Va­tan­daş­lar­dan "evet" oyu is­te­di.

Kemer'de va­tan­daş­lar­la bir araya gelen Türel, Liman Cad­de­si dü­zen­le­me­si, Kong­re, Kül­tür ve Yaşam Mer­ke­zi ile alt­ya­pı pro­je­le­ri­ni an­lat­tı. Baş­kan Türel 16 Nisan'da ya­pı­la­cak halk oy­la­ma­sın­da va­tan­daş­lar­dan "evet" oyu is­te


Çam­yu­va'da ko­nu­şan Türel,gö­re­ve gel­me­den önce 2013'te be­le­di­ye­nin ya­tı­rım büt­çe­si­nin 23 mil­yon lira ol­du­ğu­nu ha­tır­la­ta­rak, bugün ise sa­de­ce Kemer'in alt­ya­pı­sı için 150 mil­yon lira bütçe ha­zır­lan­dı­ğı­nı söy­le­di.İlçe mer­ke­zin­de bu­lu­nan Ralli Alanı'na Kong­re, Kül­tür ve Yaşam Mer­ke­zi ile araç tra­fi­ği­ne ka­pa­lı Liman Cad­de­si'nde dü­zen­le­me­ler ya­pa­cak­la­rı­nı ifade eden Türel, ya­pı­la­cak pro­je­ler­le Kemer'de sos­yal alan sı­kın­tı­sı ya­şan­ma­ya­ca­ğı­nı kay­det­ti. Türel, Kemer’deki Liman Cad­de­si ve Ralli Alanı’nda Kemer Kong­re Kül­tür ve Yaşam Mer­ke­zi po­je­le­ri­nin hazır ol­du­ğu­nu, ba­kan­lık­ta onay bek­le­di­ği­ni de be­lirt­ti.Türel, 16 Nisan'da ya­pı­la­cak halk oy­la­ma­sı­nın üç se­ne­de yap­tık­la­rı pro­je­le­ri daha kısa sü­re­de çö­ze­bil­mek için ol­du­ğu­nu vur­gu­la­ya­rak "Halk oy­la­ma­sı­nı, geç­miş­te ya­şa­nan kriz­le­ri ge­ri­de bı­rak­mak için ya­pı­yo­ruz. Artık ko­alis­yon dö­nem­le­ri­nin ta­ri­he ka­la­ca­ğı dö­ne­me gi­di­yo­ruz. Artık yeni düzen olan cum­hur­baş­kan­lı­ğı hü­kü­met sis­te­mi­ne gi­di­yo­ruz. Bu sis­tem­de uz­laş­ma çok kolay. Kolay ol­du­ğu kadar da zo­run­lu hale ge­li­yor. Tek adam­lık ya­lan­la­rıy­la bu me­se­le­yi dik­ta­tör­lük se­vi­ye­si­ne kadar gö­tü­rü­yor­lar. Dün­ya­nın hangi ül­ke­sin­de dik­ta­tör­ler halk ta­ra­fın­dan se­çil­miş? Hangi dik­ta­tör ken­di­si­nin yar­gı­lan­ma­sı­nı ister? Bu­gün­kü sis­tem­de cum­hur­baş­ka­nı yar­gı­la­na­maz. Yeni sis­tem­de her suç­tan yar­gı­la­na­bi­lecek." diye ko­nuş­tu. 
- Kemer'deki arıt­ma te­si­si­ne 150 mil­yon lira ay­rıl­dı
Bü­yük­şe­hir ya­sa­sı çı­kın­ca Tür­ki­ye'yi eya­let­le­re bö­lü­yor­su­nuz de­dik­le­ri­ni ancak bunun yalan ol­du­ğu­na de­ği­nen Türel, "Hiz­met­ler ne oldu? Hiz­met­le­ri ben size söy­le­ye­yim. An­tal­ya'da 2013 ön­ce­si ya­pı­lan ya­tı­rım top­lam 10 tril­yon li­ray­dı. İnşal­lah Kemer'e arıt­ma te­si­si ya­pa­ca­ğız. Bu te­si­se har­ca­na­cak mik­tar 150 mil­yon lira. Biz bun­la­rı bü­yük­şe­hir ya­sa­sı sa­ye­sin­de yap­tık. Ama bun­lar her şeye hayır diyor. Ömür­le­ri ha­yır­la ge­çi­yor. Her şey evet­le baş­lı­yor. Bu ha­yat­la­rı­nı ha­yır­la ge­çi­ren­ler, nikah ma­sa­sın­da evet de­me­yi ba­şar­mış­lar. Bunun için teb­rik etmek lazım." dedi. 
- Hayır kam­pan­ya­sı yapan ül­ke­le­re tepki
Halk oy­la­ma­sı ön­ce­si ül­ke­le­rin­de hayır kam­pan­ya­la­rı yapan bazı Av­ru­pa ül­ke­le­ri­ne tepki gös­te­ren Türel, şöyle devam etti:
"Bize akıl veren Hol­lan­da, Al­man­ya ve diğer Av­ru­pa ül­ke­le­ri ne ya­pı­yor? Al­man­ya’da eya­let sis­te­mi var. Hol­lan­da çok bi­li­yor ya. Tek adam­lık as­lın­da bun­lar­da var. İsveç ve İspan­ya'ya bakın. Bi­rin­de mil­let bi­rin­de par­la­men­to se­çi­yor. Al­man­ya dev­let te­le­viz­yo­nu her gün hayır kam­pan­ya­sı ya­pı­yor. Hol­lan­da ve İsviç­re'ye Türk­çe­yi öğ­ret­tik. Hayır oyu verin diye ga­ze­te­le­rin­de Türk­çe baş­lık­lar çı­kı­yor. Bun­lar Tür­ki­ye çok güçlü olsun diye mi hayır kam­pan­ya­sı ya­pı­yor? Kan­dil'den sü­rek­li hayır me­saj­la­rı ge­li­yor. Siz 16 Nisan'da hayır çı­ka­ca­ğı için se­vi­ni­yor­su­nuz ama Os­man­lı şa­ma­rı ge­li­yor. Siz üzü­le­cek­si­niz. Her hayır oyu ve­recek te­rö­rist­tir di­ye­me­yiz. Ama bu te­rö­rist­le­rin hepsi ha­yır­cı. Bunun vic­dan mu­ha­se­be­si­ni yapın. Ne karar ve­rir­se­niz say­gı­lı­yız."Türel daha sonra İlçe Milli Eği­tim Mü­dür­lü­ğü Top­lan­tı Sa­lo­nu'da Kemer'de ya­pı­la­cak pro­je­le­rin ta­nı­tı­mı­nı yaptı. Türel, AK Parti ve MHP Kemer İlçe Teş­ki­lat­la­rı­nı da zi­ya­ret et­tik­ten sonra il­çe­den ay­rıl­dı.Türel'e zi­ya­ret­le­ri sı­ra­sın­da AK Parti Kemer Ko­or­di­na­tö­rü Hasan Kal, AK Parti Kemer İlçe Teş­ki­la­tı Baş­ka­nı Halit Çi­len­gir, muh­tar­lar ve va­tan­daş­lar eşlik etti. 


Yunus İçen