Do­ma­tes yetim kaldı

ATSO Baş­kanYar­dım­cı­sı Yusuf Ha­cı­sü­ley­man, An­tal­ya do­ma­te­si­nin, RusyaveTür­ki­yeli­der­le­riara­sın­da­kigö­rüş­me­ler­degün­de­megel­di­ği­ni, fakatbugö­rüş­me­le­rinsonuçver­me­di­ği­nisöy­le­di.


An­tal­ya Ti­ca­ret ve Sa­na­yi Odası’nın Mayıs Ayı Ola­ğan Mec­lis Top­lan­tı­sı, ATSO Mec­lis Sa­lo­nu'nda ger­çek­leş­ti­ril­di. ATSO Baş­ka­nı Davut Çetin ra­hat­sız­lı­ğın­dan do­la­yı top­lan­tı­ya ka­tıl­ma­dı. ATSO Baş­kan Yar­dım­cı­sı Yusuf Ha­cı­sü­ley­man yap­tı­ğı ko­nuş­ma­da, ti­ca­ret sek­tö­rün­de 2’inci grup ko­mi­te top­lan­tı­sın­da ulu­sal zin­cir mar­ket­ler­den şi­ka­yet­le­rin dile ge­ti­ril­di­ği­ni ifade ede­rek, ko­mi­te­nin her semt­te açı­lan zin­cir mar­ket­le­rin ürün­le­ri­ni iş­ye­ri dı­şı­na çı­ka­ra­rak ser­gi­le­dik­le­ri­ni, yaya tra­fi­ği­ni olum­suz et­ki­le­di­ği­ni, gö­rün­tü kir­li­li­ği­ne, kar­ma­şa­ya ve hak­sız re­ka­be­te neden ol­duk­la­rı­nı be­lirt­tik­le­ri­ni vur­gu­la­dı. Ha­cı­sü­ley­man, bir diğer önem­li ko­nu­nun da Gıda, Tarım Ba­kan­lı­ğı’nın ekmek fi­ya­tı­na sınır ge­tir­me dü­şün­ce­si ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek, “Bi­lin­di­ği gibi bir­çok ilde halk ekmek fab­ri­ka­la­rı ek­me­ği küçük fı­rın­la­ra göre daha ucuza mal ede­bil­mek­te­dir. Fab­ri­ka ma­li­ye­ti dik­ka­te alı­na­rak ek­mek­te tek fiyat ge­çer­li olur­sa küçük fı­rın­lar ekmek üre­te­mez­ler” dedi.

‘ÇİKLET FİYA­TI­NA SA­TI­LI­YOR’

Ek­mek­te fiyat kadar ka­li­te­nin de önem­li ol­du­ğu­na dik­kat çeken Ha­cı­sü­ley­man, ekmek gibi temel gı­da­lar­da asıl sa­kın­ca­nın düşük fiyat için ka­li­te­nin, stan­dar­dın dü­şü­rül­me­si ol­du­ğu­nu vur­gu­la­dı. Ha­cı­sü­ley­man, “Çünkü halk sağ­lı­ğı söz ko­nu­su­dur. Bu ne­den­le ek­me­ğe genel bir tavan fiyat uy­gu­la­ma­sı ye­ri­ne, halk ekmek fi­ya­tı ile fırın fi­ya­tı ayrı tu­tul­ma­lı­dır” diye ko­nuş­tu. An­tal­ya eko­no­mi­sin­de­ki ge­liş­me­le­re de de­ği­nen Ha­cı­sü­ley­man, Nisan ayı enf­las­yo­nun­da do­ma­te­se yük­le­nil­di­ği­ni söy­le­di. Re­ka­bet ku­ru­lu­nun meyve seb­ze­de re­ka­bet in­ce­le­me­si baş­lat­tı­ğı­nı dile ge­ti­ren Ha­cı­sü­ley­man, “İnce­le­mey­le fi­yat­la­rı kimin ar­tır­dı­ğı­na ba­kı­la­cak ve ge­re­kir­se so­ruş­tur­ma açı­la­cak. Oysa enf­las­yon­da en et­ki­li unsur döviz ku­ruy­la bir­lik­te ma­li­yet­le­rin art­ma­sı ol­muş­tur. Do­ma­tes ve sebze fi­yat­la­rın­da­ki artış bir-iki ay süren bir ar­tış­tır. Geçen ay top­tan­cı halde 6.5-9 lira ara­sın­da olan çeri do­ma­tes geçen gün 1-2 lira ara­sı­na düş­müş­tür. Bir kilo do­ma­tes veya biber, sa­la­ta­lık gibi seb­ze­ler 1 çik­let fi­ya­tı­na sa­tıl­mak­ta­dır. Meyve seb­ze­de aylık fiyat ar­tış­la­rı­na değil, yıl­lık ar­tış­la­ra ba­kı­lır­sa enf­las­yo­nun ne­de­ni­nin do­ma­tes ol­ma­dı­ğı gö­rü­lür” şek­lin­de ko­nuş­tu.

