SENDE GÖ­NÜL­LÜ OL!

Tüm dün­ya­da aynı ka­de­ri pay­la­şan in­san­lı­ğın en masum bi­rey­le­ri ço­cuk­lar için LÖSEV, 16. Ulus­la­ra­ra­sı Lö­se­mi­li Ço­cuk­lar Haf­ta­sı’nı tüm yurt ge­ne­lin­de ol­du­ğu gibi An­tal­ya’da da et­kin­lik­ler­le ha­ya­ta ge­çi­recek.


Ku­rul­du­ğu gün­den bu yana her yıl artış gös­te­ren kan­ser va­ka­la­rı­nın önüne geç­mek, çocuk ve ye­tiş­kin in­sa­nı­mı­zı kan­se­re karşı ko­ru­mak, top­lum için far­kın­da­lık ya­rat­mak LÖSEV’in en önem­li amaç­la­rı ara­sın­da yer alı­yor. Bu amaç doğ­rul­tu­sun­da LÖSEV, 16. Ulus­la­ra­ra­sı Lö­se­mi­li Ço­cuk­lar Haf­ta­sı’nı tüm yurt ge­ne­lin­de bir­bi­rin­den renk­li bir­çok et­kin­lik­le ha­ya­ta ge­çir­me­ye ha­zır­la­nı­yor. Tüm kah­ra­man­la­rın ka­tı­lı­mı ile kut­la­na­cak hafta 27 Mayıs – 2 Ha­zi­ran 2017 ta­rih­le­ri ara­sın­da “Lö­se­mi ve kan­ser­le sa­vaş­ta sen de gö­nül­lü ol!” slo­ga­nı ile ger­çek­leş­ti­ri­lecek. 
SES­LERİNİ DU­YA­RA­CAK­LAR 
Başta An­ka­ra olmak üzere Tür­ki­ye’nin dört bir ya­nın­da dü­zen­le­necek olan et­kin­lik­ler­de de lö­se­mi ve kan­se­ri yen­miş ya da hala mü­ca­de­le eden çocuk veya ye­tiş­kin­ler ile gö­nül­lü­ler lö­se­mi­li ço­cuk­la­rın so­run­la­rı­nı dile ge­ti­ri­le­rek, has­ta­lı­ğa dik­kat çe­ke­cek­ler. Azer­bay­can, Bosna Her­sek, Bul­ga­ris­tan, Çin, Gür­cis­tan, Hır­va­tis­tan, Kır­gı­zis­tan, Lit­van­ya, Ro­man­ya,Sin­ga­pur, Sır­bis­tan, Ta­ci­kis­tan, Uk­ray­na’dan ge­lecek lö­se­mi­yi yen­miş kah­ra­man­lar ile an­ne­le­ri, An­ka­ra, Nev­şe­hir ve An­tal­ya’daki prog­ram­lar­da LÖSEV ço­cuk­la­rı ile bu­lu­şa­cak, ayrı dil­le­ri ko­nu­şan ancak aynı has­ta­lı­ğı ve ça­re­siz­lik­le­ri ya­şa­mış, aynı sa­va­şı ka­zan­mış ço­cuk­lar ve an­ne­le­ri bir araya ge­le­rek ses­le­ri­ni tüm dün­ya­ya du­yu­ra­cak­lar. 
 

SENDE GÖ­NÜL­LÜ OL! Haberine Yorum Yapınız