Kırgız başkanlar Muratpaşa'da

An­tal­ya'da bu yıl 7'ncisi dü­zen­le­nen City Expo'ya ka­tı­lan Kır­gız Be­le­di­ye Baş­kan­la­rı Mu­rat­pa­şa Be­le­di­ye­si­ni zi­ya­ret etti.Bu yıl 7’ncisi dü­zen­le­nen ve pazar günü sona eren An­tal­ya City Expo, Şe­hir­ci­lik ve Tek­no­lo­ji­le­ri Fuarı için An­tal­ya’da bu­lu­nan Kır­gı­zis­tan he­ye­ti Mu­rat­pa­şa Be­le­di­ye­si’ni zi­ya­ret etti. Be­le­di­ye baş­kan­la­rın­dan olu­şan he­ye­ti kar­şı­la­yan Baş­kan Yar­dım­cı­sı Hasan Kaç­maz, as­falt­tan ye­ral­tı oto­ma­tik çöp kon­tey­ne­ri­ne, 34 dönüm alan­da ku­ru­lan ve park­lar­dan re­füj­le­re kendi çi­çe­ği­ni üret­ti­ği bitki üre­tim te­sis­le­ri­ne ve am­ba­laj atık­la­rı­nı eko­no­mi­ye ka­zan­dı­rır­ken Mu­rat­pa­şa sa­kin­le­ri­nin de ka­zan­dı­ğı Çev­re­ci Komşu Kart’a Mu­rat­pa­şa Be­le­di­ye­si’nin ça­lış­ma­la­rı hak­kın­da bilgi verdi.

Kar­deş­lik köp­rü­le­ri
Mu­rat­pa­şa’nın aynı za­man­da An­tal­ya’da yeni bir yaşam kuran çok sa­yı­da ya­ban­cı­nın da ya­şa­dı­ğı bir yer ol­du­ğu­nu ak­ta­ran Baş­kan Yar­dım­cı­sı Kaç­maz, “Baş­ka­nı­mız Ümit Uysal’ın da ifade et­ti­ği gibi, Mu­rat­pa­şa’nın bu çok kül­tür­lü ya­pı­sı yerel yö­ne­tim ola­rak bizim de ya­ban­cı ül­ke­ler­le, kent­ler­le kar­deş­lik bağı kur­ma­mı­za ve­si­le olu­yor” diye ko­nuş­tu.

Kom­rat mo­de­li
Mol­do­va Ga­ga­vuz­ya Özerk Cum­hu­ri­ye­ti’nin baş­ken­ti Kom­rat’la ‘kar­deş kent’ iliş­ki­si çer­çe­ve­sin­de tarım sek­tö­rü te­me­lin­de bir dizi kar­şı­lık­lı gö­rüş­me ger­çek­leş­ti­ril­di­ği­ni ak­ta­ran Baş­kan Yar­dım­cı­sı Kaç­maz, “Kom­rat’tan bir heyet An­tal­ya’da El­ma­lı, Kum­lu­ca böl­ge­sin­de sera üre­ti­mi­ne iliş­kin in­ce­le­me­ler­de bu­lun­du. İşa­dam­la­rıy­la bir­lik­te Mu­rat­pa­şa he­ye­ti­nin Kom­rat zi­ya­re­tin­de ise iki örnek se­ra­nın An­tal­ya­lı işa­dam­la­rı ta­ra­fın­dan ku­rul­ma­sı yö­nün­de fikir bir­li­ği or­ta­ya çıktı” diye ko­nuş­tu. Baş­kan Yar­dım­cı­sı Kaç­maz, hem be­le­di­ye­ci­lik fa­ali­yet­le­ri hem de tarım sek­tö­rü mer­kez­li bir iş­bir­li­ği­ne Kır­gı­zis­tan kent­le­riy­le de hazır ol­duk­la­rı­nı ak­tar­dı.

Be­le­di­ye se­ra­sı­nı gez­di­ler
Baş­kan­lık top­lan­tı sa­lo­nun­da ger­çek­le­şen gö­rüş­me­de ta­rı­mı temel alan iş­bir­li­ği­nin Kır­gı­zis­tan açı­sın­dan kri­tik öneme sahip ol­du­ğu­nu an­la­tan heyet, gö­rüş­me­den bir gün sonra Mu­rat­pa­şa Be­le­di­ye­si’nin Er­me­nek’te 34 dönüm alan­da kur­du­ğu mev­sim­lik çi­çek­le bir­lik­te tu­runç fi­da­nı üre­ti­mi­ni de ger­çek­leş­tir­di­ği se­ra­da in­ce­le­me­ler­de bu­lun­du.İHA

Kırgız başkanlar Muratpaşa'da Haberine Yorum Yapınız