Teşvikler zirveye taşındı

ATSO, An­tal­ya’da bir ilke imza ata­rak, An­tal­ya Dev­let Des­tek­le­ri Zir­ve­si’nin 1’in­ci­si­ni ger­çek­leş­tir­di. Baş­kan Yar­dım­cı­sı Ha­cı­sü­ley­ma­noğ­lu, bağlı ku­rum­lar, üni­ver­si­te­ler ile dönem dönem reel sek­tö­re dönük son de­re­ce fay­da­lı teş­vik pa­ket­le­ri­ni yü­rür­lü­ğe koy­duk­la­rı­nı söy­le­di.


An­tal­ya Ti­ca­ret ve Sa­na­yi Odası ta­ra­fın­dan An­tal­ya Dev­let Des­tek­le­ri Zir­ve­si’nin 1’in­ci­si ger­çek­leş­ti­ril­di. ATSO Ata­türk Kon­fe­rans Sa­lo­nu'nda ya­pı­lan zirve top­lan­tı­sı­na Eko­no­mi, Gıda Tarım ve Hay­van­cı­lık, Bilim Sa­na­yi ve Tek­no­lo­ji, Kül­tür ve Tu­rizm Ba­kan­lık­la­rı­nın tem­sil­ci­le­ri ile Ak­de­niz Üni­ver­si­te­si, Ulus­la­ra­ra­sı An­tal­ya Üni­ver­si­te­si, Batı Ak­de­niz Kal­kın­ma Ajan­sı, Tür­ki­ye Bi­lim­sel ve Tek­no­lo­jik Araş­tır­ma Ku­ru­mu'ndan yet­ki­li­ler ka­tıl­dı. Top­lan­tı­da ko­nu­şan ATSO Baş­kan Yar­dım­cı­sı Yusuf Ha­cı­sü­ley­ma­noğ­lu, ATSO dahil 14 ku­ru­mun ka­tı­lı­mıy­la “An­tal­ya Dev­let Des­tek­le­ri Zir­ve­si” adı ve­ri­len et­kin­lik­te bir arada ol­duk­la­rı­nı be­lir­te­rek, ba­kan­lı­ğa bağlı ku­rum­lar, üni­ver­si­te­ler ve Kal­kın­ma Ajans­la­rı­nın dönem dönem reel sek­tö­re dönük son de­re­ce fay­da­lı teş­vik ve des­tek pa­ket­le­ri­ni yü­rür­lü­ğe koy­duk­la­rı­nı söy­le­di. 

‘EKSİKLİKLERİ TESPİT ETTİK’

Bir­çok ya­tı­rım­cı, gi­ri­şim­ci ve gi­ri­şim­ci ada­yı­nın bu teş­vik ve des­tek­ler ko­nu­sun­da bilgi sa­hi­bi ol­ma­dı­ğı için bu fır­sat­lar­dan ya­rar­la­na­ma­dı­ğı­nın al­tı­nı çizen Ha­cı­sü­ley­ma­noğ­lu, “Ül­ke­mi­ze katma değer ya­ra­ta­cak, is­tih­dam sağ­la­ya­cak bir­çok iş fikri, fon­la­ra ula­şa­ma­dı­ğı için ha­ya­ta geç­me­den yok olu­yor. İno­va­tif ye­ni­lik­ler yap­mak is­te­yen, ka­pa­si­te ar­tı­rı­mı­na git­mek is­te­yen, yeni or­tak­lar­la çok daha güçlü şe­kil­de bü­yü­ye­rek yo­lu­na devam etmek is­te­yen iş­let­me­le­ri­mi­zin önem­li bir kısmı ve­ri­len des­tek­ler­den ha­ber­dar bile değil. Bir ta­raf­ta fon­lar var, diğer ta­raf­ta bu fon­la­ra ula­şa­ma­yan, hatta fon­lar hak­kın­da bilgi sa­hi­bi bile ol­ma­yan ciddi bir gi­ri­şim­ci kit­le­si mev­cut” diye ko­nuş­tu. An­tal­ya Ti­ca­ret ve Sa­na­yi Odası ola­rak bu ek­sik­li­ği tes­pit et­tik­le­ri­ni ve KOBİ’lere des­tek ve­re­cek­le­ri­ni, on­la­rı doğru kay­nak­la­ra yön­len­di­recek KOBİ ve Ya­tı­rım Des­tek­le­ri Mü­dür­lü­ğü kur­duk­la­rı­nı kay­det­ti.

14 KURUM STANT AÇTI

Ha­cı­sü­ley­ma­noğ­lu, et­kin­li­ğe is­tih­dam des­tek­le­riy­le baş­la­ya­cak­la­rı­nı, ih­ra­cat ve ya­tı­rım teş­vik­le­ri, kül­tür-tu­rizm des­tek­le­ri ve ar-ge des­tek­le­riy­le devam ede­cek­le­ri­ni dile ge­ti­re­rek, gün bo­yun­ca 10 ayrı kurum yet­ki­li­si­nin 10 ayrı des­tek prog­ra­mı hak­kın­da bil­gi­ler ve­re­ce­ği­ni söy­le­di. Ha­cı­sü­ley­ma­noğ­lu, “Bu zir­ve­yi önü­müz­de­ki yıl­lar­da ge­le­nek­sel­leş­tir­mek ve daha da güç­len­di­re­rek An­tal­ya’nın ge­lecek, ya­tı­rım ve or­tak­lık viz­yo­nu­nun ko­nu­şul­du­ğu bir et­kin­lik ha­li­ne ge­tir­me­yi amaç­lı­yo­ruz. Bu top­lan­tı sa­de­ce ‘is­tih­dam teş­vi­ki nedir’, ‘ih­ra­cat teş­vi­ki nedir’ ko­nu­su­nun öte­si­ne git­me­li, ge­le­cek­te An­tal­ya’nın tarım, tu­rizm, sa­na­yi viz­yo­nu­nun da tar­tı­şıl­dı­ğı, ka­mu-özel sek­tör iş bir­li­ği­nin ele alın­dı­ğı bir pro­je­ler, or­tak­lık­lar ve des­tek­ler fu­arı­na dö­nüş­me­li­dir” dedi. Ko­nuş­ma­la­rın ar­dın­dan ka­tı­lım­cı­lar 14 ku­ru­mun aç­tı­ğı stant­la­rı zi­ya­ret etti

 

Teşvikler zirveye taşındı Haberine Yorum Yapınız