UCUZ PİDE HALK EK­MEK­TE

Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’nin yan ku­ru­lu­şu EKDAĞ AŞ.’nin Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Mur­ta­za Tam­yü­rek, halk ekmek pü­fe­le­rin­de gün­lük 20 ile 25 bin ara­sın­da ekmek sa­tı­şı ya­pıl­dı­ğı­nı, Ra­ma­zan ayın­da da va­tan­da­şa ucuz pide sa­tı­la­ca­ğı­nı bil­dir­di.


Hal­kın ucuz ekmek temin et­ti­ği en önem­li nok­ta­lar­dan biri olan Halk Ekmek Bü­fe­le­ri, Ra­ma­zan ayın­da da va­tan­daş­la­ra ucuz pide sa­ta­cak. Pide fi­yat­la­rı­nın An­tal­ya Ti­ca­ret ve Sa­na­yi Odası ile Fı­rın­cı­lar Odası ta­ra­fın­dan ortak be­lir­len­di­ği­ni be­lir­ten Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si’nin yan ku­ru­lu­şu EKDAĞ AŞ.’nin Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Mur­ta­za Tam­yü­rek, ucuz ekmek sa­tı­lan halk ekmek bü­fe­le­ri­nin, Ra­za­man ayın­da da ucuz pide sa­ta­ca­ğı­nı söy­le­di. 
GÜN­LÜK 25 BİN EKMEK 
An­tal­ya’daki halk ekmek bü­fe­le­rin­de or­ta­la­ma gün­lük 20-25 bin ara­sın­da ekmek sa­tı­şı ya­pıl­dı­ğı­nı be­lir­ten Baş­kan Tam­yü­rek, An­tal­ya için gün­lük sa­tı­lan ekmek mik­ta­rı­nın düşük ol­du­ğu­nu da söz­le­ri­ne ek­le­di. Halk ekmek bü­fe­le­rin­de­ki ekmek sa­tış­la­rı­nın daha fazla ol­ma­sı ge­rek­ti­ği­ni de be­lir­ten EKDAĞ AŞ. Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Mur­ta­za Tam­yü­rek, Kepez il­çe­sin­de gün­lük 60 bin ekmek sa­tıl­dı­ğı­nı bil­dir­di. 
PİDE 1.25
An­tal­ya mer­kez­de bazı yer­le­re büfe ko­ya­ma­dık­la­rı­nı da dile ge­ti­ren EKDAĞ AŞ. Yö­ne­tim Ku­ru­lu Baş­ka­nı Mur­ta­za Tam­yü­rek, “Ekmek sa­tış­la­rı­mız bu ne­den­ler­den do­la­yı düşük. Bu yıl 50 halk ekmek bü­fe­si daha açıl­ma­sı için istek var. İhti­yaç ol­du­ğu için yeni halk ekmek bü­fe­le­ri için An­tal­ya Bü­yük­şe­hir Be­le­di­ye­si­ne mü­ra­ca­at­ta bu­lun­duk. An­tal­ya’da 100 adet ekmek bü­fe­si var. Limit ol­du­ğu için her yere de ekmek bü­fe­si ko­ya­mı­yo­ruz” dedi. Geçen yıl 250 gram olan ve 90 ku­ru­şu sa­tı­lan pide bu yıl halk ekmek bü­fe­le­rin­de 300 gramı 1.25 TL’den sa­tı­la­cak

UCUZ PİDE HALK EK­MEK­TE Haberine Yorum Yapınız