GA­ZE­TE­Cİ­LE­RE YENİ UFUK­LAR

Go­og­le Tür­ki­ye Ofisi, kent­te görev yapan ga­ze­te­ci­ler için 'Di­ji­tal Atöl­ye' eği­tim se­mi­ne­ri dü­zen­le­di.


On­li­ne tek­no­lo­ji­ler ya­şa­mın her ala­nın­da ol­du­ğu gibi ga­ze­te­ci­lik ala­nın­da da dev­rim ni­te­li­ğin­de ye­ni­lik­ler ge­ti­ri­yor. Go­og­le Ne­ws­lab eği­tim prog­ra­mı da An­tal­ya’da görev yapan ga­ze­te­ci­ler için ger­çek­leş­ti­ril­di. Ha­be­re ulaş­ma­yı daha önce hiç ol­ma­dı­ğı kadar hız­lan­dı­ran ve ko­lay­laş­tı­ran bu tek­no­lo­ji­ler, ga­ze­te­ci­le­re araş­tır­ma ve doğ­ru­la­ma aşa­ma­la­rın­dan oku­yu­cu­ya veya iz­le­yi­ci­ye ulaş­tı­rıp sun­ma­ya, tüm sü­reç­ler­de büyük ko­lay­lık­lar sağ­lı­yor. Go­og­le’ın arama, Ha­ri­ta­lar, Yo­utu­be ve VR gibi çö­züm­le­ri zen­gin, sü­rük­le­yi­ci hi­ka­ye an­la­tı­mı için ga­ze­te­ci­le­re yeni ufuk­lar açı­yor. Yeni di­ji­tal tek­no­lo­ji­le­rin ga­ze­te­ci­lik için sağ­la­dı­ğı ola­nak­la­ra ve bu alan­da­ki fır­sat­la­ra odak­la­nan Go­og­le Ne­ws­lab eği­tim prog­ra­mı, Akra Otel’de ger­çek­leş­ti­ril­di. 
’10 YIL­DIR FAALİYET­TEYİZ’
‘Di­ji­tal Atöl­ye’ se­mi­ne­ri, Go­og­le Tür­ki­ye Ku­rum­sal İle­ti­şim Mü­dü­rü Özlem Öz ta­ra­fın­dan ve­ril­di. Di­ji­tal Atöl­ye’nin 1,5 ay önce lans­ma­nı­nı yap­tık­la­rı­nı dile ge­ti­ren Öz, tek­no­lo­ji­nin her­ke­sin eri­şe­bi­le­ce­ği bir de­mok­ra­tik or­tam­da ol­ma­sı ge­rek­ti­ği­ne inan­dık­la­rı­nı kay­det­ti. Artık mobil ya­şı­yo­ruz ve her anı­mı­zı on­li­ne dün­ya­da pay­la­şı­yo­ruz. Tek­no­lo­ji ha­ya­tı­mı­zın her kat­ma­nın­da ol­duk­ça içine gir­miş du­rum­da. Do­la­yı­sıy­la biz de bil­giy­le her­ke­sin tek­no­lo­ji­yi ken­di­si için daha fazla nasıl ça­lı­şır hale ge­ti­re­bi­le­ce­ği­miz­le il­gi­li yola çı­ka­rak, ‘Di­ji­tal Atöl­ye’yi ha­ya­ta ge­çir­dik. Bu alan­da bir ka­ri­yer yap­mak is­ti­yor­sak, bunun nasıl ola­bi­le­ce­ğiy­le il­gi­li eği­tim­ler dü­zen­li­yo­ruz” dedi. Tür­ki­ye ofi­si­nin yak­la­şık 10 yıl­dır fa­ali­yet­te ol­du­ğu­nu be­lir­ten Öz, mis­yon­la­rı­nın dün­ya­da var olan bil­gi­yi or­ga­ni­ze edip in­san­la­ra sun­mak ol­du­ğu­nu be­lirt­ti. 
‘GA­ZE­TECİLERİN İŞİ KO­LAY­LA­ŞA­CAK’
Ken­di­le­ri­nin bir aracı ol­du­ğu­nun al­tı­nı çizen Öz, “Eğer bilgi bir yerde varsa, anah­tar ke­li­me­ye o bil­gi­yi gir­dik­ten sonra biz o bil­gi­yi bulup ge­ti­ri­yo­ruz. Ga­ze­te­ci­lik de artık şekil de­ğiş­tir­me­ye baş­la­dı. Bilgi her yerde. Bu bil­gi­yi or­ga­ni­ze et­me­yi ga­ze­te­ci­ler çok önce ya­pı­yor­du. Biz de tek­no­lo­ji ile ga­ze­te­le­ri bu­luş­tur­mak is­te­dik. Öz, Go­og­le'ın haber üre­tim aşa­ma­la­rın­da ga­ze­te­ci­le­rin iş­le­ri­ni ko­lay­laş­tı­ra­cak bazı fonk­si­yon­la­rı­na dair ör­nek­le­ri ile bil­gi­ler ak­tar­dı. Go­og­le ara­ma­da ha­ber­ci­ler için araş­tır­ma­nın ince ayar­la­rı, ger­çek ha­yat­ta merak edi­len ve ko­nu­şu­lan nok­ta­la­rı bir araya ge­ti­re­rek gün­de­mi ve öte­si­ni kav­ra­ma­nın yol­la­rı ve Yo­uTu­be ile ha­ber­ci­lik­te vi­de­onun ve canlı ya­yı­nın gü­cün­den ya­rar­lan­ma ko­nu­la­rı hak­kın­da bilgi verdi. Se­mi­ner, ka­tı­lım­cı­la­rın so­ru­la­rı­nın ya­nıt­lan­ma­sı ile sona erdi.