Kan­ser­de Doğu, Batı farkı

Dr. Ozan Uzkut, ka­dın­lar­da sık gö­rü­nen meme kan­se­ri­nin öne­mi­ne dik­kat çekti.​Uzkut, “An­tal­ya’da meme kan­se­ri gö­rül­me oranı 100 binde 45, Do­ğu­da bu rakam 100 binde 20’dir” dedi.


An­tal­ya Kent Kon­se­yi Sağ­lık Ça­lış­ma Grubu Baş­kan Yar­dım­cı­sı Dr. Ozan Uzkut, ka­dın­lar­da sık gö­rü­nen meme kan­se­ri ile il­gi­li risk fak­tör­le­ri ve ko­run­ma yol­la­rı­nı açık­la­dı. Meme kan­se­ri için risk fak­tör­le­ri ara­sın­da anne ve kız kar­deş gibi bi­rin­ci de­re­ce ak­ra­ba­sın­da meme kan­se­ri olan­la­rın da yer al­dı­ğı­nı ifade eden Uzkut, bu fak­tör­le­rin ara­sın­da hiç doğum yap­ma­mış ve hiç em­zir­me­miş olan­la­rın­da ol­du­ğu­nu kay­det­ti. An­tal­ya’da meme kan­se­ri gö­rül­me oranı 100 binde 45 ol­du­ğu­na dik­kat çeken Dr. Uzkut, “Do­ğu­da bu rakam 100 binde 20’dir. Bu ta­ma­men geç doğum yap­ma­ya ve ço­cuk­la­rı ye­te­rin­ce em­zir­me­me­ye bağ­lı­dır. Erken ta­nı­da ise do­ğu­da yüzde 50, An­tal­ya’da yüzde 90’dır” dedi.
‘YÜZDE 25 ARTTI’
Uzkut, ka­dın­lar­da meme kan­se­ri­nin gö­rül­me­sin­de çev­re­sel et­ken­le­rin de ol­du­ğu­nun al­tı­nı çi­ze­rek, bu et­ken­le­rin bes­len­me, yi­ye­cek­ler, hava kir­li­li­ği, koz­me­tik ürün­ler ve güneş ışığı ol­du­ğu­nu be­lirt­ti. Tüm kan­ser­le­rin yüzde 15’ini meme kan­se­ri­nin içer­di­ği­ni söy­le­yen Dr. Uzkut, “Ka­dın­la­rın kan­ser­le­ri için­de yüzde 35 meme kan­se­ri yer alı­yor. Dün­ya­da 1990-2002 yıl­la­rı ara­sın­da yüzde 25 arttı. Dün­ya­da her 8 ka­dın­dan bi­ri­si meme kan­se­ri” diye ko­nuş­tu. Meme kan­se­rin­de erken tanı için ne­le­rin ya­pıl­ma­sı ge­rek­ti­ğin­den de bah­se­den Uzkut, en önem­li ve erken ta­nı­nın ta­ra­ma yön­te­mi ol­du­ğu­nu kay­det­ti. Dr. Uzkut, “Bu ge­nel­lik­le 40 ya­şın­dan sonra baş­la­ma­lı­dır. Ancak ka­dın­la­rın 30 ya­şın­dan iti­ba­ren bi­linç­le­nip aylık kendi ken­di­ne meme mu­aye­ne­si ile me­me­le­ri­ni kont­rol et­me­le­ri uygun ola­cak­tır” dedi.
‘MEME MU­AYE­NESİ YA­PIL­MA­LI’
Ta­ra­ma yön­tem­le­rin­den bi­rin­ci­si­nin yıl­lık ma­mog­ra­fi çe­ki­mi, ikin­ci­si­nin ise her ay kendi ken­di­ne ya­pı­lan meme kont­ro­lü ol­du­ğu­nu söy­le­yen Uzkut, ka­dın­la­rın dü­zen­li ola­rak her ay kendi ken­di­ni mu­aye­ne et­me­si­nin kolay bir yön­tem ol­du­ğu­nu vur­gu­la­dı. Dr. Uzkut, “Bu kont­rol, ge­nel­lik­le ade­tin bi­ti­min­den iti­ba­ren 4-5 gün sonra ya­pıl­ma­lı­dır. Me­no­po­za gi­ren­ler, rahim veya yu­mur­ta­lık ame­li­ya­tı olan ka­dın­la­rın pe­ri­yo­dik ola­rak, ayda bir kez aynı gün­le­re denk ge­ti­recek şe­kil­de meme mu­aye­ne­si­ni yap­ma­la­rı ge­rek­mek­te­dir. Kendi ken­di­ne meme mu­aye­ne­sin­de, bel­den üst ta­raf­ta­ki giy­si­le­ri çı­ka­rıp ayna kar­şı­sın­da, duş ya­par­ken ve sırt üstü ya­tar­ken me­me­ler kont­rol edi­lir. Bu şe­kil­de, her ay kendi meme mu­aye­ne­si­ni yapan ka­dın­lar kendi meme için­de­ki do­ku­la­rı ta­nı­ya­rak bunun dı­şın­da olu­şan fark­lı­lık­la­rı anın­da fark ede­bi­lir” diye ko­nuş­tu. 

Kan­ser­de Doğu, Batı farkı Haberine Yorum Yapınız