rın­la­rın sık sık de­net­len­me­si ol­du­ğu­nu bil­di­ren Baş­kan Bu­hur­cu, “Tarım il mü­dür­lü­ğü ve be­le­di­ye­le­rin iyi de­net­le­me­si ge­re­ki­yor. 300 gra­mın al­tın­da pide üre­til­me­me­si lazım. Üre­ten­ler hak­kın­da da ge­rek­li yasal iş­lem­le­rin ya­pıl­ma­sı­nı talep edi­yo­ruz” dedi. 
VA­TAN­DA­ŞA HİZMET 
Be­le­di­ye­le­rin halk ekmek bü­fe­le­rin­de pide fi­yat­la­rı­nın ne kadar ola­ca­ğı so­ru­su­na da Fı­rın­cı­lar Odası Baş­ka­nı Bu­hur­cu, “ Be­le­di­ye­nin halk ek­mek­le­ri ile bir bağ­lan­tı­mız yok. Onlar is­te­dik­le­ri fi­ya­tı ve­re­bi­lir­ler, ama grama uymak zo­run­da­lar. Bizim resmi fi­ya­tı­mız as­lın­da 2 li­ray­dı, ama fı­rın­cı es­na­fıy­la top­lan­tı yap­tık. Ra­ma­zan ayın­da es­na­fı­mı­za hiz­met yap­mak is­te­dik ve fi­ya­tı 1,5 lira yap­tık. 

 

RA­MA­ZAN’A UCUZ PİDE Haberine Yorum Yapınız