SE­ZO­NUN EN KRİ­TİK MAÇI

An­tal­yas­por, ligin28 .haf­ta­sın­da Av­ru­pa Ku­pa­sı mü­ca­de­le­sin­de­ki en büyük ra­ki­bi Trab­zons­por?u ağır­la­ya­cak. Maçta, Trab­zons­por ka­le­ci­si Onur Kıv­rak ce­za­lı ol­du­ğu için forma gi­ye­me­yecek.


Süper Lig’in 28. Haf­ta­sın­da önü­müz­de­ki hafta sonu re­fe­ran­dum­dan do­la­yı maç ya­pıl­ma­ya­cak. Lig bir son­ra­ki hafta tek­rar baş­la­ya­cak. An­tal­yas­por bu hafta Av­ru­pa Ku­pa­la­rın­da­ki en büyük ra­ki­bi olan Trab­zons­por’u An­tal­ya’da konuk edecek. Bu maç ön­ce­sin­de Trab­zons­por 44 puan ile 5. Sı­ra­da yer alır­ken, An­tal­yas­por ise 43 puan ile 6. Sı­ra­da yer alı­yor. Bu maçta Trab­zons­por­lu ba­şa­rı­lı ka­le­ci Onur kıv­rak ce­za­lı ol­ma­sı ne­de­niy­le forma gi­ye­me­yecek. Kar­şı­laş­ma­da Trab­zons­por’un ka­le­si­ni Es­te­ban ko­ru­ya­cak. Ka­le­ci Es­te­ban bu sezon ligde ilk kez forma gi­yecek. An­tal­yas­por’un bu maçta en büyük kozu Ka­me­run­lu yıl­dı­zı Sa­mu­elEto’o ola­cak. Eto’o Genç­ler­bir­li­ği ma­çın­da ta­kı­mın hücum gü­cü­nün en önem­li hal­ka­sı ol­du­ğu­nu bir kez daha ka­nıt­la­mış­tı. An­tal­yas­por’un Genç­ler­bir­li­ği dep­las­ma­nın­da 1-1 be­ra­be­re kal­dı­ğı maçta ta­kı­mı­nın go­lü­ne imza atan tec­rü­be­li oyun­cu, Süper Lig’de oy­na­dı­ğı son 10 maçta 9 gole kat­kı­da bu­lun­du. Söz ko­nu­su 10 maçta 6 gol atan, 3 de asist yapan Eto’o ta­kı­mı­nı sırt­la­ma­ya devam etti.


Ser­can Ay­tış

SE­ZO­NUN EN KRİ­TİK MAÇI Haberine Yorum Yapınız