BAY­RAM KEMER’DE DE KUT­LAN­DI

19 Mayıs Ata­türk'ü Anma, Genç­lik ve Spor Bay­ra­mı kut­la­ma­la­rı kap­sa­mın­da Kemer’de tören dü­zen­len­di.


Cum­hu­ri­yet Mey­da­nı'nda dü­zen­le­nen tören, saygı du­ru­şun­da bu­lu­nul­ma­sı­nın ar­dın­dan İstik­lal Marşı'nın okun­ma­sıy­la baş­la­dı. Tö­ren­de, İlçe Genç­lik ve Spor Mü­dü­rü Mus­ta­fa Öz­kay­nak, Ata­türk Anıtı'na çe­lenk sundu. Tö­re­ne, Kemer Kay­ma­ka­mı Mus­ta­fa Cihad Fes­li­han, Kemer Be­le­di­ye Baş­ka­nı Mus­ta­fa Gül, Kemer Jan­dar­ma Ko­mu­ta­nı Bin­ba­şı Yasin Ber­çin, Kemer Em­ni­yet Mü­dü­rü Tev­fik Ka­ra­ya­ka­lı, Kemer Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­sı Kür­şat Kağan Doğan, parti tem­sil­ci­le­ri, öğ­ren­ci­ler ve va­tan­daş­lar ka­tıl­dı. Tö­ren­den sonra Kemer Be­le­di­ye Baş­ka­nı Mus­ta­fa Gül, ga­ze­te­ci­le­re yap­tı­ğı açık­la­ma­da, sabah ha­ber­le­ri iz­le­di­ği sı­ra­da an­ne­si Zü­bey­de ha­nım­la geçen ko­nuş­ma­sı­nı an­la­ta­rak "Yaşın za­ma­nı ve yeri yok­muş. Sabah ha­ber­ler­de din­ler­ken Ata­türk, an­ne­si­ne ben hangi gün dün­ya­ya gel­dim diye so­ru­yor. An­ne­si Zü­bey­de ha­nım­da ılık bir mayıs günü dün­ya­ya gel­din diye cevap ver­miş. Ata­türk bunun üze­ri­ne üvey kı­zı­na benim doğum günüm neden 19 mayıs ol­ma­sın diyor. Ben bunu ha­ber­ler­de du­yun­ca ilk defa Ata­türk'ün doğum gü­nü­nü kut­la­ma onu­ru­na nail olmak is­te­dim. Belki bu Tür­ki­ye'de bir ilk." diye ko­nuş­tu. Gül, ko­nuş­ma­sı­nın ar­dın­dan pro­to­kol ile üze­rin­de Ata­türk'ün im­za­sı­nın bu­lun­du­ğu pas­ta­yı ke­se­rek Ata­türk'ün doğum gü­nü­nü kut­la­dı. Tören daha sonra İlçe Milli Eği­tim Mü­dür­lü­ğü Top­lan­tı Sa­lo­nu'nda ya­pı­lan et­kin­lik­ler­le sona erdi. 
 

BAY­RAM KEMER’DE DE KUT­LAN­DI Haberine Yorum Yapınız