SEÇİMLERİ DE­ĞER­LENDİRDİ

Başkandan kilit değerlendirmesi Mil­li­yet­çi Ha­re­ket Par­ti­si(MHP)An­tal­ya Mu­rat­pa­şa İlçe Baş­ka­nı Talu Bil­gi­li, Lara Mado’da “basın kah­val­tı­sı” dü­zen­le­di. Bil­gi­li, “Bizim de­le­ge­le­ri­miz bizim par­ti­de hep kilit olur” dedi.


MHP An­tal­ya Mu­rat­pa­şa İlçe Baş­kan­lı­ğı ta­ra­fın­dan basın men­sup­la­rı­nın da­vet­li ol­du­ğu bir kah­val­tı dü­zen­len­di. Dü­zen­le­nen kah­val­tı­ya MHP Mu­rat­pa­şa İlçe Baş­ka­nı Talu Bil­gi­li, MHP Mu­rat­pa­şa İlçe Baş­kan Yar­dım­cı­sı Sel­man Uysal ve basın men­sup­la­rı ka­tıl­dı. Basın men­sup­la­rıy­la ta­nı­şan Talu Bil­gi­li, par­ti­nin son se­çim­le­ri hak­kın­da kısa bil­gi­ler verdi. 
EŞ ZA­MAN­LI SEÇİM 
An­tal­ya Mu­rat­pa­şa MHP İlçe Baş­kan­lı­ğı’na ye­ni­den se­çi­len Talu Bil­gi­li, geç­ti­ği­miz mart ayın­da se­çi­me tek liste ha­lin­de gi­re­rek ye­ni­den ilçe baş­ka­nı ol­du­ğu­nu, 41 ilde eş za­man­lı ola­rak ya­pı­lan se­çim­ler­de 41 ilde de mev­cut baş­kan­la­rın se­çil­di­ği­ni söy­le­di. Bil­gi­li “Bizim de­le­ge­le­ri­miz bizim par­ti­de hep kilit olur. Ör­ne­ğin Mu­rat­pa­şa’nın 105, Ke­pe­zin 117, Alan­ya’nın ise 97 il de­le­ge­si var. Bu üç ilçe zaten kime oy ve­rir­se o il baş­ka­nı olu­yor. Diğer 16 il­çe­nin top­la­mı­nı ge­çi­yor” dedi. Ay­rı­ca MHP Mu­rat­pa­şa kad­ro­su­nun büyük oran­da yeni isim­ler­den oluş­tu­ğu­nu da söz­le­ri­ne ek­le­di. 
 

SEÇİMLERİ DE­ĞER­LENDİRDİ Haberine Yorum Yapınız