ÖLÜM NE­DEN­LERİ DEĞİŞMEDİ

Tür­ki­ye İsta­tis­tik Ku­ru­mu (TÜİK) 2016 yılı 'Ölüm Ne­de­ni İsta­tis­tik­le­ri­ni açık­la­dı. Do­la­şım sis­te­mi, kemik ve kalp has­ta­lı­ğı geçen yılda ölüm ne­den­le­ri lis­te­si­nin ba­şı­nı çekti.


TÜİK ve­ri­le­ri­ne göre Tür­ki­ye'de geçen yıl 162 bin 876 kişi do­la­şım sis­te­mi has­ta­lık­la­rın­dan do­la­yı öldü. Do­la­şım sis­te­mi­ni, kemik, kalp has­ta­lı­ğı, gırt­lak, soluk bo­ru­su, bronş, ak­ci­ğer tü­mö­rün­den ölüm­ler takip etti. Ölüm va­ka­la­rı­nın yüzde 39,8'ini oluş­tu­ran do­la­şım sis­te­mi has­ta­lık­la­rı ilk sı­ra­da yer aldı. 
İSKEMİK HAS­TA­LI­ĞI
Bunun yüz­den 19,7 ile iyi ve kötü huylu tü­mör­ler, yüzde 11,9 ile so­lu­num sis­te­mi has­ta­lık­la­rı iz­le­di. Aynı za­man­da TÜİK’e göre ger­çek­le­şen ölüm­le­rin 2016 yı­lın­da yüzde 40,5’i is­ke­mik kalp has­ta­lı­ğın­dan, yüzde 23,6’sı ise se­reb­ro-vas­kü­ler has­ta­lık­tan kay­nak­lan­dı­ğı gö­rül­dü.
YAŞ GRUP­LA­RI İNCE­LENDİ
TÜİK ve­ri­le­ri­ne göre ölüm ne­de­ni is­ta­tis­tik­le­ri yaş grup­la­rı­na göre in­ce­len­di­ğin­de ise 2016 yı­lın­da do­la­şım sis­te­mi has­ta­lık­la­rın en çok 75-84 yaş gru­bun­da, iyi ve kötü huylu tü­mör­le­rin ise en fazla 65-74 yaş gru­bun­da ol­du­ğu gö­rül­dü. Bunun ya­nın­da ika­met edi­len ile göre ölüm ne­den­le­ri­nin, 2016 yı­lın­da do­la­şım sis­te­mi has­ta­lık­la­rı­na bağlı ölüm­le­rin ora­nı­nın en yük­sek ol­du­ğu il­ler­de açık­lan­dı. 
DO­LA­ŞIM SİSTEMİ ÖLÜM­LERİ
TÜİK’in is­ta­tis­tik araş­tır­ma­sı­na göre; do­la­şım sis­te­mi has­ta­lık­la­rı­na bağlı ölüm­le­rin ora­nı­nın en yük­sek ol­du­ğu il­ler­de: Amas­ya yüzde 50,8, Sa­kar­ya yüzde 49,2, Aydın yüzde 48,7, Yoz­gat yüzde 48 ve De­niz­li yüzde 47,7 oldu. İyi ve kötü huylu tü­mör­ler ne­de­niy­le ger­çek­le­şen ölüm­le­rin ora­nı­nın en yük­sek ol­du­ğu ilk beş il ise sı­ra­sıy­la; Te­kir­dağ yüzde 24,1, İstan­bul yüzde 23,8, Kırk­la­re­li, Es­ki­şe­hir ve Van’ın yüzde 23,3 ol­du­ğu iz­len­di.
 

 

 

 

 

ÖLÜM NE­DEN­LERİ DEĞİŞMEDİ Haberine Yorum Yapınız