VAG­NER KRAL­LI­ĞA ADAY!

Süper Lig?de gol kral­lı­ğı ya­rı­şın­da 16 golle Be­şik­taş­lı Cenk Tosun zir­ve­de olsa da, son 3 maçta 5 gol atan ve bu gol­ler­le gol sa­yı­sı­nı 15?e çı­kar­tan Vag­nerLove adeta ?Gol kral­lı­ğı­na ben de ada­yım? diyor.


Süper Lig’de gol kral­lı­ğı ya­rı­şı kı­zış­tı.4 maç­tır gol se­vin­ci ya­şa­ya­ma­yan 16 gollü Cenk Tosun zir­ve­de olsa da, son 3 maçta 5 gol bulan ve 15 gole ula­şan Alan­yas­por’luVag­nerLove, Tosun’a adeta ye­tiş­ti. Ay­te­miz Alan­yas­por'un sa­ha­sın­da Ka­sım­pa­şa'yı 3-1 mağ­lup et­ti­ği mü­ca­de­le­de 2 kez gol se­vin­ci ya­şa­yan Vag­nerLove, at­tı­ğı gol­ler­le kral­lık ya­rı­şın­da da id­di­alı du­ru­ma geldi. Son 3 maçta at­tı­ğı 5 golle gol sa­yı­sı­nı 15'e çı­ka­ran Ay­te­miz Alan­yas­por­lu yıl­dız fut­bol­cu, Be­şik­taş­lı Cenk Tosun'la ara­sın­da­ki farkı da ka­pat­tı. Son go­lü­nü Ak­hi­sar Be­le­di­yes­por kar­şı­sın­da kay­de­den ve 4 haf­ta­dır sus­kun kalan Cenk Tosun ise 16 golle zir­ve­de­ki ye­ri­ni ko­ru­yor. 
Yıl­dız oyun­cu Love kasım ayın­dan sonra bir anda ken­di­ni buldu ve gol­le­riy­le Ay­te­miz Alan­yas­por’u sırt­la­ma­ya baş­la­dı.Bre­zil­ya­lı yıl­dız oyun­cu ligin 9.?haf­ta­sı­na kadar oy­na­dı­ğı 7 maçta 1 gol bile ata­ma­mış­tı.Süper Lig’in 10. Haf­ta­sın­da­ki Ga­zi­an­teps­por ma­çın­da ilk go­lü­nü atan Vag­nerLove, daha sonra da çı­kı­şı­nı sür­dür­dü.Süper Lig’in 26. Haf­ta­sın­da oy­na­nan Ka­sım­pa­şa ma­çın­da da fi­le­le­ri iki kez ha­va­lan­dı­ran Vag­nerLove, lig­de­ki gol sa­yı­sı­nı da 14’e çı­kar­dı.Bre­zil­ya­lı yıl­dız fut­bol­cu Vag­nerLove 0.?haf­ta­dan sonra ligde 15 gol atma ba­şa­rı­sı gös­ter­miş oldu. Ay­te­miz Alan­yas­por'da ta­kı­mın ba­şı­na SafetSusiç'in gel­me­si­nin ar­dın­dan Vag­nerLove'un ya­şa­dı­ğı çıkış dik­kat­ler­den kaç­mı­yor. Hü­se­yin Kal­par'ın ar­dın­dan Genç­ler­bir­li­ği kar­şı­laş­ma­sıy­la gö­re­ve gelen SafetSusiç, 7 maçta 4 ga­li­bi­yet, 1 be­ra­ber­lik ve 2 ye­nil­gi alır­ken, top­la­nan 13 pu­an­da Vag­nerLove'un kat­kı­sı dik­kat çekti. Yıl­dız fut­bol­cu, SafetSusiç'in gö­re­ve gel­me­siy­le bir­lik­te oy­na­nan 7 maçta rakip fi­le­le­ri 7 kez ha­va­lan­dır­dı.
Ser­can Ay­tış

VAG­NER KRAL­LI­ĞA ADAY! Haberine Yorum Yapınız