Bo­oking kar­ma­şa­sı

Ak­de­niz Tu­ris­tik Otel­ci­ler ve İşlet­me­ci­ler Bir­li­ği(AKTOB), TÜR­SAB ta­ra­fın­dan açı­lan dava so­nu­cu eri­şi­me ka­pa­tı­lan bo­oking.​com ko­nu­sun­da ko­nak­la­ma iş­let­me­le­ri­nin ka­ra­ra iti­raz ede­bi­le­ce­ği­ni resmi web si­te­sin­den du­yur­du.


TÜR­SAB ta­ra­fın­dan açı­lan dava so­nu­cu eri­şi­me ka­pa­tı­lan bo­oking.​com da­va­sı­na iliş­kin Ak­de­niz Tu­ris­tik Otel­ci­ler ve İşlet­me­ci­ler Bir­li­ği(AKTOB), ha­re­ke­te geçti. AKTOB, resmi web si­te­sin­den men­fa­ati açık­ça ihlal edi­len üçün­cü şa­hıs­la­ra ses­len­di. Web si­te­sin­den açık­la­ma yapan AKTOB Baş­ka­nı Erkan Yağcı, ko­nak­la­ma iş­let­me­le­ri­nin ka­ra­ra iti­raz ede­bi­le­ce­ği­ni du­yur­du. 
“GÖZ ARDI EDE­MEYİZ”
Bo­oking.​com ta­ra­fın­dan ve­ri­len ka­ra­rın göz ardı edi­le­me­ye­ce­ği­ni de be­lir­ten AKTOB Baş­ka­nı Erkan Yağcı, küçük otel­ler için bo­oking.​com’un çok önem­li ol­du­ğu­nu, fi­nan­sal ve ta­nı­tım büt­çe­si an­la­mın­da gücü ol­ma­yan otel­le­rin, ha­yat­ta ka­la­bil­me­si için on­li­ne ka­nal­la­rın önem­li ol­du­ğu­nu be­lir­te­rek, “ On­li­ne’ın önemi or­ta­da. Bunun dı­şın­da ka­la­ma­yız. On­li­ne bü­yü­yor. İşlet­me­ler ken­di­le­ri­ni buna göre re­vi­ze et­me­li. Bunu göz ardı ede­me­yiz” dedi. 
“AYNI GEMİDEYİZ”
Ak­de­niz Tu­ris­tik Otel­ci­ler ve İşlet­me­ci­ler Bir­li­ği Baş­ka­nı Erkan Yağcı, web si­te­sin­den şu de­ğer­len­dir­me­le­ri yaptı; “Bo­oking.​com ve ben­ze­ri on­li­ne satış ka­nal­la­rı, tü­ke­ti­ci ve üre­ti­ci­yi bu­luş­tu­ran plat­form­lar­dır. Bo­oking.​com otel­le­re fır­sat ya­ra­tı­yor. Otel­ler bu ka­nal­da rek­lam yapıp, fi­yat­la­rı­nı is­te­di­ği gibi de­ğiş­ti­re­bi­li­yor­du. Bu nok­ta­da Bo­oking.​com gibi ka­nal­lar otel­le­re ciddi bir fır­sat ya­ra­tı­yor­du. Biz, olay prob­le­me dö­nüş­me­den çö­ze­mi­yo­ruz. Kay­be­der­sek be­ra­ber kay­be­de­riz. He­pi­miz aynı ge­mi­de­yiz” ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı. İstan­bul 5. As­li­ye Ti­ca­ret Mah­ke­me­si yar­gıç­lı­ğı­na ha­zır­la­nan di­lek­çe ör­ne­ği de web si­te­sin­de ya­yın­lan­dı. 
KA­RA­RA RED 
Bo­oking.​com’un iti­raz ta­le­bi­ne yö­ne­lik karar du­ruş­ma­sı dün ya­pıl­dı. Bu arada dün­ya­ca ünlü on­li­ne re­zer­vas­yon si­te­si bo­oking.​com’un ken­di­si hak­kın­da ve­ri­len en­gel­le­me ka­ra­rı­na yap­tı­ğı iti­raz mah­ke­me ta­ra­fın­dan red­de­dil­di. 

 

Bo­oking kar­ma­şa­sı Haberine Yorum Yapınız