Se­ven­le­ri ‘Akın’ etti

Türk özgün müzik sa­nat­çı­sı Onur Akın, 19 Mayıs Ata­türk’ü Anma Genç­lik ve Spor Bay­ra­mı et­kin­lik­le­ri çer­çe­ve­sin­de Cum­hu­ri­yet Mey­da­nın­da An­tal­ya­lı­la­ra unu­ta­ma­ya­cak­la­rı bir kon­ser verdi.


Mus­ta­fa Kemal Ata­türk’ün Sam­sun’a çı­kı­şı­nın 98’inci yılı anı­sı­na dü­zen­le­nen, 19 Mayıs Ata­türk’ü Anma Genç­lik ve Spor Bay­ra­mı et­kin­lik­le­ri kap­sa­mın­da sa­nat­çı Onur Akın An­tal­ya’da sahne aldı. Mu­rat­pa­şa Be­le­di­ye­si ta­ra­fın­dan dü­zen­le­nen kut­la­ma et­kin­lik­le­rin­de Türk Özgün müzik sa­nat­çı­sı Onur Akın, An­tal­ya­lı­la­ra Cum­hu­ri­yet Mey­da­nın­da unu­ta­ma­ya­cak­la­rı bir kon­ser verdi. 
YAĞ­MU­RA RAĞ­MEN 
Ya­pı­lan prog­ra­ma bir çok sivil top­lum ku­ru­lu­şu, sen­di­ka ve si­ya­si par­ti­le­rin dahil ol­du­ğu “Cum­hu­ri­yet için An­tal­ya el ele plat­for­muy­la” bir­lik­te ger­çek­leş­ti­ri­len kut­la­ma­lar ma­ne­vi his­le­ri or­ta­ya çı­kar­dı. An­tal­ya­lı­lar yağan yağ­mu­ra rağ­men Onur Akın kon­se­rin­de milli duy­gu­lar ile sar­ma­lan­dı­lar ve Cum­hu­ri­yet Mey­da­nı adeta dolup taştı.Kon­se­re An­tal­ya Mu­rat­pa­şa Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ümit Uysal, Cum­hu­ri­yet İçin An­tal­ya Elele Plat­for­mu Ka­tı­lım­cı­la­rı ve yüz­ler­ce va­tan­daş ka­tıl­dı. Kon­ser ön­ce­si baş­la­yan sa­ğa­nak yağ­mu­ra rağ­men fener alayı ve kon­ser için gelen va­tan­daş­lar bay­ram kut­la­ma­la­rı­na devam et­ti­ler.
‘BU HAS­RET BİZİM’ 
Mu­rat­pa­şa Be­le­di­ye Baş­ka­nı Ümit Uysal 19 Mayıs kut­la­ma­la­rı­nın ve diğer milli bay­ram­la­rın böyle coş­ku­lu kut­lan­ma­sın­dan büyük se­vinç duy­du­ğu­nu, Türk Mil­le­ti’nin Ata­türk’e ve onun dü­şün­ce­le­ri­ne ne kadar bağlı ol­du­ğu­nu gör­mek­ten do­la­yı gu­rur­lu ol­du­ğu­nu be­lirt­ti. Uysal, ko­nuş­ma­sı­nın so­nun­da Nazım Hik­met Ran’a ait olan ‘Davet’ şi­iri­ni okudu. Şi­ir­de geçen ‘Ya­şa­mak bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kar­deş­çe­si­ne, bu has­ret bizim..’ di­ze­le­ri Cum­hu­ri­yet Mey­da­nı’nını büyük bir milli coşku, mem­le­ket sev­gi­si ve kar­deş­lik duy­gu­la­rı ile dol­dur­du.
ONUN SEVGİSİ KALBİMİZDE 
19 Mayıs prog­ra­mın­da An­tal­ya’da sahne alan Onur Akın “bu ül­ke­ye öz­gür­lük ve ba­ğım­sız­lık duy­gu­su­nu ya­şa­tan onun için müt­hiş bir inanç­la 19 Mayıs 1919’da Sam­sun’a ayak basan bu ül­ke­de­ki cum­hu­ri­yet, ay­dın­lık, öz­gür­lük, ba­ğım­sız­lık me­şa­le­si­ni yakan ve Ana­do­lu’ya güneş gibi doğan bir insan, Mus­ta­fa Kemal Ata­türk. Biz gön­lü­müz­de, göğ­sü­müz­de onun res­mi­ni ta­şı­yo­ruz. Onun sev­gi­si­ni kal­bi­miz­den sö­ke­bi­lir­ler mi?” di­ye­rek söz­le­ri­ne son verdi. Onur Akın ses­len­dir­di­ği bir bi­rin­den güzel par­ça­lar ile se­ven­le­ri­nin kal­bin­de bir kez daha taht kurdu. 
 

Se­ven­le­ri ‘Akın’ etti Haberine Yorum Yapınız