KA­DIN­LAR­DAN TACİZ FAKSI

FİGEN ACAR15.11.2017 10:10:22

87b16cef532dcb62b9f2.jpg

Ka­dın­la­ra şid­det uy­gu­la­yan yö­ne­ti­ci­le­re ge­re­ği­nin ya­pıl­ma­sı için DİSK Genel Mer­kez Yö­ne­tim Ku­ru­lu’na An­tal­ya­lı ka­dın­lar çağ­rı­da bu­lun­du

 

Kadın Da­nış­ma ve Da­ya­nış­ma Mer­ke­zi, KESK Kadın Mec­li­si, İmece Sen­di­ka­sı, Tüm Emek­li – Sen, Nar Kadın Da­ya­nış­ma­sı, Dev­rim­ci 78’liler, Biz – Emep­li Ka­dın­lar, HDP’li, ÖDP’li ve HDK’lı ka­dın­lar, taciz ko­nu­sun­da bir araya geldi. Gül­lük PTT Mü­dür­lü­ğü önün­de top­la­nan An­tal­ya­lı ka­dın­lar, Dev­rim­ci Tu­rizm İşçi­le­ri Sen­di­ka­sı’nda Genel Baş­kan Mus­ta­fa Yah­ya­oğ­lu ve çev­re­sin­de­ki bir­kaç ki­şi­nin Eş Genel Baş­ka­nı Didem Er­kı­vanç Tür­kay’a mob­bing (iş­ye­rin­de psi­ko­lo­jik taciz) ve sözel şid­det uy­gu­la­dı­ğı ge­rek­çe­siy­le bir araya geldi. 

Eş Baş­kan Didem Er­kı­vanç’a ya­pı­lan taciz ko­nu­sun­da bir ko­nuş­ma yapan Vic­dan Kü­çü­kars­lan, Tür­ki­ye’de ka­dı­na yö­ne­lik şid­det her alan­da art­ma­ya, erkek ege­men zih­ni­yet her fır­sat­ta ke­di­ni gös­ter­me­ye devam et­ti­ği­ni ifade ede­rek, “Erkek şid­de­ti sa­de­ce dev­let­ten ve ko­ca­dan gel­mi­yor. Mü­ca­de­le et­ti­ği­miz her alan­da erkek şid­de­ti ken­di­si­ni ye­ni­den üre­te­rek, po­li­tik­leş­ti­re­rek kar­şı­mı­za çı­kı­yor” dedi. Hak, hukuk ve ada­let mü­ca­de­le­si veren ku­rum­lar­da da bun­la­rın dı­şın­da ol­ma­dı­ğı­nı kay­de­den Kü­çü­kars­lan, ko­nuş­ma­sı­nı şöyle sür­dür­dü:
“Biz­ler bunun son ör­ne­ği­ni ili­miz­de Dev­rim­ci İşçi Sen­di­ka­la­rı Kon­fe­de­ras­yo­nu­na bağlı Dev-Tu­rizm İş’te ya­şa­dık. Dev­let şid­de­ti, erkek şid­de­ti, medya şid­de­ti yet­mez­miş gibi de­mok­ra­tik ku­rum­lar­da da bütün şid­det un­sur­la­rın­dan fark­lı dav­ran­ma­yan bu ku­rum­la­ra, şa­hıs­la­ra ce­va­bı­mız daha fazla mü­ca­de­le etmek ola­cak. Şid­det uy­gu­la­yan kim, ne se­bep­le olur­sa olsun asla makul gö­rü­le­mez, ha­fif­le­ti­le­mez ve af­fe­di­le­mez. An­tal­ya’da ka­dın­lar ve kadın ör­güt­le­ri ola­rak ar­ka­daş­la­rı­mı­za ya­pı­lan şid­det sa­de­ce on­la­ra değil, he­pi­mi­ze ya­pıl­mış kabul edi­yo­ruz. Yal­nız ol­ma­dık­la­rı­nı bu­ra­dan hay­kı­rı­yo­ruz. Şid­det kim­den ge­lir­se gel­sin kı­nı­yor, teş­hir edi­yo­ruz” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı. 

Gül­lük PTT Mü­dür­lü­ğü önün­de top­la­nan ka­dın­lar daha sonra DİSK Genel Mer­ke­zi’ne faks çekti. Ka­dın­la­rın DİSK Genel Mer­ke­zi­ne çek­ti­ği fax ise şöyle:
"DİSK (Tür­ki­ye Dev­rim­ci İşçi Sen­di­ka­la­rı Kon­fe­de­ras­yo­nu) GENEL MER­KEZİNE
İSTAN­BUL
Uzun­ca bir sü­re­dir Dev­rim­ci Tu­rizm İşçi­le­ri Sen­di­ka­sı’nda Genel Baş­kan Mus­ta­fa Yah­ya­oğ­lu ve çev­re­sin­de­ki bir­kaç ki­şi­nin Eş Genel Baş­ka­nı Didem Er­kı­vanç Tür­kay’a mob­bing ve sözel şid­det uy­gu­la­dı­ğı tüm ka­mu­oyu­nun bil­gi­si da­hi­lin­de­dir.
Son ola­rak 5 Kasım 2017 Pazar günü Dev Tu­rizm İş An­tal­ya Şu­be­si’nde usul­süz bir şe­kil­de ya­pıl­mak is­te­nen de­le­ge se­çi­min­de, Didem Er­kı­vanç Tür­kay ve Peri Özay Al­bay­rak fi­zi­ki şid­de­te maruz kal­mış­lar­dır. Peri Özay Al­bay­rak iti­le­rek sır­tı­na Didem Er­kı­vanç Tür­kay ise om­zu­na ve ba­ca­ğı­na darbe al­mış­tır.
Ka­dı­na yö­ne­lik bu tavrı pro­tes­to edi­yo­rum. Aynı za­man­da DİSK Genel Mer­kez Yö­ne­ti­ci­li­ği yapan Mus­ta­fa Yah­ya­oğ­lu’nun ka­dın­la­ra yö­ne­lik bu tavrı DİSK ve il­ke­le­ri­ne ya­kış­ma­mak­ta­dır.
Sen­di­ka bi­na­sı için­de ka­dın­la­ra fi­zi­ki şid­det uy­gu­la­yan başta Genel Baş­kan Mus­ta­fa Yah­ya­oğ­lu olmak üzere, Genel Sek­re­ter Mu­zaf­fer Koç, An­tal­ya Mer­kez Şube Baş­ka­nı Metin Ka­ra­göz ve An­tal­ya Mer­kez Şube Yö­ne­ti­ci­si Musa Erdem için aci­len ge­rek­li sü­re­cin baş­la­tıl­ma­sı­nı talep edi­yo­rum.
Ge­re­ği­ni yap­mak üzere DİSK Genel Mer­kez Yö­ne­ti­mi­ni acil ola­rak gö­re­ve ça­ğı­rı­yo­rum." 
FİGEN ACAR/ GÜN­DEM HABER

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

%d blogcu bunu beğendi: