BAL­TA­LI ALA­CAK VE­RECEK KAV­GA­SI

Kemer’de Ulvi Gül ile Meh­met K. arasında borç ala­cak me­se­le­si yüz­ün­den kavga çıktı. Kav­ga­da Gül, Meh­met K.’nın kafa böl­ge­si­ne 7 kere demir balta ile vurdu.Firarı Ulvi Gül yakalandı.


Kemer İlçesi, Kuz­de­re Ma­hal­le­sin­de 03 Mayıs Çar­şam­ba günü saat 21:00 su­la­rın­da ilk ola­rak te­le­fon­da tar­tı­şan Meh­met K. ve Ulvi Gül Bal­lı­taşCad­de­si’de tar­tış­ma­la­rı kav­ga­ya döndü. Ya­şa­nan ar­be­de de Ulvi Gül’ün demir balta ile Meh­met K.’nın kafa böl­ge­si­ne vu­ra­rak şa­hıs­sı has­ta­ne­lik et­ti­ği ve ola­yın ar­dın­dan Ulvi Gül olay ye­rin­den uzak­la­şır­ken, olay ye­ri­ne gelen 112 Acil Ser­vis ekip­le­ri Meh­met K.’yı ala­rak Kemer Dev­let Has­ta­ne­si’ne gö­tür­dü­ler.Ha­ya­ti teh­li­ke­si ol­ma­yan Meh­met K. ka­fa­sı­na atı­lan di­kiş­le­rin ar­dın­dan ta­bur­cu edi­lir­ken, Ulvi Gül’de İlçe Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü­ne tes­lim oldu.​Olay­la il­gi­li ola­rak Mer­kez Ka­ra­kol Ko­mu­tan­lı­ğı ekip­le­ri yap­tık­la­rı in­ce­le­me­ler de ka­me­ra ka­yıt­la­rı­na göre Ulvi Gül’ün demir bal­ta­yı oto­mo­bi­lin­den ala­rak kav­ga­nın ya­şan­dı­ğı yere ge­tir­di­ği ve Meh­met K.’nın ka­fa­sı­na 7 kere vur­du­ğu be­lir­len­di.​Ulvi Gül dün Kemer Ad­li­ye­si’ne sevk edi­lir­ken, çı­ka­rıl­dı­ğı mah­ke­me­ce kas­ten adam öl­dür­me­ye te­şeb­büs su­çun­dan tu­tuk­la­na­rak ceza evine gön­de­ril­di.