GA­ZE­TE­Cİ­LER NÜRN­BERG’DE

An­tal­ya Ga­ze­te­ci­ler Ce­mi­ye­ti (AGC) Baş­ka­nı Mev­lüt Yeni, ce­mi­yet üyesi ga­ze­te­ci­lerinden olu­şan heyet, Al­man­ya’nın Nürn­berg­li ga­ze­te­ci­ler­le bir araya geldi.


An­tal­ya Ga­ze­te­ci­ler Ce­mi­ye­ti ve Nürn­berg Ga­ze­te­ci­ler Ce­mi­ye­ti ara­sın­da­ki ‘Kar­deş Ce­mi­yet’ da­ya­nış­ma­sı devam edi­yor. Proje kap­sa­mın­da her yıl Alman ve Türk ga­ze­te­ci­ler bir araya ge­li­yor. AGC, bu yıl 17 ki­şi­lik bir grup ile Nürn­berg’teki mes­lek­taş­la­rı ile bir araya geldi. Ge­zi­nin ilk gü­nün­de heyet, Türk Hava Yol­la­rı ça­lı­şan­la­rı ve Nürn­berg Em­ni­yet Teş­ki­la­tı ta­ra­fın­dan kar­şı­lan­dı. 6 Mayıs Cu­mar­te­si günü Al­man­ya’nın Nürn­berg şeh­ri­ne giden ga­ze­te­ci­ler dü­zen­le­nen kah­val­tı­da bu­luş­tu. 
‘İŞBİRLİĞİMİZ DE­ĞERLİ’
Kah­val­tı­da ko­nu­şan An­tal­ya Ga­ze­te­ci­ler Ce­mi­ye­ti (AGC) Baş­ka­nı Mev­lüt Yeni, ken­di­le­ri­ni çok yoğun ve güzel bir prog­ram bek­le­di­ği­ni vur­gu­la­ya­rak, yap­tık­la­rı tüm kar­şı­lık­lı zi­ya­ret­le­rin her geçen gün daha da art­tı­ğı­nı söy­le­di. Yeni, “Özel­lik­le son yıl­lar­da si­ya­si ge­liş­me­le­re de bak­tı­ğı­mız­da Al­man­ya ve Tür­ki­ye ara­sın­da­ki bizim iş­bir­li­ği­mi­zin ga­ze­te­ci­ler dü­ze­yin­de ne kadar de­ğer­li ol­du­ğu­nu an­la­dık” dedi. Nürn­berg’de yak­la­şık bir hafta ka­la­cak olan ga­ze­te­ci­ler, bir­çok be­le­di­ye baş­ka­nı ve işa­dam­la­rıy­la bir araya ge­le­rek fikir alış­ve­ri­şin­de bu­lu­na­cak. 

GA­ZE­TE­Cİ­LER NÜRN­BERG’DE Haberine Yorum Yapınız