ZORLU DEP­LAS­MAN­LAR BEK­Lİ­YOR

Ak­de­niz tem­sil­ci­le­ri An­tal­yas­por ve Alan­yas­por?u Lig?in 27. haf­ta­sın­da zorlu dep­las­man maç­la­rı bek­li­yor. Akrep, bu hafta Genç­ler­bir­li­ği dep­las­ma­nın da iken Alan­yas­por ise ligde kalma mü­ca­de­le­si veren Ga­zi­an­teps­por ile


Spor Toto Süper Lig'in 27. haf­ta­sın­da Ak­de­niz tem­sil­ci­le­ri An­tal­yas­por ve Alan­yas­por’u zorlu dep­las­man maç­la­rı bek­li­yor. An­tal­yas­por Genç­ler­bir­li­ği ma­çı­na hafta boyu yap­tı­ğı id­man­lar ile sıkı bir şe­kil­de ha­zır­lan­dı. Akrep, bu maçta Ka­me­run­lu yıl­dı­zı Sa­mu­elEto’o’ya çok gü­ve­ni­yor. Genç­ler­bir­li­ği ile koz­la­rı­nı pay­la­şa­cak An­tal­yas­por’da, Kay­se­ris­por ma­çın­da sa­kat­la­nan Chico ile salı günü ya­pı­lan ant­ren­man­da ayak bi­le­ği bur­ku­lan Salih Dur­sun ha­ri­cin­de sakat yada ce­za­lı fut­bol­cu bu­lun­mu­yor.?Ak­de­niz’in bir diğer tem­sil­ci­si Alan­yas­por’da da şu gün­ler­de işler yo­lun­da gi­di­yor.?Brezil­ya­lı golcü Vag­nerLove’un ina­nıl­maz form gra­fi­ği ta­kı­mı ha­va­ya soktu.?Love bu hafta iti­ba­riy­le 15 gole ulaş­mış du­rum­da. Tu­run­cu-ye­şil­li­ler hafta boyu Cen­giz Ay­do­ğan Te­sis­le­ri'nde Tek­nik Di­rek­tör SafetSusic gö­ze­ti­min­de yap­tı­ğı ant­ren­man­lar­da ge­nel­de tam sa­ha­da tak­tik ça­lış­ma­sı ve ar­dın­dan çift kale maç yaptı.Tak­tik ça­lış­ma­la­rı sı­ra­sın­da ba­ca­ğı­na darbe alan Ge­or­gi­osTza­vel­las sa­kat­lan­mış­tı, bu fut­bol­cu­nun du­ru­mu maç günü belli ola­cak. 


Ser­can Ay­tış

ZORLU DEP­LAS­MAN­LAR BEK­Lİ­YOR Haberine Yorum Yapınız