Yüzme is­te­ği pa­ha­lı­ya mal oldu

Kemer'de tati yapan İran uy­ruk­lu MohenKho­da­ver­di, yüz­mek için bir tek­ne­den at­la­dı­ğı sı­ra­da ya­ra­lan­dı. Kho­da­ver­di'nin kolu çı­kar­ken, ba­cak­la­rın­da da ka­sıl­ma­lar oldu.


Alı­nan bil­gi­ye göre, dün öğle sa­at­le­rin­de gü­nü­bir­lik bir tekne ile tura çıkan İran uy­ruk­lu MohenKho­da­ver­di, tek­ne­nin mola ver­me­si son­ra­sı Pha­se­lis Antik Kenti Koyu'nda yüz­mek için tek­ne­den de­ni­ze at­la­dı. Yak­la­şık 10 metre yük­sek­lik­ten de­ni­ze at­la­yan Kho­da­ver­di'nin kolu çı­kar­ken, ba­cak­la­rın­da da ka­sıl­ma­lar oldu. Tekne ça­lı­şan­la­rı ta­ra­fın­dan sudan çı­ka­rı­lan Kho­da­ver­di, olay ye­ri­ne gelen Kemer Sahil Gü­ven­lik Ko­mu­ta­lı­ğı ekip­le­ri ta­ra­fın­dan bota alın­dı. Ekip­ler, ya­ra­lı tu­ris­ti Pha­se­lis Antik Kenti ya­kın­la­rın­da bir kı­yı­ya çı­kar­dı. Olay ye­ri­ne çağ­rı­lan 112 Acil Ser­vis ekip­le­ri, Kho­da­ver­di'ye ilk mü­da­ha­le­de bu­lun­du. Kemer Yaşam Has­ta­ne­si'ne gö­tü­rü­len Kho­da­ver­di'nin, te­da­vi­yi kabul et­me­ye­rek has­ta­ne­den ay­rıl­dı­ğı öğ­re­nil­di. 
Yunus İçen