Öğ­ren­ci­le­re, ta­nı­dık yemek

Ak­de­niz Üni­ver­si­te­si Gast­ro­no­mi Top­lu­lu­ğu, Bahar Şen­lik­le­ri kap­sa­mın­da tüm öğ­ren­ci­le­re ma­kar­na ik­ra­mın­da bu­lun­du.


Ak­de­niz Üni­ver­si­te­si Gast­ro­no­mi Top­lu­lu­ğu, Bahar Şen­lik­le­ri kap­sa­mın­da tüm öğ­ren­ci­le­re üc­ret­siz ma­kar­na da­ğıt­tı. Ak­de­niz Üni­ver­si­te­si Bahar Şen­lik­le­ri’nin hız kes­me­den devam et­ti­ği bu gün­ler­de, Gast­ro­no­mim Top­lu­lu­ğu kol­la­rı sı­va­dı ve kendi el­le­riy­le yap­tık­la­rı ma­kar­na­la­rı öğ­ren­ci­le­re ikram etti. İkram­dan mut­lu­luk duy­duk­la­rı­nı dile ge­ti­ren üni­ver­si­te öğ­ren­ci­le­ri, Bahar Şen­lik­le­ri’nin ken­di­le­ri­ni fi­nal­le­re yak­laş­tık­la­rı bu gün­ler­de moral ve mo­ti­vas­yon ola­rak geri dön­dü­ğü­nü ifade et­ti­ler. Geç­ti­ği­miz yıl ger­çek­leş­ti­ri­le­me­yen şen­lik­ler, bu yıl coş­ku­lu bir şe­kil­de devam edi­yor. 

 

  • Okuyucu : Hayko Müzik
  • Yorum : Hayko Cepkin konserinde yaşanan skandallar bu güzel üniversiteye yakışmadı.