Budak hükümeti topa tuttu

CHP Genel Baş­kan Yar­dım­cı­sı Çetin Osman Budak, AKP hü­kü­met­le­ri dö­ne­min­de başta hukuk ve de­mok­ra­si olmak üzere her alan­da ciddi bir tah­ri­bat oluş­tu­ğu­nu be­lir­tti.


CHP Genel Baş­kan Yar­dım­cı­sı Çetin Osman Budak, AKP hü­kü­met­le­ri dö­ne­min­de başta hukuk ve de­mok­ra­si olmak üzere her alan­da ciddi bir tah­ri­bat oluş­tu­ğu­nu be­lir­te­rek, “AKP ‘3 Y’yi bi­ti­re­ce­ğiz’ diye geldi ama tam ter­si­ne 15 yılda yol­suz­luk­lar, ya­sak­lar ve yok­sul­luk bü­yü­dü. Faiz lo­bi­si 700 mil­yar TL’yi yuttu. Halka çıkan fa­tu­ra, tek adam re­ji­miy­le daha da bü­yü­yecek” dedi.

CHP Genel Baş­kan Yar­dım­cı­sı ve An­tal­ya Mil­let­ve­ki­li Çetin Osman Budak, Ma­nav­gat’ta yü­rüt­tü­ğü re­fe­ran­dum ça­lış­ma­la­rın­da, AKP’nin 15 yıl­lık bi­lan­ço­su­nu pay­laş­tı. AKP hü­kü­met­le­ri­nin 15 yıl­lık uy­gu­la­ma­la­rı­nın eko­no­mik ve sos­yal ya­şa­ma et­ki­le­ri­ni “15 Yılın Fa­tu­ra­sı-AKP’nin Yıkım Tab­lo­su” baş­lık­lı ça­lış­ma­da der­le­dik­le­ri­ni kay­de­den Budak, ra­por­da Ara­lık 2002 ve Ara­lık 2016 dö­ne­min­de­ki “borç stoku, cari açık, dış ti­ca­ret açığı, iş­siz­lik, kar­şı­lık­sız çek, pro­tes­to­lu senet, tü­ke­ti­ci­le­rin banka borcu” gibi eko­no­mik ve­ri­ler­le, hu­ku­kun üs­tün­lü­ğü, basın öz­gür­lü­ğü gibi en­deks­ler ve suç is­ta­tis­tik­le­rin­den ve­ri­le­rin yer al­dı­ğı­nı bil­dir­di. Budak, “Or­ta­ya çıkan yıkım tab­lo­su­dur. Dev­le­tin borcu 3 kat ar­ta­rak 242 Mil­yar TL’den, 759 Mil­yar TL’ye çık­mış­tır. 80 yılda top­lam 247 mil­yar dolar dış ti­ca­ret açığı ve­ri­lir­ken, 15 yılda 889 mil­yar dolar dış ti­ca­ret açığı ve­ril­miş­tir. Tü­ke­ti­ci­le­rin banka borcu 6.6 mil­yar TL’den 419.6 mil­yar TL’ye çık­mış­tır” dedi. 

Cum­hur­baş­ka­nı Er­do­ğan’ın sık sık “faiz lo­bi­si”nden söz et­ti­ği­ne dik­kat çeken Budak, “Bu dö­nem­de dev­le­tin öde­di­ği faiz 700 mil­yar TL, va­tan­da­şın öde­di­ği faiz 317 mil­yar TL’dir. AKP Tür­ki­ye’yi faiz lo­bi­si­ne tes­lim etti. Kay­nak­lar ya­tı­rı­ma değil faize gitti, iş­siz­lik, yok­sul­luk rekor kırdı. AKP ‘3 Y’yi bi­ti­re­ce­ğiz’ diye iş ba­şı­na geldi, tam ter­si­ne yol­suz­luk­lar, ya­sak­lar ve yok­sul­luk bü­yü­dü. 16 Nisan re­fe­ran­du­mu, hal­kın omuz­la­rı­na bin­di­ri­len bu yükün he­sa­bı­nın so­rul­ma­sı için de önem­li bir adım ola­cak­tır” diye ko­nuş­tu. 

HABER MERKEZİ 

Budak hükümeti topa tuttu Haberine Yorum Yapınız