Ayak­ta al­kış­lan­dı­lar

An­tal­ya 8. Ulus­la­ra­ra­sı Ti­yat­ro Fes­ti­va­lin­de, Sivas Dev­let Ti­yat­ro­su ta­ra­fın­dan sah­ne­ye ko­yu­lan LY­SIST­RA­TA” isim­li oyun büyük ilgi gördü. Dün akşam ser­gi­le­nen oyun se­yir­ci­ler­den tam not aldı.


Ana­do­lu’nun sanat rüz­ga­rı­nı yur­dun de­ği­şik il­le­rin de perde aça­rak es­tir­me­ye devam eden Sivas Dev­let Ti­yat­ro­su(ADT) An­tal­ya’da se­yir­ci­si ile bu­luş­tu. Sivas Dev­let Ti­yat­ro­su(SDT), de­ko­ru, mü­zi­ği ve oyun­cu­luk per­for­man­sıy­la ti­yat­ro se­yir­ci­si­ni bü­yü­le­yen, “LY­SIST­RA­TA” isim­li oyu­nuy­la, An­tal­ya 8. Ulus­la­ra­ra­sı Ti­yat­ro Fes­ti­va­lin­de, sa­nat­se­ver­le­re “mer­ha­ba” dedi.
SEYİRCİLER­DEN TAM NOT 
Ti­yat­ro ta­ri­hi­nin ilk savaş kar­şı­tı oyun­la­rın­dan bi­ri­si kabul edi­len, Aris­top­ha­nes ta­ra­fın­dan ya­zı­lan “Ly­sist­ra­ta” adlı oyun, Sivas Dev­let Ti­yat­ro­su (SDT) Haşim İşcan Kül­tür Mer­ke­zi’nde Büyük Salon Sah­ne­sin­de per­de­le­ri­ni açtı. Çe­vi­ri­si­ni Sa­ba­hat­tin Eyü­boğ­lu’nun yap­tı­ğı Ly­sist­ra­ta adlı oyun M.Ö 490-478 yıl­la­rı ara­sın­da­ki Yu­nan-Pers Sa­vaş­la­rı’ndan sonra Yu­na­nis­tan’ın iki büyük gücü olan Atina ve Spar­ta ara­sın­da­ki ik­ti­dar mü­ca­de­le­si ile artan ge­ri­li­mi an­la­tı­yor. 
BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ 
Spar­ta, MÖ 411’de sa­va­şa döner. Yı­kım­dan ve ölüm­den başka bir şey ge­tir­me­yen sa­va­şa karşı, ka­dın­lar Ly­sist­ra­ta’nın li­der­li­ğin­de ör­güt­le­nir. Bütün is­tek­le­ri sa­vaş­sız, kan­sız bir dün­ya­dır ve er­kek­le­ri ba­rı­şa zor­la­mak için her türlü yolu de­ne­ye­cek­ler­dir. Sivas Dev­let Ti­yat­ro­su ta­ra­fın­dan sah­ne­ye ko­nu­lan Ly­sist­ra­ta adlı oyun An­tal­ya­lı se­yir­ci­ler ta­ra­fın­dan büyük ilgi gördü. Oyu­nun bit­me­si­nin ar­dın­dan oyun­cu­lar se­yir­ci­ler ta­ra­fın­dan ayak­ta al­kış­lan­dı­lar. 

Ayak­ta al­kış­lan­dı­lar Haberine Yorum Yapınız