SI­KIN­TI­LAR Kİ­TA­BA SIĞDI

Ak­de­niz Üni­ver­si­te­si Av­ru­pa Bir­li­ği Araş­tır­ma ve Uy­gu­la­ma Mer­ke­zi(AKVAM) ta­ra­fın­dan, “Bir Ço­cuk-İki Dil” pro­je­si kap­sa­mın­da kitap ha­zır­lan­dı. Kitap göç­men ço­cuk­la­rın ya­şa­dı­ğı sı­kın­tı­la­rı an­la­tı­yor.


Av­ru­pa Bir­li­ği(AB) ül­ke­le­rin­de ya­şa­yan göç­men kö­ken­li ço­cuk­la­rın eği­tim sı­kın­tı­la­rı­nı ve bu sı­kın­tı­la­rı or­ta­dan kal­dı­ra­cak öne­ri­le­ri içe­ren “Ber­lin Ör­ne­ğin­de Türk-Al­man Okul Ön­ce­si Eği­tim Ko­şul­la­rı ve Fır­sat­lar” adlı kitap ta­mam­lan­dı. Türk­çe ve Al­man­ca ola­rak ya­yım­la­nan ve çözüm odak­lı ola­rak il­gi­li kurum ve ku­ru­luş­la­ra gön­de­ri­len kitap ve proje so­nuç­la­rı ile il­gi­li AKVAM Mü­dü­rü ve Proje yü­rü­tü­cü­sü Prof. Dr. Erol Esen ta­ra­fın­dan Ak­de­niz Üni­ver­si­te­si Rek­tör­lük Se­na­to Sa­lo­nu’nda basın top­lan­tı­sı ger­çek­leş­ti­ril­di. Ya­pı­lan basın top­lan­tı­sın­da Proje yü­rü­tü­cü­sü Prof. Dr. Erol Esen ko­nuş­ma yaptı. Ki­ta­bın ko­nu­su­nun, Al­man­ya’da ya­şa­yan Tür­ki­ye kö­ken­li ço­cuk­la­rın okul ön­ce­si dö­nem­de iki dilli ola­rak ye­tiş­me­le­ri ge­rek­ti­ği­ni dile ge­ti­ren Prof. Dr. Erol Esen, is­tih­dam­da Türk kö­ken­li genç­le­rin ba­şa­rı dü­ze­yi­nin düşük ol­du­ğu­nu söy­le­di. 


DİL YE­TERSİZ KA­LI­YOR
Önem­li so­run­lar­dan biri, öğ­ren­ci­le­rin ye­ter­siz dil bil­gi­siy­le okula baş­la­ma­la­rı ol­du­ğu­nu vur­gu­la­yan Erol Esen, iler­le­yen okul yıl­la­rın­da da bu ye­ter­siz­li­ğin te­la­fi­si­nin müm­kün ol­ma­dı­ğı­nı be­lirt­ti. Esen, “Ya­ban­cı öğ­ren­ci­ler ara­sın­da da ol­duk­ça de­za­van­taj­lı ko­num­da olan Türk kö­ken­li çocuk ve genç­le­rin bu du­ru­mu­nu dü­zelt­me­ye aday çö­zü­mü Ak­de­niz Üni­ver­si­te­si ge­liş­tir­di. Ço­cuk­la­rın okula baş­la­ma­dan önce kreş­ler­de hem Al­man­ca hem de Türk­çe öğ­ren­me­le­ri. Her iki dilin eşit dü­zey­de kul­la­nıl­ma­sı ço­cuk­la­rın ba­şa­rı­sı­nı ar­tır­dı­ğı gibi, ve­li­le­ri de ço­cuk­la­rı­nı erken yıl­lar­da kreşe gön­der­me­le­ri­ni sağ­lı­yor” dedi. 
AY­DA­NUR TURAN

SI­KIN­TI­LAR Kİ­TA­BA SIĞDI Haberine Yorum Yapınız