SAKIP'A FENER KAN­CA­SI

Ligde al­dı­ğı ba­şa­rı­lı so­nuç­lar ile dik­kat­le­ri üze­ri­ne çeken An­tal­yas­por'un her mev­ki­de­ki fut­bol­cu­la­rı­na dört bü­yük­ler ve diğer ta­kım­lar talip ol­ma­ya baş­la­dı. Son ola­rak Fe­ner­bah­çe, sol bek Sakıp Aytaç?a talip oldu.


Tek­nik di­rek­tör Rıza Ça­lım­bay’ın ge­li­şi ile ön­le­ne­mez bir çıkış ya­ka­la­yan An­tal­ya’nın her mev­ki­de ki fut­bol­cu­la­rı­na üç bü­yük­ler ve diğer Ana­do­lu ta­kım­la­rı talip ol­ma­ya baş­la­dı. Fe­ner­bah­çe yö­ne­ti­mi mayıs ayın­da söz­leş­me­si bi­tecek olan Hasan Ali ile an­laş­ma sağ­la­na­ma­ma­sı ha­lin­de An­tal­yas­por’un sol beki Sakıb Aytaç’ı trans­fer ede­ce­ği fut­bol ka­mu­oyun­da ko­nu­şul­ma­ya baş­lan­dı. Yeni dö­nem­de tek­nik di­rek­tör ola­rak Aykut Ko­ca­man’ın ta­kı­mın ba­şı­na ge­ti­ril­me­si plan­la­nır­ken yeni isim­ler­le de gö­rüş­me­ler sü­rü­yor. Bun­lar­dan biri de sol bek trans­fe­ri. İnişli çı­kış­lı bir gra­fik ser­gi­le­yen Hasan Ali Kal­dı­rım’ın söz­leş­me­si 31 Mayıs 2017 iti­ba­rıy­la sona eri­yor ve henüz söz­leş­me­si de ye­ni­len­me­di. Yö­ne­tim FFP ne­de­niy­le yıl­lık üc­ret­ler­de fazla artış ya­pa­ma­ya­ca­ğı için Hasan Ali ile an­laş­ma sağ­la­na­ma­ma­sı du­ru­mun­da B pla­nı­nı da ha­zır­la­mış du­rum­da. 30 Ha­zi­ran 2018’e dek Kır­mı­zı-Be­yaz­lı ku­lüp­le söz­leş­me­si olan Sakıb’ın gün­cel pi­ya­sa de­ğe­ri 1 mil­yon Euro. 24 Kasım 1991 İzmir do­ğum­lu sol bek oyun­cu­su 1,87 bo­yun­da.
Sakıb ka­ri­ye­rin­de Cey­lans­por, Dar­da­nels­por, Genç­ler­bir­li­ği, De­niz­lis­por, Tav­şan­lı gibi ekip­ler­de forma ter­let­ti. Bu sezon Spor Toto Süper Lig Tur­gay Şeren Se­zo­nu’nda 20 mü­sa­ba­ka­ya çıkan ve 1784 da­ki­ka sa­ha­da kalan Sakıb gol ata­maz­ken 1 asist üret­ti.

Ser­can Ay­tış

SAKIP'A FENER KAN­CA­SI Haberine Yorum Yapınız