MA­NA­VOĞ­LU’NA VEFA GECESİ

Mu­rat­pa­şa Be­le­di­ye­si’nin ilk Baş­ka­nı Meh­met Ma­na­voğ­lu, be­le­di­ye per­so­ne­li ta­ra­fın­dan onu­ru­na dü­zen­le­nen vefa ge­ce­sin­de duy­gu­sal anlar ya­şa­dı.


Mu­rat­pa­şa Be­le­di­ye­si ça­lı­şan­la­rı, ilk be­le­di­ye baş­kan­la­rı Meh­met Ma­na­voğ­lu onu­ru­na bir gece dü­zen­le­di. Geç­ti­ği­miz yıl ciddi sağ­lık so­run­la­rı ya­şa­yan, ba­şa­rı­lı bir te­da­vi sü­re­ci­nin ar­dın­dan sağ­lı­ğı­na ka­vu­şan 1994-1999 dö­ne­mi Be­le­di­ye Baş­ka­nı Mimar Meh­met Ma­na­voğ­lu, ge­ce­ye eşi Atiye ve oğlu iç mimar Öz­de­mir Ma­na­voğ­lu ile bir­lik­te ka­tıl­dı. 
GÖZ­YAŞ­LA­RI­NI TU­TA­MA­DI
Meh­met Ma­na­voğ­lu dö­ne­min­de işe baş­la­yan per­so­ne­lin ka­tıl­dı­ğı ge­ce­de çok duy­gu­sal anlar ya­şan­dı. Prog­ra­mın ya­pıl­dı­ğı Taş­ka­pı Mey­ha­ne’ye al­kış­lar ve te­za­hü­rat­lar eş­li­ğin­de giren Meh­met Ma­na­voğ­lu, sevgi gös­te­ri­le­riy­le kar­şı­lan­dı. Elini öpen ve geç­miş olsun di­lek­le­ri­ni ile­ten per­so­nel­le tek tek soh­bet eden Ma­na­voğ­lu, göz­yaş­la­rı­nı tu­ta­ma­dı ve “Beni çok mutlu et­ti­niz. Siz­ler­le her zaman gurur duy­dum” dedi. 
“GÖ­NÜL­LERİN BAŞ­KA­NI” 
Be­le­di­ye Baş­kan­lı­ğı dö­ne­min­de alçak gö­nül­lü­ğü ve yar­dım­se­ver­li­ğiy­le ta­nı­nan Meh­met Ma­na­voğ­lu’nun, ça­lı­şan­la­ra karşı da son de­re­ce ba­ba­can ve hoş­gö­rü­lü ol­du­ğu­nu be­lir­ten per­so­nel, “Tec­rü­be­siz­dik, baş­ka­nı­mız­dan çok şey öğ­ren­dik. Bize yol gös­te­ri­ci oldu, örnek oldu. Gön­lü­müz­de her zaman çok özel bir yeri oldu. Sağ­lı­ğı­na ka­vuş­tu­ğu için çok mut­lu­yuz. Bu ve­si­ley­le, ken­di­si­ne sev­gi­mi­zi, hür­me­ti­mi­zi ilet­mek is­te­dik” diye ko­nuş­tu.
Te­sa­dü­fün böy­le­si 
Ge­ce­nin dü­zen­len­di­ği me­kan­da ar­ka­daş­la­rıy­la yemek yiyen, Zera Grup Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Mimar Zehra Çatal ise tüm ka­tı­lım­cı­la­rı duy­gu­lan­dı­ran bir ko­nuş­ma yaptı. Ba­şa­rı­lı iş­ka­dı­nı şun­la­rı söy­le­di. “Bugün ya­şa­dı­ğım te­sa­dü­fe ina­na­mı­yo­rum. Bun­dan tam 21 yıl önce 1996 yı­lın­da, il­ko­kul öğ­ren­ci­si iken ame­li­ya­tı­mı Sayın Baş­kan üst­len­miş­ti. Öğ­ret­me­nim­den, sü­rek­li dok­to­ru­mu ara­ya­rak du­ru­mu­mu sor­du­ğu­nu öğ­ren­miş­tim. O ope­ras­yon­dan sonra sağ­lı­ğı­ma ka­vuş­tum” dedi. 
“ONA BORÇ­LU­YUM”
“Mi­mar­lık fa­kül­te­si­ni bi­tir­dim, yurt­dı­şın­da yük­sek li­sans yap­tım. Ken­di­si­ni bu­gü­ne kadar hiç gör­me­dim” di­ye­rek söz­le­ri­ne ek­le­yen çatal, “Te­şek­kür etme fır­sa­tım ol­ma­dı. Ancak, bu­gün­kü ha­ya­tı­mı bir an­lam­da ona borç­lu­yum. Ken­di­si­ne her zaman min­net duy­dum, du­ala­rım­day­dı. Tam 21 yıl sonra, böyle bir ge­ce­de kar­şı­laş­mak ve duy­gu­la­rı­mı yü­zü­ne karşı söy­le­mek kıs­met­miş” Zehra Çatal’ın bu ko­nuş­ma­sıy­la da duy­gu­la­nan Meh­met Ma­na­voğ­lu, ken­di­siy­le mut­la­ka gö­rüş­mek ve uzun uzun soh­bet etmek is­te­di­ği­ni söy­le­di. Gece pla­ket su­nu­mu ve toplu fo­toğ­raf çe­ki­mi ile sona erdi. Meh­met Ma­na­voğ­lu ve aile­si yine sevgi gös­te­ri­le­riy­le uğur­lan­dı. 

MA­NA­VOĞ­LU’NA VEFA GECESİ Haberine Yorum Yapınız