‘YÜZDE 27 ARTTI’

An­tal­ya do­ma­te­si­nin Cum­hur­baş­ka­nı Recep Tay­yip Er­do­ğan ile Rusya Dev­let Baş­ka­nı Vla­di­mir Putin ara­sın­da­ki gö­rüş­me­de de gün­de­me gel­di­ği­nin al­tı­nı çizen Ha­cı­sü­ley­man, bu ça­ba­la­rın da sonuç ver­me­di­ği­ni ve Nisan ayın­dan iti­ba­ren ih­ra­cat­ta genel bir sı­kın­tı ya­şan­ma­ya baş­lan­dı­ğı­nı be­lirt­ti. Ha­cı­sü­ley­man, “Yıl­ba­şın­dan bu yana do­ma­tes ih­ra­ca­tı­mız yüzde 27 arttı, fakat son bir ayda seb­ze-mey­ve ih­ra­ca­tı­mız­dan ciddi alarm sin­yal­le­ri gel­me­ye baş­la­dı. İçe­ri­de fiyat ar­tı­şı ih­ra­ca­tı za­yıf­lat­mış ola­bi­lir. Bu arada dün Tür­ki­ye ve Rusya hü­kü­met­le­ri en­gel­le­rin kal­dı­rıl­ma­sı ko­nu­sun­da yeni bir pro­to­kol im­za­la­dı­lar. Önü­müz­de­ki gün­ler­de so­ru­nun çö­zü­le­ce­ği­ni ümit ede­rim. Sa­na­yi ih­ra­ca­tı­mız ise şim­di­lik iyi git­mek­te­dir” diye ko­nuş­tu. 
‘SİBER SAL­DI­RI YA­PI­LI­YOR’

