VAG­NER'E FE­NER­BAH­ÇE KAN­CA­SI

Süper Lig'de bu sezon gol­le­riy­le eski se­vi­ye­si­ne geri dönen ve lige damga vuran Vag­nerLove için fut­bol ka­mu­oyun­da yeni bir iddia or­ta­ya atıl­dı.Bre­zil­ya­lı yıl­dı­zı Fe­ner­bah­çe'nin is­te­di­ği ku­lis­ler­de iyi­den iyiye ko­nu­şul­ma­ya baş­lan­dı.


Ay­te­miz Alan­yas­por’un yıl­dız gol­cü­sü Vag­nerLove şu gün­ler­de fut­bol trans­fer pi­ya­sa­sı­nın en ko­nu­şu­lan ismi. Alan­yas­por’da adeta ikin­ci ba­ha­rı­nı ya­şa­yan Bre­zil­ya­lı at­tı­ğı ve at­tır­dı­ğı gol­ler ile ta­raf­lı ta­raf­sız her­ke­sin dik­ka­ti­ni çe­ki­yor. Yıl­dız oyun­cu Kasım ayın­dan sonra bir anda ken­di­ni buldu ve gol­le­riy­le Ay­te­miz Alan­yas­por’usırt­lam­ya baş­la­dı. Bre­zil­ya­lı yıl­dız oyun­cu ligin 9. Haf­ta­sı­na kadar oy­na­dı­ğı 7 maçta 1 gol bile ata­ma­mış­tı. Ga­zi­an­teps­por ma­çın­da ilk go­lü­nü atan Love, daha sonra çı­kı­şı­nı sür­dür­dü. Süper Lig’in 26. Haf­ta­sın­da oy­na­nan Ka­sım­pa­şa ma­çın­da da fi­le­le­ri iki kez ha­va­lan­dı­ran Bre­zil­ya­lı, lig­de­ki gol sa­yı­sı­nı 14’e çı­kar­dı. Bre­zil­ya­lı isim 9. Haf­ta­dan sonra ligde 15 gol atma ba­şa­rı­sı gös­ter­miş oldu..?Love, son ola­rak Ga­zi­an­teps­por dep­las­ma­nın­da da 1 gol ata­rak lig­de­ki gol sa­yı­sı­nı 16 çı­kar­mış oldu. Love’nun bu müt­hiş per­for­man­sı büyük ta­kım­la­rın dik­ka­ti­ni çekti. Ve dev­re­ye Fe­ner­bah­çe’nin gir­di­ği fut­bol ka­mu­oyun­da iyi­den iyiye ko­nu­şul­ma­ya baş­lan­dı. Love, ile il­gi­li so­ru­lan so­ru­la­ra Baş­kan Hasan Ça­vu­şoğ­lu."Devre ara­sın­da Trab­zons­por ve Os­man­lıs­por'dan Emre Ak­ba­ba ile il­gi­li tek­lif geldi. Vag­ner ile ala­ka­lı söy­len­ti­ler biraz çarp­tı­rı­lı­yor. Vag­ner için Fe­ner­bah­çe'den Baş­kan Aziz Yıl­dır­dım ve yö­ne­ti­ci Mah­mut Uslu ile İstan­bul'da ko­nu­şul­du. Ancak Vag­ner'i nasıl ikna et­ti­ği­miz, Alan­ya'ya nasıl ge­tir­di­ği­miz ko­nu­şul­du. Diğer şey­le­rin nasıl or­ta­ya çık­tı­ğı­nı ben de bil­mi­yo­rum. Vag­ner'inme­na­je­ri­ne Çin'den 3 mil­yon li­ra­lık bir tek­lif geldi. Devre ara­sın­da da bize 3 mil­yon li­ra­lık bir tek­lif geldi ama kabul et­me­dik. Çin'den gelen 3 mil­yon­luk tek­lif de doğ­ru­dur ama Vag­ner şu anda dü­şün­me­di­ği­ni, (Baş­ka­nı­mız beni ikna eder­se olur) ce­va­bı­nı ver­di­ği­ni bi­li­yo­ruz. Şu anda Vag­ner ile il­gi­li bir Tür­ki­ye'den bir talep yok. Biz sezon so­nu­na kadar trans­fer ko­nuş­mak is­te­mi­yo­ruz,.".ifa­de­le­ri­ni kul­lan­dı.


Ser­can Ay­tış