AÜ. SURVİVOR’A GİDİYOR

Ak­de­niz Üni­ver­si­te­si ev sa­hip­li­ğin­de ger­çek­leş­ti­ri­len SelfyFest 2017, Sur­vi­vor’a öğ­ren­ci gön­de­ri­yor. Öğ­ren­ci­ler, Sur­vi­vor 2017 Fi­na­lini canlı bir şe­kil­de iz­le­me fır­sa­tı ya­ka­la­ya­cak.


Ak­de­niz Üni­ver­si­te­si ev sa­hip­li­ğin­de ger­çek­leş­ti­ri­len Bahar Şen­lik­le­ri kap­sa­mın­da SelfyFest 2017 dü­zen­len­di. SelfyFest 2017 Sur­vi­vor’a öğ­ren­ci gön­de­recek. Bir­bi­rin­den fark­lı eğ­len­ce­li ak­ti­vi­te­ler­le '#ku­ral­la­rı­sen­koy' mot­to­suy­la ger­çek­leş­ti­ri­len SelfyFest 17, üni­ver­si­te­li­le­ri bir araya ge­tir­di. Ku­ru­lan Sur­vi­vor par­ku­run­da mavi ve kır­mı­zı ta­kım­la­ra ay­rı­lan öğ­ren­ci­ler ke­yif­li da­ki­ka­lar ya­şa­dı. 
Gün boyu ya­rı­şa­cak olan öğ­ren­ci­ler­den bay ve bayan bi­rin­ci­le­ri, yan­la­rın­da is­te­dik­le­ri bir ki­şi­yi Kıb­rıs’ta ger­çek­le­şecek olan, Sur­vi­vor 2017 Fi­na­li’ni canlı bir şe­kil­de iz­le­me fır­sa­tı ya­ka­la­ya­cak. Etap­la­rı ba­şa­rıy­la bi­ti­ren öğ­ren­ci­ler se­vinç­le­ri­ni ar­ka­daş­la­rıy­la pay­laş­tı. Gün boyu süren ve çe­şit­li et­kin­lik­ler ile öğ­ren­ci­le­ri fi­nal­ler­den önce mo­ti­ve eden ak­ti­vi­te­ler, öğ­ren­ci­le­re ve­ri­len an­lam­lı he­di­ye­ler ile on­la­ra unut­ma­ya­cak­la­rı anı­lar bı­ra­kı­yor. Fes­ti­val kap­sa­mın­da fut­bol, lan­gırt, ref­leks oyun­la­rı, ka­ra­oke, bas­ket­bol ve kay­kay ya­rış­ma­la­rı dü­zen­len­di. 

AÜ. SURVİVOR’A GİDİYOR Haberine Yorum Yapınız