Ha­cı­sü­ley­man, geçen hafta dün­ya­da bir siber sal­dı­rı­nın ya­pıl­dı­ğı­nı, çok sa­yı­da ülke ve fir­ma­nın bu siber sal­dı­rı­dan et­ki­len­di­ği­ni ifade ede­rek, ge­le­cek­te te­rö­rizm ve sa­va­şın siber savaş gibi yeni tek­no­lo­ji­ler­le ya­pı­la­ca­ğı­nı vur­gu­la­dı. Ha­cı­sü­ley­man, “Bir ül­ke­de bil­gi­sa­yar­la­rı ki­lit­le­di­ği­niz­de, ha­ber­leş­me­yi kes­ti­ği­niz­de, uçak­la­rı uça­maz hale ge­tir­di­ği­niz­de o ül­ke­yi esir al­ma­nız ko­lay­la­şır. Sa­na­yi 4.0’ın önem­li ko­nu­la­rın­dan bi­ri­si siber gü­ven­lik­tir ve Tür­ki­ye bu ko­nu­la­rı daha yeni ele al­mak­ta­dır. An­tal­ya için sa­na­yi 4.0 kadar dü­şün­me­miz ge­re­ken ko­nu­lar tarım 4.0 ve tu­rizm 4.0’dır” dedi. 
‘ARA­BU­LU­CU­LUK KUL­LA­NIL­MI­YOR’
İngil­te­re’de şir­ket­ler ara­sın­da uyuş­maz­lık­la­rın yüzde 98’i mah­ke­me­le­re git­me­den ara­bu­lu­cu­luk sis­te­miy­le, yani bir tür ha­kem­lik sis­te­miy­le çö­zü­me ka­vuş­tu­rul­du­ğun­dan bah­se­den Ha­cı­sü­ley­man, Tür­ki­ye’de de ara­bu­lu­cu­luk sis­te­mi­nin ku­rul­du­ğu­nu, ancak halen ye­te­rin­ce kul­la­nıl­ma­dı­ğı­na dik­kat çekti. Geçen yıl Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­lık­la­rı­na gelen dosya sa­yı­sı­nın 7.4 mil­yon ol­du­ğu­nun al­tı­nı çizen Ha­cı­sü­ley­man, “Mah­ke­me­le­re gelen dosya sa­yı­sı 5.9 mil­yon­dur. Hukuk mah­ke­me­le­rin­de açı­lan dava sa­yı­sı geçen yıl 3.5 mil­yon­dur. An­tal­ya 129 bin dava sa­yı­sıy­la Bursa’nın önün­de üçün­cü sı­ra­da­dır. Bu kadar da­va­ya rağ­men Tür­ki­ye’de ara­bu­lu­cu­la­ra gelen uyuş­maz­lık sa­yı­sı 2015’te bin 160, geçen yıl 4 bin 97’dir. Hızlı bir artış var­dır, fakat halen ye­ter­siz­dir. An­tal­ya’da geçen yıl ara­bu­lu­cu­ya gelen uyuş­maz­lık sa­yı­sı sa­de­ce 57’dir” diye ko­nuş­tu.
‘RUSYA KUR­TA­RI­CI OLDU’
Ha­cı­sü­ley­man, tu­rizm sek­tö­rün­de de de­ği­ne­rek ül­ke­mi­zin tu­rizm­de Rusya pa­za­rı sa­ye­sin­de geçen yıl­dan daha iyi bir du­ru­ma gel­di­ği­ni dile ge­ti­re­rek, Rusya’nın bu yıl kur­ta­rı­cı ol­du­ğu­nu vur­gu­la­dı. Geçen yıl tu­rist sa­yı­sı­nın 6 mil­yo­nu biraz geç­ti­ği­ni söy­le­yen Ha­cı­sü­ley­man, “Bu yıl 8 mil­yo­nu aşa­ca­ğı­mız gö­rü­lü­yor, fakat ön­ce­ki yıl­la­rın 12 mil­yon sa­yı­sı­nın ge­ri­sin­de kal­ma­ya devam ede­ce­ğiz. Al­man­ya pa­za­rın­da iyi­leş­me yok, İngil­te­re yatay, Hol­lan­da, Da­ni­mar­ka, İsveç, Nor­veç, Avus­tur­ya pa­zar­la­rı düş­me­ye devam edi­yor” dedi. 19 Mayıs iti­ba­riy­le An­tal­ya ya­ban­cı zi­ya­ret­çi gi­riş­le­ri­nin geçen yıl 1 mil­yon 245 bin 781 ol­du­ğu­nu be­lir­ten Ha­cı­sü­ley­man, bu yıl 1 mil­yon 464 bin 28’e çık­tı­ğı­nı kay­det­ti.
‘FİYAT­LAR ÇOK DÜŞÜK’
Tu­rizm­de aylık ola­rak yüzde 52, yıl­lık ola­rak ise yüzde 18 ora­nın­da bir ar­tı­şın söz ko­nu­su ol­du­ğu­nu ifade eden Ha­cı­sü­ley­man, önü­müz­de­ki ay du­ru­mun biraz daha net­le­şe­ce­ği­ni vur­gu­la­dı. Ha­cı­sü­ley­man, “Si­ya­si sa­kin­lik devam eder­se Av­ru­pa’da son da­ki­ka sa­tış­la­rı ar­ta­bi­lir. Tu­rizm­de geçen yıla göre iyi­leş­me olsa da ma­ale­sef fi­yat­lar çok düşük. De­fa­lar­ca uyarı yap­tık, fakat yan­lış fiyat in­di­rim­le­ri­ni en­gel­le­ye­me­dik ve fiyat in­di­ri­mi-fi­yat re­ka­be­ti tu­za­ğı­na gir­dik. Tu­rizm­de eski ra­kam­la­ra dön­sek bile gelir kay­bı­nı te­la­fi etmek zaman ala­cak” diye ko­nuş­tu.

Do­ma­tes yetim kaldı Haberine Yorum Yapınız