Kur­ta­rıl­dı­lar!

Kemer’e ta­ti­le gelen Bahar G. (31), Özgün G. (25), Zey­nep E. (34) ve Bağ­da­gül Y. (34), Hi­sar­çan­dır Ma­hal­le­si'nden yola çıktı, or­man­da yol­la­rı­nı kay­be­den ta­til­ci­ler, jan­dar­ma­nın uzun uğ­raş­la­rı sonu gece 02.00­sı­ra­la­rın­da bu­lun­du.


An­tal­ya'nın Kemer il­çe­sin­de­ki Göy­nük Kan­yo­nu'nda kay­bo­lan 4 hem­şi­re 4,5 saat sonra kur­ta­rıl­dı. Alı­nan bil­gi­ye göre, İstan­bul'dan tatil için An­tal­ya'ya gelen Bahar G. (31), Özgün G. (25), Zey­nep E. (34) ve Bağ­da­gül Y. (34), ta­ri­hi Likya Yolu'nda yü­rü­yüş yap­mak için dün gece 19.00 sı­ra­la­rın­da Kon­ya­al­tı il­çe­si­ne bağlı Hi­sar­çan­dır Ma­hal­le­si'nden yola çıktı.İstan­bul'da hem­şi­re ola­rak ça­lı­şan 4 ma­ce­ra sever, belli bir süre yü­rü­dük­ten sonra yoğun sis ne­de­niy­le yol­la­rı­nı kay­bet­ti. 112 Acil Çağrı Mer­ke­zi'nden yar­dım is­te­yen hem­şi­re­le­ri bul­mak için Bel­di­bi Jan­dar­ma Ka­ra­kol Ko­mu­tan­lı­ğı ve Göy­nük Kan­yo­nu ça­lı­şan­la­rı arama bulma ça­lış­ma­sı baş­lat­tı.Hem­şi­re­le­ri dün gece saat 02.00 sı­ra­la­rın­da bulan ekip­ler, jan­dar­ma ka­ra­ko­lu­na ge­tir­di. Aç ol­duk­la­rı göz­le­nen ma­ce­ra se­ver­le­re kah­val­tı ve­ril­di. Şa­hıs­lar, ka­ra­kol­da­ki iş­lem­le­ri­nin ar­dın­dan kal­dık­la­rı otele gitti. 

Kur­ta­rıl­dı­lar! Haberine Yorum Yapınız