For­ma­sı­na ne zaman ka­vu­şa­cak?

Alan­yas­por’da son haf­ta­lar­da müt­hiş bir form gra­fi­ği ya­ka­la­yan Vag­ner Love hafta içi ta­lih­siz bir sa­kat­lık ya­şa­mış­tı. Os­man­lıs­por ma­çın­da forma gi­ye­me­ye­ce­ği ke­sin­le­şen yıl­dız fut­bol­cu­nun ne zaman sa­ha­la­ra dö­ne­ce­ği merak ko­nu­su oldu.


Spor Toto Süper Lig’in 28’inci haf­ta­sın­da sa­ha­sın­da Os­man­lıs­por ile kar­şı­la­şa­cak olan Alan­yas­por’da hafta içi ant­ren­man sı­ra­sın­da ta­lih­siz bir sa­kat­lık ya­şan­dı. Ant­ren­man sı­ra­sın­da yıl­dız fut­bol­cu Love ak­sa­ma­ya baş­la­dı.Bir süre ak­sa­yan Love sağ­lık he­ye­ti­ne aya­ğın­da­ki ağ­rı­nın art­tı­ğı­nı söy­le­di. Bunun üze­ri­ne sağ­lık he­ye­ti Love’un ön mu­aye­ne­si­ni yaptı. Daha sonra has­ta­ne­ye gö­tü­rü­len Love’un çe­ki­len MR’ında sağ üst ada­le­sin­de 2 ayrı nok­ta­da yır­tık tes­pit ed­dil­di. Te­da­vi­si­ne baş­la­nan golcü fut­bol­cu­nun yarın oy­na­na­cak olan Os­man­lıs­por ma­çın­da forma giy­me­ye­ce­ği söy­len­di. Böy­le­ce Os­man­lıs­por ma­çın­da forma gi­ye­me­ye­ce­ği an­la­şı­lan Bre­zil­ya­lı gol­cü­nün ne zaman sa­ha­la­ra dö­ne­ce­ği kulüp için­de so­rul­ma­ya baş­lan­dı. Alan­yas­por sağ­lık eki­bin­den alı­nan bil­gi­le­re göre Love’un sa­kat­lı­ğı­nın ciddi ol­du­ğu her şeyin yo­lun­da git­me­si du­ru­mun­da 30. Hafta Konya’da dep­las­man­da oy­na­na­cak maça hazır ola­ca­ğı be­lir­til­di.
Eyü­han Öz